Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy

Tildelt: kr 80,0 mill.

NORSK SAMMENDRAG SUCCESS-senteret for CO2 lagring offshore ble tildelt FME-status i 2009 og ble formelt innviet 1. januar 2010. En sentralt del av arbeid med CO2 lagring er den offentlig aksepten av CCS. FME SUCCESS har derfor hatt som mål og h\jobbe med oppgaver og aktiviteter som kan oppnå effektiv og sikker lagring av CO2. For å tilfredsstille regelverkskravene til overvåking og verifisering (MMV) har SUCCESS-senteret ønsket å bidra til en solid vitenskapelig kunnskapsbase for CO2-injeksjon, lagring og overvåking. Denne kunnskapen er avgjørende for å sikre forståelse og samsvar mellom observerte og estimerte resultater, bevis for lagringsytelse når det gjelder sikkerhet for CO2-oppbevaring og beredskap da med tanke på kvantifisering av mulig lekkasje samt miljøpåvirkning. En av styrkene i FME SUCCESS-senteret, er den internasjonalt anerkjente kompetansen innen teoretisk forskning. Senteret har fokusert på grunnforskning, tolkning av resultatene av felt- og laboratorieeksperimenter for å øke kunnskapen samt forutsi langsiktige effekter av CO2-lagring. Senteret har spesielt brukt den teoretiske plattformen for å takle kritiske og relevante vitenskapelige problemstillinger knyttet til CO2-lagring. Snøhvit og Sleipner CO2-feltpilotene har gitt viktige data for kalibrering og validering av resultater, og Longyearbyen CO2 Lab har vært en viktig pilot og felt-case for senteret. Etter midtveisevalueringen i 2013 ble det behov for større endringer i organisasjonen, da mot en mer operasjonell struktur. Dette medførte omorganisering av vitenskapelige aktiviteter ifra de opprinnelige 7 arbeidspakkene, over i tre arbeidspakker: WP 1: Reservoir, WP 2: Containment, WP 3: Monitoring. En integrasjonsarbeidspakke, WP0, ble også etablert for de siste to årene, som skulle teste og verifisere ny kunnskap og metodikk utviklet i SUCCESS på to nye CO2-reservoarkandidater, Smeaheia og Skade. Arbeidet i de tre arbeidspakken har konsentrert seg om fem spesifikke temaer med hver sin oppsummerende rapport. Arbeidet i senteret med injeksjonsevne gir også verdifull kunnskap ifbm planlegging av CO2-drift og optimal utnyttelse av reservoaret. Til slutt er det to rapporter om overvåking: arbeidet med geofysisk overvåking omhandler metoder for måling, overvåking og verifisering (MMV) av undergrunnen; mens arbeidet med sjø og havbunnsovervåking er spesielt relevant for risikostyring og reduksjon i tilfelle lekkasje til vannsøylen. 1)Lagringskapasitet er spesielt relevant for valg av lagringssted og norske CO2 kapasitetsestimater for lagring på norsk sokkel. SUCCESS-senterets arbeid en formasjons evne til å lagre CO2 på en sikker måte, inkluderer identifisering av geologiske faktorer og hydro-geomekaniske prosesser som er kritiske for å bestemme lagringsevne. 2) Lekkasjerisiko. Videre har SUCCESS-senteret hatt aktivitet ifht viktige utfordringer knyttet til sikker drift av CO2 lagring og risikostyring ifbm lekkasjeproblematikk. Vi har gjennom felt, eksperimentelle og teoretiske studier av potensielle lekkasjemekanismer, vist at viskøs deformasjon av skifer kan spille en viktig rolle i deres evne til å holde CO2 på plass i reservoaret/formasjonen. Videre viser resultater at materialegenskaper og deres dynamiske respons på stresset introdusert av en CO2 injeksjon må vurderes for å sikre operasjoner ifbm dette. 3) Injektivitet. Eksperimentelt arbeid og beregningsarbeid i SUCCESS-senteret har forsterket vår forståelse av injektivitet inkludert mekanismer for og kvantifisering av forventet effekt og modellkalibrering. Det er blant annet jobbet frem en arbeidsflyt som inkluderer nye beregningsverktøy, ny geokjemisk og geomekanisk eksperimentell design/data og forskningsbaserte råd. 4)Geofysisk overvåkning SUCCESS senteret arbeidet med bergfysikk inkluderer estimering av poretrykk og metning fra geofysisk overvåking. Ved å estimere sin spatiotemporale fordeling, kan vi overvåke migrasjonen av injisert CO2 og avgjøre om inneslutningen av lagringskomplekset er sikker. 5) Marin overvåking. Miljøaspektet innefor CCS er et området senteret har hatt aktiviteter innenfor. Utvikling av marine overvåkingsmetoder har vært viktig og man har sett på strategier for å bestemme uorganisk karbon i vannsøylen basert på modellering og observasjonsarbeid. En kostnadseffektiv strategi for et marine overvåkingsprogram bør optimalisere sannsynligheten for å oppdage lekkasje. Som en del av senterets vitenskapelige rapportering ble senterpartner og styre enige om et sett med rapporter, det såkalte Langtidsleveranser (LTD) settet av rapporter samler de viktigste vitenskapelige funnene og prestasjonene fra SUCCESS-senteret. SUCCESS senteret har hatt høy vitenskapelig produksjon og produksjon og produsert totalt 147 peer reviewed vitenskapelige artikler, 37 antologi artikler, 365 rapporter og 87 populære vitenskap / media publikasjoner. Totalt 47 doktorgrads studenter og Post docs har vært involvert i senter porteføljen.

The SUCCESS project addresses 4 important areas for CO2 storage in the subsurface: storage performance, sealing properties, monitoring and consequences for the marine environment. The ?CO2-School? is in addition a major educational program facilitated by the project and the 3 universities that are involved (UiB, UiO, UNIS). The selected activities, which are considered to fill important kowledge gaps or be critical elements, will involve fundamental experimental and theoretical work, analysis of samples f rom outcrops and case studies, development of mathematical models, modelling activities and testing in case study environments. We will as far as possible try to bridge gaps from details to concepts and applications, from small to large scale, and to tran sfer data and knowledge between many related fields. The SUCCESS consortium possesses strong competency in the fields of sedimentology and structural geology, fluid flow, reservoir characterization and modelling, mathematical modelling, experimental fluid flow and mineral reactions, geochemistry, geomechanics, petrophysics and marine ecology. In addition the team will cooperate internationally in research networks and with cutting edge institutions. This will, in association with intimate industry coopera tion, secure a perspective on the work that is both focussed on details, varied in solutions, and directed towards applications that will be operated by the industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi