Tilbake til søkeresultatene

NOFIMA-SLF-Nofimas strategiske programmer

Food for Health - Bioactive Lipids

Tildelt: kr 19,3 mill.

Lipider (fett og oljer) er viktige for matens smak, tekstur, ernæringsverdi og helse. Hovedmål for dette programmet er å bidra til økt kunnskap om lipider i landbruksbaserte råvarer og produkter som industrien kan benytte i utvikling av gode og helsefremmende produkter. Sammensetning av utvalgte bioaktive lipider i oljer fra både tradisjonelle og nye oljevekster inngår. Effekt av sort, dyrkningsbetingelser og prosessering er studert. Videre er det ved hjelp av etablerte og nyutviklede avanserte kjemiske analysemetoder, in vitro modellsystemer og in vivo studier blitt studert hvordan prosessering og/eller fordøyelse kan påvirke stabiliteten, biotilgjengelighet og biologiske effekter av utvalgte bioaktive lipider. Analyseplattformen er avgjørende for å kunne etablere ny kunnskap om bioaktive lipider i landbruksråvarer, restråstoff og prosesserte produkter. Det etablert en bred analyseplattform med target og untarget lipidomicsteknikker for kvantitativ og kvalitativ analyse av aktuelle bioaktive lipider. For å kunne si noe om sunnhet i egne produkter har industrien behov for mer kunnskap om samspillet mellom lipider og andre ingredienser i ulike råvarer og produkter under fordøyelse og opptak av lipider samt hvilke biologiske effekter de lipidene har i kroppen. Det utviklet og etablert gode systemer for studier av in vitro fordøyelse og biotilgjengelighet av lipider i mage og tarm. Videre er det etablert ulike cellesystemer for å studere spesifikke helseeffekter av bioaktive lipider in vitro. Resultater viser at oljevekster som havre, raps, rybs, oljedodre, oljelin og solbær kan danne grunnlag for økt verdiskapning i Norge. Produksjon av norsk oljelin ser ut til å være mulig i flere klimasoner enn hvor de dyrkes i dag, det er påvist liten kvalitetsvariasjon mellom sorter og det bør med dette ligge til rette for produksjon av norske linfrø til humant konsum. Havreolje og havreolje-emulsjoner, med høyt innhold av galaktolipider, ser ut til å ha potensial til å gi økt metthet, noe som kan utnyttes i produkter med tanke på vektkontroll. Optimale prosessbetingelser for produksjon av grønsaksemulsjoner bestående av rapsolje og utvalgte grønsaker er studert. Resultater fra in vitro fordøyelse tyder på økt biotilgjengelighet av bioaktive lipider, som for eksempel karotenoider, fra disse emulsjonene som dermed bør kunne danne grunnlag for produkter med helsefortrinn. Studier på brassicaoljer utført i nært samarbeid med brukere har ført til at det første partiet av norsk produsert dodreolje med høyt innhold av plante omega-3 for humant konsum er på vei ut i det norske helsekostmarkedet. Dodreolje inneholder i tillegg til store mengder av omega-3 fettsyren ?-linolensyre (ALA), flere bioaktive lipider som tokoferoler, steroler og fenoliske syrer. Resultater så langt tyder på at norsk dodreolje har betennelsesdempende effekt på lik linje med en god marin olje, men årsaken til dette er fortsatt ukjent. Positive helseeffekter av marine omega-3 fettsyrer (EPA og DHA) er god dokumentert. Tilsvarende dokumentasjon for plante omega-3 (ALA) finnes, men i langt mindre grad og omdanningen av ALA til EPA og DHA i kroppen er begrenset. Innledende forsøk tyder på at det er mulig å øke omdanning av plante omega-3 til de godt dokumenterte langkjedede marine omega-3 fettsyrene, noe som kan få stor økonomisk betydning for både norsk oppdrettsnæring og norsk landbruk. Fettoksidasjon/harskning er en stor utfordring i næringsmiddelindustrien og det trengs fortsatt mer kunnskap om oksidasjon i oljer,fett og fettholdige produkter gjennom hele verdikjeden. For å kunne ivareta høy produktkvalitet og holdbarhet er det viktig å måle og forstå betydningen av fettkvalitet og oksidasjonsstabilitet over prosess. Det er derfor framskaffet ny kunnskap om effekter av utvalgte prosesser og prosessbetingelser på stabilitet til aktuelle bioaktive lipider. Resultater viser at norske vegetabilske oljer som rapsolje,dodreolje og havreolje inneholder store mengder naturlige antioksidanter som i høy grad beskytter umettede fettsyrer i produkter hvor disse oljene inngår. Det er vist at både havreolje og dodreolje kan stabilisere (redusere oksidasjon) marine oljer med høyt innhold av flerumettede fettsyrer. I tillegg ser det ut til at disse naturlige antioksidantene også kan virke som gode antioksidanter og beskytte de umettede fettsyrene under fordøyelse og opptak fra tarm. Ny kunnskap fra pågående studier av oksidasjonsprodukters effekt i celler vil kunne fortelle hvilke mulige helseeffekter disse produktene har i tarm og andre deler av kroppen. Resultatene er i løpet av programperioden blitt presentert på nasjonale og internasjonale konferanser,i ulike populærvitenskapelige fora og i form av vitenskapelige artikler. Programmet har utviklet ny kunnskap som er viktig for industrien i utvikling av sunne produkter. Det ble derfor gjennomført et heldags fagseminar med fokus på fettkvalitet og helse med kompetanseutveksling mellom forskning, industri og myndigheter.

Mat for bedre helse - Bioaktive lipider Den økende forekomsten av livsstilsrelaterte sykdommer i befolkningen fordrer bedre tilgjengelighet og høyere inntak av sunn og god mat for å motvirke denne utviklingen. Økt produksjon av sunne råvarer med høy kval itet og gode helsefremmende produkter er derfor en stor utfordring for norsk landbruk og matindustri i årene fremover som påpekt i blant annet Landbruksmeldingen, Nasjonal teknologisk plattform (NTP) og det nye EU-programmet Horizon 2020. Dette vil kreve økt kunnskap om hvordan de helserelevante innholdsstoffene i maten ivaretas gjennom hele verdikjeden samt hvordan de tas opp og virker i kroppen. Hovedmålet i dette programmet er å bidra til økt kunnskap om bioaktive lipider i landbruksbaserte råvarer og produkter som industrien kan benytte i utvikling av gode og helsefremmende produkter. Lipider utgjør opp til 30 % av kosten vår, og har stor betydning for matens smak, tekstur og ernæringsverdi. Bioaktive lipider er lipider som spiller en viktig rolle i biologiske systemer, og som derfor kan ha en stor innvirkning på helsen. I dette programmet vil vi studere innholdet og variasjonen av utvalgte bioaktive lipider i oljer ekstrahert fra både tradisjonelle og nye oljevekster samt hvordan prosessering, oksid asjon (harskning) og fordøyelse kan påvirke bioaktiviteten til disse lipidene. Avanserte kjemiske analysemetoder og omics-teknologi samt modellsystemer for å studere potensielle helseeffekter vil bli benyttet. Skreddersydd bruk av lipidrike råvarer til pr odukter med ønskede egenskaper vil være i fokus noe som kan gi en bedre utnyttelse av råstoffer fra norsk landbruk og en påfølgende merverdi for matindustrien. Resultatene fra programmet vil bli formidlet til bedrifter og andre aktører innen matsektoren så vel som til befolkningen, slik at den nye kunnskapen kan bli implementert inn i nye og eksisterende produkter og gjøre det lettere for forbrukerne å gjøre sunne valg.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

NOFIMA-SLF-Nofimas strategiske programmer

Finansieringskilder