Tilbake til søkeresultatene

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk med tilgrensende aktiviteter

Tildelt: kr 193,8 mill.

Prosjektbeskrivelse for FoU-statistikk med tilgrensende aktiviteter 2021 NIFU er av Kunnskapsdepartementet gitt den nasjonale oppgaven å utarbeide FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene i Norge. FoU-statistikken utarbeides etter avtale med Norges forskningsråd for 2021. Oppgaven har vært en sentral del av NIFUs virksomheten siden 60-tallet. Fra 2022 flyttes produksjonen av FoU-statistikken til SSB gjennom en virksomhetsoverdragelse. Statistikkansvaret har omfattet å innhente, bearbeide og kvalitetssikre data og sammenstille data til total FoU-statistikk for Norge, inkl. data for næringslivet fra SSB. Arbeidet følger retningslinjene i OECDs Frascati-manual. NIFU har også hatt ansvar for å gjøre resultatene av FoU-undersøkelsene allment tilgjengelige og for faste leveranser av FoU-statistiske data til OECD og Eurostat. Arbeidet skjer i nært samarbeid med SSB. Det FoU-statistiske arbeidet omfatter også internasjonalt samarbeid om statistikkfaglige tema i regi av OECD, Eurostat og mellom de nordiske FoU-statistikkprodusentene. FoU-statistikkens faste oppgaver Hovedoppgaven er å utarbeide FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene. I prosjektet inngår en rekke permanente oppgaver som gjennomføres syklisk: 1) Registrene: Forskerpersonalregisteret: Data innhentes årlig via avtaler med NSD/DBH. Registeret dekker de aktuelle sektorene og utgjør blant annet en viktig del av grunnlaget for beregninger av FoU-ressurser i UoH-sektoren. Institusjonsregisteret: I henhold til egen avtale inngått i 2013 bruker Forskningsrådet NIFUs institusjonsregister som master for sitt organisasjonsregister (orgreg). NIFU har ansvar for å oppdatere og vedlikeholde registeret. Akademikerregister: Gir grunnlag for oppdatering av utdanningsopplysninger i Forskerpersonalregisteret, årlig oppdatering via NSD/DBH. Doktorgradsregisteret: Doktorgradsregisteret dekker alle doktor- og lisensiatgrader utstedt ved norske læresteder. Data innhentes to ganger per år, i 2021 gjennom avtale med HKdir/DBH. 2) FoU-statistikk: For UoH gjennomføres totalundersøkelser annethvert år (survey i kombinasjon med adm. data). Hovedtall beregnes for mellomliggende år på grunnlag av Forskerpersonalregisteret, informasjon fra Forskningsrådet, Statsbygg m.fl. For instituttsektoren og helseforetakene utarbeides fra 2007 FoU-statistikk årlig. For helseforetakene annethvert år fra 2017 som del av ressursmålingen beskrevet under. Total statistikk for Norge sammenstilles og publiseres hvert år, inkl. FoU-statistikk for næringslivet som utarbeides av SSB. I tillegg inngår undersøkelsen av FoU-bevilgninger i statsbudsjettet. 3) Tema- og teknologiområder: Kartlegging av FoU-aktivitet innen langtidsplanens prioriteringer via spørreskjema som med utgangspunkt i svar på hovedundersøkelsene sendes aktuelle enheter og kobles mot resultater fra FoU-undersøkelsene. 4) Internasjonalt samarbeid: Fast deltagelse i OECDs (NESTI) og Eurostats, samt ad hoc grupper. NIFU ivaretar sammen med SSB Norges forpliktelser med hensyn til faste leveranser av FoU-statistikk til OECD og Eurostat. 5) Helseforetakene: Data basert på helseforetakenes underliggende målesystem innhentes årlig og rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet og regionale helseforetakene. Fra 2018 er det vedtatt at ressursmålingen skal gjennomføres hvert annet år (jf. Prop.1 S (2018-2019 HOD, s. 280). 6) Nøkkeltall: Årlig innhenting og sammenstilling av nøkkeltall for enheter underlagt Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter, inkl. spørsmål om FoU-aktiviteten som inngår i instituttsektorens FoU-statistikk. 7) Analyse av bevilgninger over statsbudsjettet: Årlig analyse av budsjettforslaget, vedtatt budsjett og tilleggsbevilgninger. 8) Indikatorrapporten: Norsk hovedrapport publiseres årlig fra 2009, engelsk kortversjon annethvert år (2021). Fra 2018 er dette en nettversjon som oppdateres løpende med ny statistikk og analyse innenfor utdanning, forskning, innovasjon, FoU i statsbudsjettet, patenter og bibliometri. 9) HelseOmsorg21: Leveranser av data. 10) Rekrutteringsmonitoren: Utredning av etablering av et system for å følge utviklingen på forskerrekrutteringsområdet vha uttrekk og kobling av data fra ulike personregistre. 11) Øvrig aktivitet: Instituttkatalogen: Norsk og engelsk versjon oppdateres tom 2020 på NIFUs nettsider. FoU-statistikkbanken: i norsk og engelsk utgave; oppdateringer og vedlikehold. Rådgiving KD: Ressurser som skal benyttes til å rådgi KD i FoU-statistiske spørsmål. Innkjøp av databaser: Bibliometri, sysselsetting, patentdata, bedrifts- og foretaksdata, regnskapsdata. Hovedformål er input i Indikatorrapporten i form av tabeller og analyse. I tillegg inngår tekniske og faglige utviklingsoppgaver, definert i samarbeid mellom Forskningsrådet og NIFU.

Produksjon av FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og herunder helseforetakene er del av Norges internasjonale forpliktelser i hht EØS-avtalen. NIFU har levert godt på statistikkproduksjon og formidling i alle år. Vi har også deltatt aktivt i internasjonale fora for utvikling av statistikkene, herunder revisjonen av de OECDs retningslinjer for utarbeidelse av FoU-statistikk. NIFU har gjennom alle år forsøkt å utvikle statistikkproduksjonen ved å ta i bruk administrative data og minimere oppgavebyrden for respondentene. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger både nasjonalt og internasjonalt fra samarbeidspartnere, brukere, evalueringer mv.

Prosjektsammendrag for perioden 2021: Oppgaven omfatter gjennomføring av FoU-undersøkelser for UoH-sektoren, helseforetakene og instituttsektoren samt sammenstilling av materialet med SSB data om næringslivets FoU, til en total statistikk for Norge. FoU-statistikken viser ressursinnsatsen til FoU i form av utgifter og personale. I denne hovedoppgaven inngår en rekke kjerneelementer som er knyttet til FoU-statistikken på ulike måter, dels danner de grunnlag for hovedoppgaven, dels gir de grunnlag for analyser som inngår i Indikatorrapporten som Forskningsrådet utgir. Kjerneelementene er FoU-statistikkdatabaser, Forskerpersonalregisteret, Doktorgradsregisteret, statsbudsjettanalysen, nøkkeltall for forskningsinstituttene, internasjonalt samarbeid om FoU- og innovasjonsstatistikk, Indikatorrapporten på norsk og engelsk samt innkjøp og bruk av databaser hvor hovedformål er input i Indikatorrapporten. I tillegg kommer oppdatering og vedlikehold av FoU-statistikkbanken på norsk og engelsk. Prosjektsammendrag for perioden 2020: Oppgaven omfatter gjennomføring av FoU-undersøkelser for UoH-sektoren, helseforetakene og instituttsektoren samt sammenstilling av materialet med SSB data om næringslivets FoU, til en total statistikk for Norge. FoU-statistikken viser ressursinnsatsen til FoU i form av utgifter og personale. I denne hovedoppgaven inngår en rekke kjerneelementer som er knyttet til FoU-statistikken på ulike måter, dels danner de grunnlag for hovedoppgaven, dels gir de grunnlag for analyser som inngår i Indikatorrapporten som Forskningsrådet utgir. Kjerneelementene er FoU-statistikkdatabaser, Forskerpersonalregisteret, Doktorgradsregisteret, statsbudsjettanalysen, nøkkeltall for forskningsinstituttene, internasjonalt samarbeid om FoU- og innovasjonsstatistikk, Indikatorrapporten på norsk og engelsk samt innkjøp og bruk av databaser hvor hovedformål er input i Indikatorrapporten. I tillegg kommer oppdatering og vedlikehold av FoU-statistikkbanken på norsk og engelsk. Prosjektsammendrag for perioden 2018-2019: Det nasjonale ansvaret for FoU-statistikken omfatter gjennomføring av FoU-undersøkelser for UoH-sektoren, helseforetakene og instituttsektoren samt sammenstilling av materialet med SSB data om næringslivets FoU, til en total statistikk for Norge. FoU-statistikken viser ressursinnsatsen til FoU i form av utgifter og personale, I denne hovedoppgaven inngår en rekke kjerneelementer som er knyttet til FoU-statistikken på ulike måter, dels danner de grunnlag for hovedoppgaven, dels gir de grunnlag for analyser som inngår i Indikatorrapporten som Forskningsrådet utgir. Kjerneelementene er FoU-statistikkdatabaser, Forskerpersonalregisteret, Doktorgradsregisteret, statsbudsjettanalysen, nøkkeltall for forskningsinstituttene, internasjonalt samarbeid om FoU- og innovasjonsstatistikk, Indikatorrapporten på norsk og engelsk samt innkjøp og bruk av databaser hvor hovedformål er input i Indikatorrapporten. I tillegg kommer oppdatering og vedlikehold av FoU-statistikkbanken på norsk og engelsk. Tidligere prosjektsammendrag: FoU-statistikk med tilgrensende aktiviteter har vært en sentral del av virksomheten ved NIFU STEP i mer enn 40 år. Det nasjonale ansvaret for FoU-statistikken omfatter gjennomføring av FoU-undersøkelser for UoH-sektoren og instituttsektoren samt sammensti lling av materialet med SSB data om næringslivets FoU til en total statistikk for Norge. FoU-statistikken viser ressursinnsatsen til FoU i form av utgifter og personale. I denne hovedoppgaven inngår en rekke kjerneelementer som er knyttet til FoU-statisti kken på ulike måter, dels danner de grunnlag for hovedoppgaven, dels gir de grunnlag for analyser som inngår i Indikatorrapporten som Forskningsrådet utgir. Kjerneelementene er Forskerpersonalregisteret, Doktorgradsregisteret, statsbudsjettanalysen, nøkke ltall for forskningsinstituttene, internasjonalt samarbeid om FoU- og innovasjonsstatistikk, Indikatorrapporten på norsk og engelsk samt innkjøp og bruk av databaser hvor hovedformål er input i Indikatorrapporten. I tillegg kommer oppdatering og vedlikeh old av FoU-statistikkbanken på norsk og engelsk. Kandidatundersøkelsene har siden 1973 vært gjennomført årlig av NIFU STEP. Disse undersøkelsene gir Norge en unik mulighet til å forfølge sentrale spørsmål vedrørende tilpasningen av kandidater til arbeids markedet og deres atferd over tid når det gjelder arbeidssøking. Undersøkelsene kartlegger spesielt ansettelsessted, -typer, vansker med å finne passende arbeid, utnyttelse av formell kompetanse, lønnsutvikling, m.m. Måling av FoU-ressurser ved helsefor etakene videreføres med årlige kartlegginger. Parallelt med datainnsamlingen jobbes det videre med kvaliteten på rapporteringen, herunder enhetlig forståelse av sentrale begreper, harmonisering av grunnleggende rapporteringsprinsipper og teknisk tilrettel egging for datainnlesning og datauttak.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag