Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

'Early Networking in Northern Fennoscandia' - oppstarts-workshop

Tildelt: kr 59 999

Prosjektet 'Early networking in Northern Fenoscandia' skal undersøke interregionale og flerkulturelle relasjoner på Nordkalotten fra steinalder til middelalder (ca 6000 BC-1600 AD). Til tross for at forskningen innen en rekke humanistiske og samfunnsviten skapelig fag jevnlig viser til 'økte kontakter' som en sentral årsak til endring på gitte tidspunkter gjennom forhistorien og tidlig historisk tid vet vi fortsatt svært lite om hva slike kontakter besto av og hvilke konsekvenser de hadde. Det tverrfagli ge, internasjonale prosjektet vil dels gå i dybden med hvilke former for kontakt det har dreid seg om (gavebytte, utveksling, ekteskap, politiske allianser, skatt-legging osv). Videre skal prosjektet med bruk av nyere metoder og teorier (Cultural Transmis sion theory, Actor-network-theory) belyse de prosesser som bidrar til fremveksten av, vedlikeholdelse og endringer i slike kontakter i form av for eksempel etniske prosesser, krigeriske konflikter, kolonisering, religiøs misjonering osv.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet