Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tidlig deteksjon av premaligne tilstander i kolon ved bruk av fluorescens koloskopi

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektnummer:

187897

Prosjektperiode:

2008 - 2010

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Photocure utvikler innovative legemidler til diagnostikk og behandling av sykdom basert på fotodynamisk teknologi. Kolorektal cancer er den hyppigst forekommende kreftsykdommen i Norge. Antall nye tilfeller er beregnet til å øke med om lag 34 % frem til 2 020. Dette innbærer en økning fra dagens 3400 tilfeller pr. år til ca. 4500 nye tilfeller pr. år i 2020. I den vestlige verden diagnostiseres det ca 650 000 nye tilfeller hvert år. Etter påvist kreft er 5 års overlevelse kun 65% da det ofte er en invasiv kreft på diagnosetidspunktet. Det er et stort potensiale for bedre metoder for tidlig diagnostikk og tidlig behandling av kolorektal kreft, noe som igjen kan gi store gevinster for både folkehelse og samfunnsøkonomi. Prosjektets overordnede idé er å utvi kle en fotodynamisk metode for deteksjon av forstadier til kreft i tykktarmen som igjen vil hindre utviklingen av kreftsykdom. Det vil da bli forsket frem en oral farmasøytisk formulering som kapsel av den fotoaktive substansen Hexylaminolevulinat (HAL) s om frisettes og fordeler HAL over hele colon. Ved å benytte blått lys ved en koloskopiundersøkelse, vil de premaligne lesjonene avgi rødt lys og flere lesjoner vil sees i forhold til standard koloskopi med hvitt lys. Det vil så bli gjort innledende klinis ke studier for å undersøke deteksjongraden, effekt og sikkerhet av denne metoden. Den FoU intensive delen av prosjektet er farmasøytisk utvikling av en peroral formulering av legemiddelet samt klinisk forskning for å prøve ut konseptet, sikre at legem iddelet blir fordelt over hele colon og bestemme riktig dosering som gir den ønskede effekten av legemiddelet. Det er gjort en begrenset studie der man har benyttet en klysterformulering for administrering av legemiddelet til colon, men en peroral formule ring vil være langt mer brukervennlig for pasientene.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena