Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Preventing Later Literacy Failure in Kindergarten: A longitudinal randomized-trials study of oral language development and intervention

Tildelt: kr 6,0 mill.

En ny randomisert kontrollert studie er gjennomført blant barnehager i Asker og Bærum. Totalt har ca. 300 enspråklige barn, som skåret relativt svakt (<30. prosentil) på språktester, fordelt over ca. 150 barnehageavdelinger deltatt. Avdelingene ble tilfeldig fordelt i enten en intervensjonsgruppe som fikk spesiell språktrening eller i en kontrollgruppe som fulgte vanlig barnehagepraksis (business as usual). Intervensjonsgruppen fikk 30 uker med spesiell språktrening 3 ganger i uken fra og med vårsemesteret det nest siste året i barnehagen til og med vårsemesteret det siste året i barnehagen før de begynte på skolen. Pre- og posttester er tatt, men resultatene er ikke klare for rapportering. En ny artikkel er publisert i tidsskriftet Logopeden: Her er fokus på hvilke tiltak som virker for barn som strever med språk og leseferdigheter. Vi har gått igjennom effektstudier som undersøker ulike tiltak for bedre disse barnas avkodingsferdigheter (tekniske leseferdigheter), språkforståelse og leseforståelse. Vi finner at både avkoding og språkforståelse kan forbedres gjennom trening. Begge disse regnes som grunnleggende komponenter til leseforståelse. Det viser seg også at direkte trening på strategisk lesing og motivasjon kan ha positive effekter på leseforståelsen. Trening av generelle kognitive ferdigheter som arbeidsminne og persepsjon ser ikke ut til å ha effekter på hverken leseforståelse eller de grunnleggende komponentene. Generelt sett er det også stor mangel studier som undersøker langtidseffekter språk og lesing.

When reviewing the literature on kindergarten oral language skills and interventions, it becomes clear that no studies have traced the development of oral language and reading comprehension in children at risk, or in children from transparent languages, f rom kindergarten and into school age. Also, there clearly is a need for more studies on effects from vocabulary training in younger children in general and second language learners in particular, since the few studies that exists show very divergent resul ts. Hence, there is a great need for research that extends the knowledge base on oral language and reading comprehension in relation to kindergarten, especially since kindergarten is an important childhood arena for the majority of Norwegian children. A longitudinal randomized trials study was designed to examine the oral language and reading comprehension development and immediate and long-term effects from an oral language based intervention in kindergarten. Two participant groups are included in the s tudy (age four at study onset); first language learners with poor oral language skills and second language learners with Urdu or Punjabi as first language. Their development will be related to a untreated control group of 200 unselected children traced fr om age 4 to age 8. The children will individually and in small groups receive an oral language intervention with a total of 14 weeks duration in kindergarten. The children will be assessed on a range of language and cognitive variables prior to interventi on and afterwards into the early school years. In addition, background variables related to parents and kindergarten will be collected. The data will be analyzed by the means of advanced statistical methods using latent variables with multilevel and multi group modelling. The results from the study are aimed to be published in high-quality international journals and to be disseminated to the field of practice.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren