Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Produktivitet og agglomerasjon

Alternativ tittel: Productivity and agglomeration

Tildelt: kr 1,5 mill.

Produktivitetsvekst utgjør nøkkelingrediensen for økonomisk vekst og dermed høyere sosial velferd, så fallende produktivitetsvekst bør være et problem for alle. I doktorgradsavhandlingen belyser jeg flere sammenhenger mellom produktivitet og mobilitet. I bakgrunnen av avhandlingen min viser Hansen og jeg at den vitenskapelige litteraturen om transport er stor og fragmentert med større økonomiske påvirkninger som en omfattende underlitteratur. Videre dokumenterer Biesinger, Hindriks og jeg at dekningen av effekter i veilederne for transportvurdering har vært under betydelig utvikling siden årtusenskiftet, men at mer avanserte vurderingsmetoder ikke nødvendigvis påvirker praktisk beslutningstaking i større grad. I hoveddelen av avhandlingen min, finner jeg først at estimering av fast kapital påvirker produksjonsestimeringen betydelig. Videre identifiserer Førsund, Kittelsen, Rødseth og jeg en svak produktivitetsutvikling innen veibygging. Deretter finner jeg begrensede impulser på ekte produktivitet og faktorsammensetning fra utvidelser i veinettet langs kysten på Sørlandet, som i en internasjonal sammenheng utgjør en relativt perifer region. I den siste artikkelen i avhandlingen min konkluderer Maurseth og jeg med at høyt markedspotensial når det gjelder produktivitet kan endre investering i bredbåndsinfrastruktur, noe som indikerer at nøkkelstudier på produktivitetsimpulser fra bredbånd kan lide av omvendt årsakssammenheng.

Resultatene gir ny innsikt om effektene av infrastrukturinvesteringer i bredbånd og transport, og hvordan slike investeringer bør evalueres. De gir også ny innsikt i hvordan i sentrale særtrekk og utviklingstrekk i en norsk kontekst. Estimeringsteknisk kaster avhandlingen lys over ulike feilkilder i produktivitetsestimering, blant annet knyttet til kapitalestimering. I tillegg avdekker Holmen vesentlige svakheter ved tidligere artikler om produktivitetseffekter av bredbånd, blant annet ved at kausaliteten kan gå den andre veien..

Avhandlingen vil omhandle studier av samspillet mellom produktivitet og agglomerasjon (økonomisk tetthet). Det fins i dag flere studier som indikerer en sammenheng mellom produktivitet og agglomerasjon, men få av disse klarer å identifisere kausale sammen henger. Dette gjelder spesielt for studier av økt økonomisk tetthet som følger bedret transportinfrastruktur, hvor fokuset på kausaleffekter nærmest er fraværende. Det fins flere forklaringer på produktivitetseffekter som følge av økt agglomerasjon. Dixi t and Stiglitz? (1977) og Melitz (2003) argumenterer for at effektene skyldes økt konkurranse. Marshall (1890, revidert i 1920), Rosenthal and Strange (2004), Duranton and Puga (2004) argumenterer for at økonomisk tetthet stimulerer til klyngeeffekter, de runder deling av fellesressurser, bedre samsvar mellom ressursinnsats og ressursbehov, og læringsmekanismer. Investeringer i infrastruktur for transport, reduserer reisetiden og kan dermed med referanser til økonomisk teori forventes å ha produktivitetsef fekter som følge av økt agglomerasjon. I avhandlingen vil den kausale sammenhengen mellom produktivitet og agglomerasjon studeres nærmere i sammenheng med transportinfrastruktur. Nedenfor har kandidaten skissert fire studier, som ligger til grunn for den godkjente doktorgradssøknaden til Handelshøyskolen BI: ? Paper I: Productivity Effects of Road Investments ? Identifying Causal Productivity Effects ? Paper II: Agglomeration versus Firm Selection ? Decomposing Different Sources to Productivity Effects Related to Road Investments ? Paper III: Synergies or Regional Competition ? Regional Net Effects from Road Investments ? Paper IV: Wider Economic Impact of Road Investments ? How to Integrate Productivity Effects in a Cost-Benefit Framework Studiene er nærmere redegjort for i prosjektbeskrivelsene.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd