Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Kortsiktig og Spekulativ Kapital

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

189010

Prosjektperiode:

2008 - 2011

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Vi foreslår i denne prosjektskissen å studere en rekke spørsmål som sammen kan gi oss bedre forståelse for hvordan uro i et marked påvirker likviditet, prising og volatilitet i et annet market. Vi er spesielt interessert i å studere hvordan utlendingers investeringsatferd påvirker aksjemarkedet, rentemarkedet og valutamarkedet. En bedre forståelse av dette vil blant annet sette oss i stand til å si noe om hvorvidt utlendinger påvirker norske bedrifters tilgang på kapital og deres kapitalkostnad. Vi for eslår å studere hvorvidt utlendinger er mer tilbøyelig til å selge seg ut i perioder med høy volatilitet i markedet og om de som gruppe er med på å forårsake volatilitet og mangel på likviditet. Det vil også være relevant å studere om utlendinger konsent rerer seg om spesielle sektorer og hvorvidt de er mer kortsiktige i sin investeringshorisont enn norske eiere. Som gruppe av investorer er det interessant å sammenligne utlendingers atferd med norske individuelle investorer og norske institusjonelle inve storer. Handel basert på automatiske handleregler har økt kraftig de senere år i aksje-, rente- og valutamarkeder. Hedgefondene er blant de mest aktive brukerne av slike handleregler. Vi foreslår å bruke valutadata og data fra Oslo Børs for å undersøke h vordan denne typen handel påvirker likviditet og volatilitet.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet