Tilbake til søkeresultatene

MOBI-Mobilisering

Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn - internasjonale erfaringer

Tildelt: kr 0,50 mill.

Bedrifters konkurranseevne er i økende grad avhengig av design. Vi legger et bredt perspektiv på design: Design er en del av bedriftens samla virksomhet. SMB ser ut til å investere mindre i design enn store bedrifter. Det er derfor viktig å få større kunn skap om hvordan offentlige myndigheter kan mobilisere SMB til å øke bruken av design. Hva slag virkemidler og arbeidsmåter bruker det offentlige på dette feltet, og hvordan samarbeider de med bedrifter, næringsorganisasjoner og FoU miljø? Hva betyr bedrif tsnettverk og samlokalisering for SMBs bruk av design? Problemstillingene vil bli besvart via en litteraturstudie mht "state of the art" i Vest-Europa på disse tema. Studier av design i forhold til SMB i ett norsk og to utenlandske studieområder vil utf ylle dette. Internasjonal litteratur skal gi bredde i oversikt over virkemidler og deres virkemåte, og et bredt grunnlag for å vurdere funnene i studieområdene. Vi konsentrerer oss om studier av "design av utstyr for sport og friluftsliv". Det er intere ssant for Hedmark og Oppland fordi vi har populære friluftsregioner og sportsarrangementer med naturen som arena. OL-94 var generelt en vellykket satsing på design. Likevel er det relativt få bedrifter i regionen som retter seg mot utstyrsmarkedene for sp ort/friluftsliv og som synes å vektlegge design. De utenlandske studieområdene, Åre/Jämtland og Montebelluna/Treviso i Italia, er friluftsregioner og har mange bedrifter som produserer sportsutstyr og vektlegger design. De er derfor interessante å sammenl igne med. Offentlige internettsider, tidsskrifter, databaser og søkemotorer er kilder til informasjon internasjonalt om virkemidler og deres virkemåte. Vi vil også henvende oss til fagmiljøer i ulike land. Besøk i regionene og intervjuer, herunder med be drifter, vil bli viktig. Der vil også dokumenter; internett, brosjyrer, rapporter m.m. være viktig. Prosjektperioden er 1.7.2006 - 15.2.2007. Formidling via sluttrapport, kronikk og dialogseminar.

Budsjettformål:

MOBI-Mobilisering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet