Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap 2011

Tildelt: kr 0,12 mill.

Det søkes om midler til delvis dekning av utgiftene til Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap for 2011 som arrangeres av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Tema for seminaret er «Normative grunnstrukturer». Nyere tids rettsut vikling preges av et stadig bredere rettskildetilfang, både nasjonalt og internasjonalt. Stadig flere områder blir lovregulert. På håndhevingsfronten behandler Høyesterett omtrent like mange saker som før, men tilgangen på avgjørelser fra andre organer (T rygderetten, Forsikringsklagenemnden med mer) har blitt større på grunn av den teknologiske utviklingen. Av prinsipiell betydning er utviklingen hvor internasjonale håndhevingsorgan - slik som EU-domstolen, EFTA-domstolen og Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg - reelt avgjør et stadig større rettstvister som tidligere ville vært truffet av Høyesterett i siste instans. Den økte rettslige overflaten i form av regelverk (nasjonalt og internasjonal) med tilhørende håndhevingspraksis og mulighet for rege lkonflikter medfører et behov for å se på rettslige strukturer som er mer bestandige enn frem til neste regelendring eller dom fra Høyesterett eller EU-domstolen. Seminaret vil vi derfor rette søkelys mot «Normative grunnstrukturer», hvor siktemålet er å identifisere og analysere rettslig «grunnfjell».

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap