Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark-Samiske rettigheter og naturressursforvaltning-et lokalt samarbeidsprosjekt

Tildelt: kr 38 066

Sørsamene ser seg som meget ansvarlige forvaltere av sine områder. Når statlige myndigheter anser sentrale områder av sør-samisk kulturlandskap som verneverdige, mener sør-samene at en betydelig del av grunnlaget for dette ligger i generasjoners varsomm e forvaltning av landet. I utgangspunktet var reindriftssamene i Låarte og Skæhkere positive til planene om det som er blitt Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Etableringsprosessen ble etterhvert meget vanskelig for dem. Reineierne fikk liten innflyte lse i det etablerte parkrådet. Regjeringens nye politikk for næringmessig turistsatsing i verneområder (Fjellteksten) la nye føringer med økt press på næringsvirksomhet i deres næringsområder. Områder som i følge reindrifta burde vernes ble holdt utenfor. Sørsamene trakk konsekvensen av dette med å trekke seg fra forvaltningsrådet for nasjonalparken og uteble også fra den høytidelige åpningen i juni 2006. Vi 2 samarbeidende og søkende forskere har begge publisert foreløpige analyser av parketableringen. Vi anser bl.a. at prosessen er et klart eksempel på at myndighetene har oversett Norges nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor sin urbefolkning. Vi ønsker derfor å forberede et prosjekt som fokuserer på verdien av urfolkskunnskap i forhold ti l politiske mål som opprettholdelse av biodiversitet og bærekraftig utvikling. Urfolkskunnskap må videre ligge som grunnlag for nye forvaltningsløsninger i tråd med internasjonal standard for urfolks rettigheter. Dette vil fordre utvikling og tilpasning a v forskningsmetode i samarbeid med reineiere og andre sørsamer.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet