Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Political leadership in local councils. Comparing Norway and Denmark.

Alternativ tittel: Politisk lederskap i kommunestyret. En komparativ studie av Norge og Danmark.

Tildelt: kr 9,5 mill.

I dette prosjektet har vi utviklet interaktivt politisk lederskap som teoretisk konsept. Bakgrunnen er et antatt behov for sterkere politisk lederskap som følge av mer komplekse og uløselige problemer som må håndteres av nasjonale, så vel som lokale myndigheter. I den tradisjonelle tilnærmingen til politisk lederskap er innbyggerdeltakelse normativt sett ønskelig fordi det bidrar til å gi innbyggere makt og innflytelse over spørsmål som angår dem, og fordi det bidrar til opplæring i demokrati og gir demokratisk dannelse. Den forståelsen som ligger i interaktivt politisk lederskap er mer pragmatisk, i den forstand at innbyggerdeltakelse er ønskelig også fordi det bidrar med kunnskap og innsikt som politikere kan gjøre seg nytte av i diskusjoner av lokale utfordringer og løsninger på disse. Vi har kartlagt hvilke tiltak som kan styrke kommunepolitikernes interaktive rolle i kommunene, ulike typer av kontakt med innbyggerne og eventuell bemyndigelse av innbyggere. Karleggingene viser at slike organisatoriske grep er betydelig mer utbredt i danske enn i norske kommuner. Det kan skyldes kommunestørrelse og danske politikeres behov for å komme nær innbyggerne som er større enn i de norske kommunene med betydelig færre innbyggere. Og det kan skyldes at danske kommuner har opplevd økonomiske krisetider, og i større grad enn norske kommuner ser behov for å inndra innbyggerne i felles oppgaveløsning. Prosjektet har bidratt til å tydeliggjøre institusjonelle forhold av betydning for interaktivt politisk lederskap. For det første er forholdet mellom politikk og administrasjon organisert på ulikt vis i Norge og Danmark. Mens ordføreren i danske kommuner er administrasjonenes øverste leder, så er denne rollen administrativ og ivaretas av kommunedirektøren - som dermed får en sterkere stilling - i norske kommuner. Vi ser at dette påvirker hva de involverte er opptatt av i forholdet mellom politikk og administrasjon, og at det påvirker i hvilken grad tiltak for økt kontakt med innbyggere styrker politikernes oppfatning av hvordan de ivaretar sitt lederskap. For det andre har vi vist at - og hvordan - arenaer for å diskutere politiske initiativ og mulige løsninger har avgjørende betydning for muligheten til å utøve et interaktivt politisk lederskap. For mer informasjon om prosjektet, se: http://www.sv.uio.no/isv/forskning/prosjekter/poleco/index.html

Ikke aktuelt - det er ikke angitt forventede virkninger og effekter i søknaden.

Recognizing the importance of political leadership for local governments goal attainment and problem-solving capacity, this research project aims to study current conditions for local councilors exercise of political leadership in Norwegian and Danish municipalities. We will explore what kind of political leadership we find among councilors, how institutional contexts impact upon local political leadership, and to what extent local political leadership is a determining factor for policy capacity. Three research questions are to be answered: RQ1: What kind of political leadership do we find in Norwegian and Danish local governments? RQ2: To what degree does institutional context impact upon local political leadership? RQ3: To what degree is local political leadership a determining factor for policy capacity? The project takes an institutional approach to the study of political leadership. At the macro level, we will analyze the impact of cross-national differences in municipal size, allocated tasks and forms and levels of state regulation in order assess the impact of constitutional factors and municipal amalgamation reforms on the ability of local politicians to exercise political leadership. At the meso level, we will examine the recent efforts of Norwegian and Danish municipalities to reorganize the institutional conditions for local policy making and assess the impact of ongoing reforms and experiments on councilors ability to exercise political leadership. Finally, at the micro level, we will study councilors perceptions of their role as local politicians in order to identify how differences in role perceptions influence the exercise of political leadership. Our ambition is to identify barriers to, and drivers of, political leadership among local councilors with a view to inspiring and guiding future reforms.

Aktivitet:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning