Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

FME- NORCOWE- Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

Tildelt: kr 120,0 mill.

Noen høydepunkter fra NORCOWE NORCOWE har hatt 27 PhD-studenter siden starten i 2009. Senteret har arrangert sommerskole hvert år fra og med sommeren 2010 til og med sommeren 2015. Hovedformålet har vært å gi PhD-studentene en overordnet forståelse av offshore vindenergi og hjelpe dem til å sette sitt eget arbeid inn i en større sammenheng. I mai 2017 disputerte to av NORCOWEs PhD studenter; Peng Hou, AAU, og Torge Lorenz, Uni Research og UiB. Åtte andre PhD-studenter vil gjøre seg ferdige i løpet av 2017. NORCOWE har meteorologiske og oseanografiske målinger som et av sine hovedområder. Måling av vaker (vindskygge) fra enkeltturbiner eller fra parker, karakterisering av atmosfærisk stabilitet, bedre beskrivelse av vindprofiler over sjø og ikke minst en bedre forståelse av turbulens i hav og atmosfære er viktige tema. Senteret har gjennomført tre større målekampanjer, derav to utenfor Norge. Våren 2015 startet NORCOWE en omfattende meteorologisk og oseanografisk målekampanje (OBLEX-F1) rundt måleplattformen FINO1 i Tyskebukta. Et viktig mål har vært å måle alle relevante oseanografiske og meteorologiske parametre. Kampanjen har fått mye oppmerksomhet internasjonalt og har allerede resultert i samarbeidsprosjekt med tyske forskningspartnere. Kampanjen ble avsluttet i september 2016. Det er stor interesse for måledataene, og det er gjennomført industriprosjekter og forskningsprosjekter basert på OBLEX-F1 data. NORCOWEs industripartnere har påpekt at det mangler kunnskap når det gjelder turbulens over havområder, og dette har hatt inflytelse på NORCOWEs arbeidsplaner i 2016-17. NORCOWE og Statoil organiserte en workshop om turbulens i februar 2016, som hadde svært god oppslutning. Deler av målekampanjen OBLEX-F1 ble modifisert for å oppnå flere resultater angående turbulensstruktur. NORCOWE partnere har analysert disse dataene sammen med tyske og amerikanske forskningspartnere. De første resultatene er presentert. OBLEX-F1 data har blitt brukt til å undersøke hvilke innflytelse forskjellige turbulensspektra har på lastene på en flytende vindturbin. Analyse av turbulensspektra og data har også vært i fokus ved Universitetet i Agder i år, samt ved CMR. Det er satt opp en webportal for å forenkle og kvalitetssikre uthentingen av OBLEX-F1 data. Det ble gjennomført en workshop i mars 2017 for å oppsummere analyseresultatene for OBLEX-F1 data så langt. NORCOWE har definert en referansevindpark (RWF). Dette er en tenkt, men realistisk vindpark offshore. NORCOWE RWF blir brukt til case studies, blant annet for å undersøke ulike løsninger for kabling, hvilke båttyper som bør brukes til drift og vedlikehold osv. Gjennom ulike case studies kan man se den økonomiske effekten av valgene man gjør og undersøke hvilke løsninger som vil gi optimalt resultat. Definisjonen på parken er gjort tilgjengelig for institusjoner utenfor NORCOWE gjennom en dedikert webside. Den inngår også i IEA Wind task 37. Aalborg Universitet tok initiativet til å etablere referansevindparken og har vært tungt involvert i arbeidet med den sammen med Uni Research. WRF-koden er et simuleringsverktøy for å forske på og varsle været. Kildekoden er åpen og mye brukt innenfor akademia i tillegg til av industrien. Uni Research har tidligere utviklet en modul for denne koden som simulerer effekten av vindparker. I år har de kommet med en revidert versjon av denne modulen som er fritt tilgjengelig fra vår webside. Vi har samlet en del populærvitenskapelige artikler på NORCOWEs hjemmeside som beskriver arbeidet vårt, og vi anbefaler også årsrapportene våre som du finner der.

Todays offshore wind energy solutions are based on technology developed for onshore installations. Technology and concepts needed for deep waters and exposed areas are in an early stage and new and more cost effective concepts and solutions are needed bas ed on R&D and industrial innovations. This Centre consisting of R&D organisations and innovative industrial partners will meet this challange by focusing on the following topics: - Wind and ocean Conditions - Offshore wind technology and innovative conce pts - Offshore deployment and operations - Wind farm optimisations - Environment, safety and infrastructure - Education The Centre includes innovative partners from offshore industry, emerging offshore wind companies and energy companies, all seeing fut ure business opportunities in offshore wind. The Centre cooperates internationally, in particular with danish wind energy reseach by having Aalborg University as a research partner. The Centre will be organised with a strong administrative and scienti fic leadership, an executive board governed by industry and a user reference group and a scientifc committe that will assure industrial relevance and quality of research beeing performed. The Centre is planned for 8 years. The yearly budget is 40 MNOK, f inanced 50% by the Norwegian Research Council, 25% cash contribution from industry partners and 25% in-kind from all partners. 28 PhD students will be financed by the Centre, and a significant number of MSc students will benefit from supervision in the C entre. The Centre is managed by CMR and operated from Bergen. It has a virtual structure including research partners and facilities at different geographical locations along the costline of south-western Norway and northern part of Denmark. This area als o includes the testing site and infrastructure for deep water offshore wind energy (and other marine renewables) in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi