Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ethnic segregation in schools and neighbourhoods: Consequences and Dynamics

Alternativ tittel: Skole- og nabolagsegregering; årsaker og virkninger

Tildelt: kr 11,5 mill.

BAKGRUNN I prosjektsøknaden skrev vi følgende: Etnisk segregering i nabolag og skoler involverer enkeltpersoner og familier, og deres preferanser og beslutninger om hvor de skal bo og hvilke skoler de skal sende barna til. Dette prosjektet tar sikte på å gi nye forståelser av dynamikken i etnisk segregering på tvers av skoler og nabolag. Skoler og nabolag er viktige for barn, som tilbringer mesteparten av tiden i lokale miljøer. De raske sosiale endringene de siste 10-20 årene understreker betydningen av bedre kunnskap om årsakene og konsekvensene av segregeringsdynamikken. Tidligere studier har kommet til ulike konklusjoner om kortsiktige segregasjons-effekter på barns utdannelse, og få studier har undersøkt langsiktige effekter av segregering på barnas livssjanser. Og, kanskje på grunn av de raske endringene, er årsakene til segregering i Vest-Europa lite studert. Prosjektets hovedmål: - Å gi nye forståelser av dynamikken i etnisk segregering på tvers av skoler og nabolag. -Å bruke registerdata til solide empiriske analyser av etnisk og sosioøkonomisk segregering der barn vokser opp. - Å måle konsekvensene av segregering på tvers av skoler og lokalsamfunn for barns kort- og langsiktige livssjanser. - Å adressere viktige underliggende mekanismer, særlig såkalte peer-effekter, som undersøker hvorvidt barn og unge påvirker hverandres skoleresultater og utdanningsvalg. Prosjektets sekundære mål: - Å analysere barns skole- og nabolagseksponering over en lengre tidsperiode enn tidligere studier, for å granske både varigheten og tidspunktet for eksponeringen. - Å utforske kompleksiteten i segregeringsdynamikker for å se om det er terskelnivåer som gjør at familier med norskfødte foreldre bestemmer seg for å flytte. - For det tredje, å kombinere metodiske tilnærminger, som beskrivende analyse, økonometrisk modellering og agentbasert simulering. HOVEDFUNNENE I PROSJEKTET Vi har trukket fem hovedkonklusjoner fra dette prosjektet som kan informere politikkutvikling og offentlig debatt. - Oslo er en segregert by langs flere dimensjoner, men segregeringsnivåene er moderate i et komparativt perspektiv. - Familier og enkeltpersoners flyttemønstre og valg av lokalmiljø bidrar til å opprettholde segregering i skoler og nabolag. - Ungdomsskole og nabolag er ikke viktige faktorer for barn og ungdoms senere livsløp. Å gå på skoler eller bo i nabolag med høye minoritetskonsentrasjoner har ikke store negative konsekvenser for barns utfall (i hvert fall for resultatene vi har studert), selv om sosioøkonomisk sammensetning kan ha en liten, ikke-lineær innvirkning. - Peer-effekter er i stor grad små, heterogene og ser ut til å operere gjennom indirekte og motstridende mekanismer (relativ karaktersetting, andre skole-egenskaper, elevenes motivasjon og kompenserende ressursallokering, i tillegg til påvirkning på læringsmiljøet). - En likhetspolitikk som tar sikte på å redusere forskjeller mellom nabolag og skoler gjennom å kompensere for ulikheter i ressurser ser ut til å bidra til å begrense virkningen av skole- og nabolag-segregering. Vår hovedkonklusjon er derfor at til tross for betydelig segregering er betydningen av dette mindre i Norge og Sverige enn man kan forvente. Særlig sett i lys av tidligere amerikanske studier, som har funnet sterkere virkninger av nabolag og skoler enn vi har. Vi tror dette hovedsakelig skyldes det generelle lave ulikhetsnivået og en kompenserende politikk i de skandinaviske velferdsstatene. Kontekstuelle effekter har betydning for barns livssjanser i andre sammenhenger, og fremtidig politikk bør fortsette å forhindre en utvikling der slike effekter kan bli sterkere her. Vi henviser til vedlagte manus for mer detaljer. Prosjektets hjemmesider: https://www.sv.uio.no/iss/forskning/prosjekter/segregasjon/index.html

This project will have positive long-lasting consequences for the future of social science in Norway. For the research field, we are reporting contextual effects in Scandinavian welfare state settings. As we have had access to better data than most researchers have, we have been able to make substantial contributions to the international research frontier. At the university, the project has given us opportunities to recruit more researchers into quantitative research based on solid data and analytical modelling. By providing funding for empirical studies of segregation based on solid register data, this project has been important for our research group, Social Inequalities and Population Dynamics, which has been rated as excellent, producing frontline research (SAMEVAL, 2018). For the society, we have suggested a number of detailed policy advices, related to the fact that we now understand better both the dynamics and consequences of ethnic neighborhood and school segregation.

Ethnic segregation in local communities and schools involves individuals and families, and their preferences and decisions on where to live and what schools to send their children to. Ethnic segregation also has a socio-economic component, reflecting differences in families financial resources and prices in the housing market. Segregation may also have a normative side, when individuals within a local community share commonly held prejudices and stereotypical beliefs about group differences related to ethnicity, religion, etc. Schools and neighbourhoods are of such importance for children, who spend most of their time in local environments. The rapid social changes the last 10-20 years underlines the importance of better knowledge of the causes and consequences of segregation dynamics. Earlier studies have reached mixed conclusions on the short-term impact of segregation on childrens educational attainment, and few studies have investigated long-term effects of segregation on their life chances. And, perhaps due to the speed of the transitions, the causes of segregation in Western Europe are even less investigated. This project is divided in two parts, one sub-project on short- and long-term consequences of ethnic school- and neighbourhood segregation for childrens life chances, and one sub-project on the causes and dynamics of ethnic school- and neighbourhood segregation. Both parts will use the rich register data of Norway, in addition to simulation techniques. We will in all analyses differentiate between girls and boys that are native born of Norwegian-born parents and native and foreign born children With immigrant backgrounds, such as Pakistani, Indians, etc. Our aim is to provide significant new understandings of the dynamics of ethnic segregation in contemporary immigrant-receiving societies and increase our knowledge about the consequences and causes of ethnic segregation in schools and neighbourhoods.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon