Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

FASADER I GLASS - Som holder hva vi lover

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektnummer:

193147

Prosjektperiode:

2009 - 2013

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Forskriftene kan oppfylles ved at en regner at byggets netto energibruk skal ligge under en gitt ramme. Til denne beregningen benyttes NS 3031:2007 Beregning av bygningers energiytelse. I beregningen inngår det en rekke bygningstekniske faktorer, som besk river bygningens utforming og kvaliteter. De bygningsmessige kvaliteter som benyttes ved beregningen kan ha stort utslag for beregningsresultatet. Det har vært lite fokus på nøyaktigheten i disse teoretisk og hva en oppnår i virkelige bygg, men det finne s utlandske undersøkelser som viser at det kan være betydelig varians i de leverte kvaliteter. Dermed er det introdusert en feilkilde av ukjent størrelse, som forvrenger det bilde vi har av bygningers fremtidige energibruk. Teori og metode utviklingen te nkes utviklet opp mot virkelige byggeprosjekter og testes ut i disse. Utprøvingen tenkes gjennomført ved at FOU prosjektet gir forslag til krav og kriterier som innarbeides i dokumentasjonen av prosjektene i prosjektering og i beskrivelsestekstene. De fo reslåtte kravene vil omfatte både beregninger og fysisk testing. Dokumentasjonen vil evalueres av deltagerne i FOU prosjektet og resultatene vil gi tilbakemelding på om metodene er hensiktsmessige og gir de forventede resultatene. Konkrete krav og testme toder til: Komfort ved fasade U-verdi i fasade, og dens variasjon avhengig av utetemperatur Tetthet i fasade Dagslys og lysstyring Solskjerming Regulering av solskjerming, varme, ventilasjon og kjøling Forslag til sanksjoner ved avvik. For de deltagend e byggeprosjektene vil FOU prosjektet gi en merverdi i form av forsterket fokus på fasadens egenskaper og forbedrede verktøy til å sikre at de blir som ønsket. Prosjektet vil gi et utdypet bilde av avvik mellom teoretiske verdier på viktige bygningsmessi ge egenskaper og analyse av betydningen av dette for energibruken. Metodene vil implementerees i prosjekteringsanvisninger, i undervisning og i glassbransjen gjennom temaveiledninger og kurs.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi