Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VISITOR ENGAGEMENT

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektnummer:

228737

Prosjektperiode:

2013 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

I vitensentre og museer kan barn, unge og voksne utforske matematikk, naturvitenskap, teknologi og historie gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre. Hva er det som engasjerer de besøkende? Resultatene fra prosjektet VISITOR ENGAGEMENT er besøksobservasjoner der begrepet «engasjement» gjøres målbart. De nye innovative verktøyene kommer til å redusere behovet for spørreskjemaer og tradisjonelle brukerundersøkelser. En rekke alternativer kan benyttes i datainnsamlingen. Prosjektet har evaluert bruk av kamera, gjenkjenning av emosjoner, bruk av posisjon og bevegelsesmønstre tatt opp med kamera eller «beacon» og andre sensorer som kan brukes i konteksten og er egnet til å levere stabile data. Prosjektet har utviklet metoder for å sammenstille bio-fysiologiske data, log fra hendelsesforløp i installasjonene og subjektive data. Datainnsamling i museer vil være mest mulig anonymt slik at personvernet vil ivaretas. Prosjektet har gjennomført case studier hos Norsk Teknisk Museum, Norsk Maritimt Museum og Engineerium hvor blant annet skoleklasser har deltatt. Forskerne har evaluert engasjement både ved å være tilstede og observere hva besøkende gjør og hvordan sensorer og verktøy registrerer dette, og ved dataanalyser i etterkant. Dette er en hensiktsmessig forskningsmetode for å validere et system og dokumentere resultater. I prosjektet er det gjennomført undersøkelser med bl.a. «Energitivoli - Solcelle» og en nyutviklet læringsløype hos Norsk Teknisk Museum, «Sjøens Motorvei» i utstillingen «Norge er havet» hos Norsk Maritimt Museum, samt «eQuiz» og læringsspillet «Engineering Challenge» hos Engineerium. Sammenheng mellom synlig målbare emosjoner og uttrykt fornøydhet ble sentrale spørsmål i disse studiene. Det nye læringskonseptet som ble utviklet hos Norsk Teknisk Museum bruker som sensorer såkalte beacons. Hos Norsk Maritimt Museum ble det prøvd ut om utstyr brukt i spill-teknologi (f.eks. Kinect) kan gi gode resultater for estimering av engasjement. For utvikling av installasjoner og for evaluering av eksisterende installasjoner ble det foreslått en design-metodikk som involverer tilbakemeldinger fra de besøkende. Kjernen i metodikken er en klassifisering for installasjoner. Klassifiseringen har navnet «Engagement Profile», som beskriver styrkeforholdet til ulike parametere som påvirker engasjementet i en installasjon. Det ble også utviklet en app som egner seg som verktøy for både vitensentre, museer, utviklere og designere. Et konsept for en museums-app ble utviklet for å gjennomføre undersøkelser hos besøkende som begrenser antall spørsmål som stilles til besøkende. Spørsmålene er tilpasset den situasjonen den besøkende er i, bl.a. ved bruk av beacons og den besøkende blir ikke forstyrret av unødvendige spørreundersøkelser. Vitensentrene får like gode data, og noen ganger data som er enklere å tolke. På sikt vil denne appen kunne tilby innhold basert på målinger fra sensorer basert på bl.a. posisjon og emosjoner. Firmaet Expology AS er prosjekteier. Expology har utviklet teknologiske komponenter for måling av engasjement og har utvidet den tekniske plattform for styring av utstillinger, XMS - Exhibition Management System, med nye moduler. Andre deltakere: Norsk Teknisk Museum, Norsk Maritimt Museum og Engineerium. Disse vitensentrene og museene deltok i testene og valideringen av de nye løsningene. Norsk Regnesentral (NR) ledet prosjektet og utviklet metodikk for å kombinere subjektive og objektive data samlet inn i studiene. NR var også ansvarlig for sensorteknologi, datamodellering, og for å validere resultatene. Intermedia / Institutt for pedagogikk v/ UiO observerte besøkende og fulgte noen av disse opp i vitenskapelige studier.

Vitensentre og museer skal være et møtested der barn, unge og voksne kan utforske matematikk, naturvitenskap, teknologi og historie gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre. Hva er det som engasjerer besøkende? I dag finnes det ikke gode mål inger for dette. Man teller gjerne besøkende, men det er ikke utviklet datainnsamlingsmetoder som forteller hva besøkende faktisk gjør, og heller ikke metoder som knytter sammen bruken med den subjektive opplevelsen. Prosjektet VISITOR ENGAGEMENT skal ut vikle et innovativt system for observasjon av hva som engasjerer besøkende i vitensentre. Hovedmålet med VISITOR ENGAGEMENT er å måle engasjement og brukeropplevelse i vitensentre. Dette skal gjøres ved hjelp av sensor- og kamerateknologi, og ved korte un dersøkelsen. Ved sensorteknologi kan man observere anonymt og uten at man forstyrrer brukeren. Resultatene fra systemet er besøksobservasjoner og tall for hva som engasjerer besøkende. VISITOR ENGAGEMENT har følgende delmål: * operasjonalisere begrepet e ngasjement og hvordan dette kan måles; * redusere behovet for spørreskjemaer for brukerundersøkelser i vitensentre * teknisk evaluering av kameraer og sensorer for å avdekke hvilke av disse som gir stabile data; * utvikle en metrikk for sammenstilling av bio-fysiologiske data og subjektive data * ivareta personvernet * ved case-studier validere system, og dokumentere resultater. Firmaet Expology er prosjekteier. VISTOR ENGAGEMENT vil utvikles som en ny modul i Expologys tekniske plattform XMS. Andre del takere er Norsk Teknisk Museum, Norsk Maritimt Museum og Engineerium. Disse vitensentrene vil delta i brukertester og valideringen av de nye løsningene. Intermedia ved UiO deltar i etnologiske studier. Norsk Regnesentral (NR) leder prosjektet og skal utvi kle metodikk for å kombinere subjektive og objektive data samlet inn ved bruk av VISITOR ENGAGEMENT. NR vil være ansvarlig for sensorteknologi, for datamodellering, og for å validere systemet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena