Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Atmospheric Chemistry of Amines and Related Compounds

Alternativ tittel: Atmosfærisk nedbrytning av aminer og beslektede forbindelser

Tildelt: kr 6,4 mill.

Karbonfangst og lagring av CO2 (CCS) er et nødvendig tiltak for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Dagens best utviklede teknologi for CO2 fangst er basert på bruk av aminer. Når CO2 fanges i industriell skala fra f.eks. energiproduksjon, avfallsforbrenning og sementindustri vil små mengder aminer alltid slippe ut til omgivelsene. Aminer nedbrytes i luften og det dannes da små mengder nitrosaminer og nitraminer som kan være kreftfremkallende. Det norske folkehelseinstitutt har satt en øvre grense for hvor mye nitrosamin og nitramin som kan tillates i luft og i drikkevann uten at det medfører økt helsefare. Det er flere aminer som kan benyttes til CO2 fangst, og det kreves detaljert kjennskap til aminenes atmosfærekjemi for å kunne fastsette øvre grenser for hvor mye amin som kan tillates i industrielle utslipp. Prosjektet har frembragt ny grunnvitenskapelig informasjon for en rekke teknologisk viktige aminer og har fordoblet den atmosfærekjemiske kunnskapsbasen om aminer.

The Environmental Sciences Section (Department of Chemistry, UiO) has strengthened its international reputation, expanded its network and increased cooperation with Leeds University, York University, Aix-Marseille University and Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. The project results have been implemented in ongoing research at TCM, including Leading Edge Instrument Development.

Implementation of amine-based Carbon Capture technology results in small, but yet significant emission of amines to the environment. The concern is that the amines emitted subsequently will undergo photo-oxidation resulting in formation of potentially carcinogenic nitrosamines and nitramines. The Norwegian Institute for Public Health has placed an upper limit to the total amount of nitrosamines and nitramines in air and drinking water to ensure minimal or negligible risk of cancer for the public from exposure to these substances. To realize such low ambient concentrations requires intimate knowledge of the atmospheric chemistry and strict limits on the allowed amine emissions. The atmospheric chemistry database is inadequate for several technologically important amines, and it is proposed to remedy this gap in knowledge by studies of AMP, piperazine, ethylenediamine, 1,3-propanediamine, and tert-butylamine. The compounds will be studied in the EUPHORE photochemical reactor in Valencia and in Oslo employing smaller smog chambers and a novel Flow-tube reactor. State-of-the-art analytical equipment will be employed in the experiments. Internationally acknowledged experts from the universities in Oslo, Gothenburg, Innsbruck, Lyon, Leeds and York will participate in the EUPHORE experiments. The project will provide i) quantitative data on the primary and secondary product distribution in the atmospheric photo-oxidation of technologically relevant amines; ii) detailed photo-oxidation schemes and gas phase chemistry models for the amines; iii) thermodynamic properties of amine salts necessary for atmospheric aerosol modeling.

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering