Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

EMIDA ERA-NET Development of a novel subunitvaccine against Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis that does not interfere with bov

Tildelt: kr 3,0 mill.

Dette populærvitenskapelige sammendraget gjelder arbeid gjort ved Veterinærinstituttet i perioden 30.09.2013-30.04.2014. Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle en ny subenhetsvaksine mot paratuberkulose som ikke skal forstyrre diagnostiseringen av h verken paratuberkulose eller bovin tuberkulose. I forrige sammendrag ble det beskrevet et vaksineforsøk, hvor geiter ble vaksinert med peptider fra paratuberkulosebakterien, identifisert ved in silico-analyse og bruk av T-cellelinjer. En gruppe ble vaksin ert med genombaserte peptider, en annen med selekterte peptider og en tredje gruppe med et protein laget i E. coli hvor peptidene fra den selekterte gruppen var satt sammen som "perler på en tråd". Den cellulære immunresponsen mot enkeltpeptidene var ster kest hos geiter vaksinert med genombaserte peptider, og klart lavest hos geiter vaksinert med proteinet. I den gjeldende perioden, ble det laget T-cellelinjer fra de vaksinerte geitene. Linjer fra geiter vaksinert med enten genombaserte eller selekterte p eptider ga gode responser mot flere av enkeltpeptidene i vaksinen. Videre ble antistoffresponsen testet ved å etablere en ELISA som måler nivået av serum immunglobulin mot hvert peptidantigen. Resultatene viste en god antistoffrespons mot flere peptider h os geiter vaksinert med genombaserte peptider, noe lavere respons mot færre peptider hos geiter vaksinert med selekterte peptider, og liten respons mot peptidene i gruppen vaksinert med proteinet. Geiter i Danmark har videre blitt eksperimentelt smittet m ed paratuberkulose, og deretter vaksinert terapeutisk med både de genombaserte og de selekterte peptidene i Montanide ISA61 adjuvans. Resultatene fra forsøket viste at geiter vaksinert med peptider hadde betydelig lavere forekomst av DNA fra paratuberkulo sebakterien i tarmen, sammenlignet med geiter som ikke var vaksinert. Resultatene tyder på at vaksinen kan indusere en beskyttende immunrespons mot paratuberkulose. Det har blitt utarbeidet et Disclosure of Invention (DOFI)-dokument for å få evaluert muli ghetene til patentering av oppfinnelsene i prosjektet.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram