Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Kunstnernes levekår i det nye kulturarbeidslivet

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektet omhandler kunstnernes sosiale bakgrunn med fokus på rekruttering og hvordan kunstnerne lykkes i sin kunstneriske virksomhet. Kunstfeltet er preget av et "kronisk lavinntektsproblem" som følge av stor tilstrømming til og liten avgang fra kunstne ryrkene, uten at etterspørselen etter kunst vokser i samme takt. Dette innebærer også en skjevfordeling i inntekt, både mellom kunstnergruppene og innenfor de enkelte kunstområdene (Elstad og Røsvik Pedersen 1996). Vi vil med dette som bakteppe fokusere p å kunstnernes sosiale bakgrunn og ta utgangspunkt i to hovedproblemstillinger: 1) Hvorvidt og på hvilke måter spiller sosial bakgrunn inn på rekrutteringen til kunstneryrket og på hvorvidt lykkes man i sin kunstneriske karriere? 2) Spiller sosial bakgrun n i det hele tatt noen rolle, eller bør valg og suksess i kunstneryrket snarere forstås som et individuelt prosjekt? For å besvare disse problemstillingene vil vi benytte oss av både kvantitative og kvalitative tilnærminger. Med kvantitative analyser vil vi kunne si noe om faktiske sammenhenger mellom kunstnernes bakgrunn og deres inntekts- og arbeidsforhold og undersøke mønstre i forholdet mellom kunstnernes sosiale bakgrunn endringstendenser i kunstfeltet. Disse analysene vil være basert på data fra un dersøkelsen om Kunstnernes inntekts- og arbeidsforhold 2006 som Telemarksforsking-Bø gjennomfører for Kultur- og kirkedepartementet, og hvor det vil være en betydelig mengde uutnyttet datamateriale. De kvalitative analysene vil innebære å gjennomføre dybd eintervjuer med kunstnere med det formål å undersøke hvorfor kunstneriske yrker framstår som attraktive, hva kunstnerne selv mener ligger bak valget om å bli kunstner og hva mener de selv har betydning for om de lykkes eller ikke. Ved hjelp av disse to me todiske tilnærmingene vil vi få et helhetlig bilde av kunstfeltet og kunstnernes situasjon.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram