Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Corporate Governance på norsk: Er det norske bedriftsdemokratiet liv laga i et moderne internasjonalisert arbeidsliv?

Tildelt: kr 3,6 mill.

Et sentralt utviklingstrekk i arbeidslivets strukturendringer de senere år, er at eiersiden i norsk næringsliv har styrket sin posisjon, ikke bare ved at eierrollen har blitt mer sentral, men fordi en tradisjonell stakeholder tradisjon på viktige områder er blitt utfordret av krefter som ønsker et mer rendyrket shareholder perspektiv, slik det blant annet er blitt uttrykt i den nye nasjonale anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance). Prosjektets hovedformål er å kartlegge, anal ysere og forklare disse strukturendringene med utgangspunkt i følgende problemstillinger: 1) Hvordan, og gjennom hvilke mekanismer påvirker utviklingsdynamikken i finansmarkedene og framveksten av eierstyringsformer institusjonene og kanalene for represe ntasjon og artikulering av arbeidstakerinteresser i norske virksomheter, med særlig fokus på endringer i vilkårene og grunnlaget for ulike arbeidstakergruppers evne til å fremme sine interesser og synspunkter i beslutningsprosesser på ulike nivå i virksom hetene. 2) Hvordan, og gjennom hvilke mekanismer, påvirker nasjonale institusjoner for partssamarbeid og interesserepresentasjon utviklingen av konkrete eierstyringspraksiser . 3) Hvordan, og gjennom hvilke mekanismer, virker gjennomføringen av EU-regle r for konsultasjon or representasjon av arbeidstakere samt retningslinjer for eierstyring inn på kilder til individuell og kollektiv arbeidstakerinnflytelse på ulike nivåer i virksomhetene. Prosjektet vil bygge videre på tilgjengelig empiri fra tidligere undersøkelser og anvende tjukke case studier i et strategisk utvalg av private og offentlig eide bedrifter hvor det har skjedd endringer i eierstruktur og eierstyringspraksis for å kartlegge og avdekke mekanismer som kan bidra til å forklare endringene s om har skjedd og variasjonene i disse.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram