Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av et miljøvennlig alternativt agn for kommersielt linefiske

Alternativ tittel: Development of environmentally friendly baits for commercial longline fisheries

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektnummer:

245614

Prosjektperiode:

2015 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Linefisket regnes som et miljøvennlig fiskeri fordi det i liten grad gjør skade på havbunnen, gir relativt liten bifangst av ikke-kommersielle arter, har lavt energiforbruk og i tillegg leverer fisk av høy kvalitet. Det norske linefisket har imidlertid et høyt agnforbruk og råstoffene som brukes til agn er også etterspurt på konsummarkedet. Dette medfører et prispress på agn og truer lønnsomhet i linefisket. Prosjektet skal løse dette problemet ved å utvikle et effektivt og selektivt lineagn som er basert på syntetiske forbindelser eller overskuddsråstoff fra fiskeindustrien. Sentrale FoU-utfordringer som prosjektet skal løse er å finne råstoff som inneholder de smaksstoffene som stimulerer matsøk hos de aktuelle fiskeartene, og bake disse stoffene inn i en bærer (matriks) slik at de frigis over en lang tidsperiode. Agn basert på ulike smaksstoffer og bærere vil bli systematisk testet gjennom atferdsstudier og fiskeforsøk om bord i kommersielle linebåter. Prosjektet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Nofima og bedriftene Ecobait, Escano, Fiskevegn og Lineagn som har ulike tilnærminger til problemstillingen, men en felles målsetting. Det er laget en rapport som gir en oversikt over potensielle råstoffkilder som ikke anvendes til konsum og som kan danne basis for lukt- og smaksstoffene (attraktantene) i et fabrikkert lineagn. Potensielle råstoffkilder vurderes ut fra kriterier som kvantum, tilgjengelighet, pris, kjemisk sammensetning og stabilitet. Det er gjort analyser av den kjemiske sammensetningen til noen av disse råstoffene. De første agntypene for uttesting er produsert, og det er utført forsøk for å teste de fysiske egenskapene (evnen til å henge godt fast på kroken) til tre ulike typer matriks. Resultatene fra forsøkene viser at disse henger godt på kroken og oppfyller kravene til fysisk styrke. Det er også gjort forsøk for å måle mengden attraktanter som frigis fra disse agntypene. Disse resultatene viser at lekkasjeraten avhenger av type råstoff som anvendes som attraktanter, og at det er mulig å justere lekkasjehastigheten for disse attraktantene slik at den tilsvarer de tradisjonelle agntypene. Det er utført atferdsforsøk for å studere torskens respons mot ulike typer attraktanter. Resultatene fra disse observasjonene viser hvilke typer råstoff som har størst potensial som attraktanter. Et manuskript basert på dette atferdsforsøket er under utarbeidelse og vil sendt inn for publisering. Det er også utført praktiske fiskeforsøk der ulike agntyper fra Ecobait og Lineagn ble sammenlignet med tradisjonelt agn i linefiske og teinefiske etter torsk. Det var store variasjoner i fangstratene, men noen av agntypene ga lovende resultater. Den kjemiske sammensetningen til attraktantene som er testet påvirker i stor grad egenskapene til de ulike typene matriks både når det gjelder fysisk styrke og lekkasjerate. Det er derfor utført ny testing av de fysiske egenskapene i praktiske fiskeforsøk og nye kjemiske analyser av lekkasjehastigheten for å få kontroll med hvordan disse egenskapene til matriksene påvirkes av attraktantene. Dette har vist seg å være et komplisert og utfordrende arbeid, men som nå har gitt lovende resultater. En har kommet fram til to typer bærere basert på henholdsvis alginat og stivelse. Disse bærerne gir en fysisk stabil og robust struktur selv med betydelige variasjoner i sammensetningen av råstoffkildene i agnet. Bedriftspartnerne har bygd opp egne fasiliteter med små og store tanker for å kunne gjøre atferdsforsøk med torsk. Her er det utført nye forsøk med ulike typer attraktanter. Det er utført en rekke tankforsøk, kjemiske analyser, fysiske tester og praktiske fiskeforsøk for å komme fram til en kombinasjon av fysisk styrke, kjemiske egenskaper og tiltrekkende lukt- og smaksstoffer som gir et effektivt agn for fangst av torsk. Det er utviklet en teknologi som kan fremstille agn av forskjellig størrelse og form. Agntypene som er utviklet i prosjektet har gode fysiske egenskaper som gir tilfredsstillende egneprosent og et agn som henger godt på kroken. De praktiske fiskeforsøkene har gitt varierende resultater. De ulike agntypene som har vært testet har gitt langt lavere fangstrater for torsk sammenlignet med tradisjonelt akkaragn, mens det for enkelte av agntypene har vært oppnådd lovende fangster for hyse og brosme. Dette utviklingsarbeidet videreføres nå i et nytt prosjekt.

Det er utført en rekke tankforsøk, kjemiske analyser, fysiske tester og praktiske fiskeforsøk for å komme fram til en kombinasjon av fysisk styrke, kjemiske egenskaper og tiltrekkende lukt- og smaksstoffer som gir et effektivt agn for fangst av torsk. Bedriften Ecobait AS har nå en svært stor database med vurdering av attraktanter sin smak og lukt (tiltrekking). Ecobait har videreutviklet kjent metodikk for testing av lukt og smak (mesokosmos). Testresultatene fra den nye testmetodikken vil sammenlignes direkte med fangstresultater i praktisk fiskeri. Dette for å kunne sammenligne resultatene og dermed få vurdert modellens relevans. Den nye modellen er tenkt brukt til flere arter som hyse, brosme, lange og skalldyr. Lineagn AS har tilegnet seg høy kompetanse innen anvendelse av alginater som bindemiddel i et agn, spesielt hvordan vannstabilitet og fysisk styrke påvirkes av den kjemiske sammensetningen til lukt- og smaksstoffene.

Det norske linefisket regnes som et miljøvennlig fiskeri fordi det i liten grad påvirker bunnhabitatene, gir relativt liten bifangst og har lavt energiforbruk. I tillegg leverer lineflåten fisk av høy kvalitet. Den største utfordringen for linefisket ligger i det høye agnforbruket som representerer et tosidig problem: 1) Råstoffene som brukes til agn er etterspurt på konsummarkedet og burde i sin helhet gå til konsum. 2) Denne konkurransen medfører et prispress på agn og truer lønnsomhet i linefisket. Prosjektets mål er å løse dette problemet ved å utvikle et effektivt og selektivt lineagn som ikke er basert på konsumressurser. Dette vil gi verdiskaping gjennom optimal ressursutnyttelse, utvikling av et nytt produkt og ny produksjonsteknologi. Det har over lang tid vært utført FoU-arbeid for å utvikle et kunstig eller alternativt lineagn uten at det i dag eksisterer et fabrikert agn som kan erstatte tradisjonelt agn. De sentrale FoU-utfordringene er relatert til to viktige egenskaper ved et lineagn: Agnet må inneholde de smaksstoffene som stimulerer matsøk hos de aktuelle artene, og disse stoffene må frigis over en lang tidsperiode. Disse utfordringene skal løses gjennom kartlegging av potensielle smaksstoffer i restråstoff og syntetiske forbindelser, og måling av lekkasjeraten fra agn basert på ulike bærere (matriks). Agn basert på ulike smaksstoffer og bærere vil bli systematisk testet gjennom atferdsstudier og fiskeforsøk. Agnets fangsteffektivitet og selektive egenskaper må dokumenteres under kommersielt fiske etter de viktigste artene i det norske linefisket. Dette er et fellesprosjekt der en har lykkes med å samle 4 norske bedrifter (Ecobait, Escano, Fiskevegn, Lineagn) som jobber med denne problemstillingen. Det ligger her et betydelig verdiskapingspotensial for disse bedriftene, men også for lineflåten (billigere og effektivt agn). Prosjektet vil ha fokus på å samkjøre FoU-aktivitetene for å få en kostnadseffektiv utviklingsfase.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena