Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utgivelse av Sámi diedalas áigecála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2014

Tildelt: kr 99 999

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2. SDÁ er et samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole (SH) og Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet. Første nummer ble utgitt i 1994 og hittil er det utgitt 15 nummer (hvorav tre dobbeltnummer) av SDÁ. SDÁ publiserer fagfellevurderte vitenskapelige artikler og bokanmeldelser på samisk, og kan utgis som en artikkelsamlin g, et temanummer eller som et festskrift. Artikler og andre tekster som trykkes i SDÁ skal være skrevet på et av de samiske språkene. De skal ikke ha vært publisert tidligere eller være oversatt til samisk fra et annet språk. Alle artiklene skal ha en tit tel og et sammendrag på engelsk. SDÁ har både en intern og en ekstern fagfellevurdering av artikler. Artiklene går gjennom en grundig språkvask før trykking. SDÁ betaler ikke godtgjørelse til forfatterne. SDÁ er et tverrfaglig tidsskrift innen samisk for skning, og de fleste publiserte artiklene har vært innen humanistisk- og samfunnsforskning. Flere nordiske og internasjonale forskningsinstitusjoner har vært representert i utgivelsene. Som vanlig, det skal utgis to nummer av SDÁ også i år 2014. SDÁ skal fortsatt motivere både samiske og ikke-samiske forskere til å bruke samisk som formidlingsspråk og aktivt bidra til utvikling av de samiske språkene som akademiske språk. NB! SDÁ, en etablert samarbeidsprosjekt mellom SH og UiT, har allerede bevilget pu bliseringstøtte til 2014 (Prosjektnr 229729/F10) for søknaden med nåværende hovedredaktør Jussi Ylikoski som prosjektleder. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på at Ylikoski skal tiltre en ny stilling (professor i urfolksspråk) ved UiT 1.1.2014, og pr. septe mber 2013 er det uklar hvorvidt han skal fortsette som hovedredaktør/prosjektleder i 2014. SDÁs generell virksomhet skal allikevel fortsette som planlagt.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning