Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Drivers of Regional Growth and Economic Development

Alternativ tittel: Faktorer bak regional vekst og økonomisk utvikling

Tildelt: kr 9,2 mill.

Tilhørende delprosjekt 1 og 2 viser studien til Harald Dale-Olsen (2017), Labour demand and supply changes in Norway following an imposed harmonization of payroll-tax rates?, at arbeidsgiveravgiften kan være viktig for hvor bedrifter etablerer seg, særlig for de bedriftene som sysselsetter menn. Arbeidsgiveravgiften er en viktig kilde til offentlige inntekter. Arbeidet tar utgangspunkt i at arbeidsgiveravgiften er en viktig kilde for offentlige inntekter, og at denne regionalt geografisk differensierte avgiften ble reformert gjennom krav fra EU i 2004. Analysene bygger på data fra 2001 til 2012. Analysene viser også at økt arbeidsgiveravgift ble skiftet over på arbeidstakernes timelønninger og inntekt som ble redusert. Hverken sysselsetting eller ledighet ble påvirket. På lang sikt så økte utstrømmingen til uførhet. Effektene for kvinner er mindre klare. Studien er publisert i LABOUR, 32, 261-291. I de samme delprosjektene (delprosjekt 1 og 2) viser studien til Harald Dale-Olsen (2018) Wages, Creative Destruction, and Union NetWorks, hvilken betydning endringer i organiseringsgraden i kommunen kan få for lokallønnsvekst, jobbskaping og jobbnedleggelser og produktivitet. Studien finner at når den regionale organiseringsgraden øker, så medfører dette økt regional lønnsvekst, økt jobbdestruksjon og nedleggelser, men samtidig også produktivitetsvekst. Fagforeninger og kollektiv lønnsdannelse bidrar dermed til kreativ ødeleggelse («creative destruction»). Studien er tilgjengelig som IZA DP. No. 11894. Oppfølgingsstudien til Harald Dale-Olsen (2019), Creative Destruction, Social Security Uptake, and Union Networks, er også tilknyttet de samme delprosjektene (delprosjekt 1 og 2). I arbeidet studeres hvordan regional organi-seringsgrad påvirker den regionale utstrømningen til ulike velferdsytelser i perioden 2003-2012. Studien finner at vekst i den regionale organiserings-graden innebærer redusert utstrømning til de fleste velferdsytelser, men med unntak av alderspensjon som øker. Studien er tilgjengelig som IZA DP. No. 12546. I delprosjekt 3 viser studien til Harald Dale-Olsen og Pål Schøne (2020), Can establishment of public sector jobs spur private sector employment? at relokalisering og nyetablering av statlige jobber i distriktene kan ha en gunstig sysselsettingseffekt I privat sektor, dvs, studien identifiserer en statlig multiplikatoreffekt. Forfatterne finner også kortsiktige positive effekter på lønninger og omsetning, men disse effektene taper seg over tid. Sterkeste positive effekter finner de i velferdsnæringer. Studien ble presentert under konferansen EEA 2020, og er tilgjengelig som IZA DP 13993. Innen delprosjekt 5 studerte man betydning av oljeprissjokket 2014 for noen spesifikke lokale regioner (for eksempel Stavangerregionen), som da resulterte i studien Regional Oil-shock and Household Adaption Pål Schøne og Marte Strøm, som viser hvordan husholdningene tilpasser seg dette sjokket. Som en del av delprosjekt 6, hvor man skulle se multinasjonale selskaper innslag regionalt, har Erling Barth, Henning Finseraas, Anders Kjelsrud, og Karl Ove Moene i studien «Does the Rise of China Lead to the Fall of European Welfare States?» sett på hvordan globalisering og økt handel påvirker regioner forskjellig når det gjelder velferdsstatsopplutning. Alt i alt bidro Kina-sjokket derfor til en regional polarisering i oppslutningen om velferdsstaten i Europa. Arbeidet er sendt inn til et internasjonalt tidsskrift, og er tilgjengelig som IZA Discussion paper No 14063. I delprosjekt 7 viser studien til Harald Dale-Olsen og Henning Finseraas (2020), Linguistic diversity and Workplace Productivity, så studerer forfatterne betydningen av språklig mangfold på arbeidsplassen for produktivitet. De finner en negativ effekt på produktiviteten knyttet til språklig mangfold. Den negative effekten forsvinner ikke når de tar hensyn til kulturell mangfold på arbeidsplassen. Ettersom norskkunnskapene bedres med botid for utenlandske arbeidere, så forsvinner også den negative effekten knyttet til språklig mangfold. Studien er publisert i Labour Economics 64, 101813 Innen delprosjekt 7 studerte Erling Barth, Alex Bryson og Harald Dale-Olsen hvilken betydning av skattefradraget for oppslutningen om fagforeningsmedlemskap i artikkelen «Hva betyr skatte-fradraget for oppslutningen om fagforeninger?», med spesiell fokus på hvordan denne effekten varierer geografisk, fra byer og tettbebygde strøk, til mer rurale strøk. Effekten er sterkest i sentrale strøk, men er likevel viktig i mindre sentrale strøk. Studien er publisert i Søkelys på arbeidslivet, 37, 109-123.

Arbeidsgiveravgiften påvirkers bedrifters lokalisering, men arbeidstakerne betaler for økte avgifter i form av lavere lønninger, men tjener lite på redusert arbeidsgiveravgift, og virkemiddelet er vanskelig å tilpasse. Relokalisering og nyetablering av statlige jobber i distriktene har en gunstig men avgrenset sysselsettingseffekt i privat sektor, og positive effekter på lønninger og omsetning er kortsiktig. Siden språklig mangfold reduserer produktiviteten i norske bedrifter, særlig for høyt utdannede, men ettersom norskkunnskapene bedres med botid for utenlandske arbeidere, så forsvinner den negative effekten, så er det viktig å forbedre norskkunnskapene til innvandrere og da også høyt utdannede. Siden skattefradraget for organisering er viktig for oppslutningen om fagforeninger, sterkest i byene og tettbebygde strøk, mindre i mer rurale strøk, men den gir alltid støtte til økt oppslutning, så har det offentlige et virkemiddel som kan støtte opp under det kollektive Norge.

In 2.3.1 we study the importance of regional business costs in Norway and UK for establishment location, growth, layoffs and closures, caused by variations in regional support systems such as the geographically differentiated pay-roll tax system (Norway) and the convergence funding for Cornwall and Island of Scilly(UK). In 2.3.2 we study worker outcomes, with specific analyses of the impact on so-called STEM workers (Scientists, Technology professionals, Engineers, and Mathematicians). In 2.3.3 we analyse the relationship between local expansion of public employment and development in private employment in the same region. These effects are of large policy interest since the direction and size of the effects are debated. In 2.3.4 we use similar data from the U.S. and Norway to identify differences in local multipliers from job growth in education intensive establishments relative to growth in low skill establishments, and in science and engineering intensive establishments relative to other occupations. In 2.3.5 we study how higher demand for local services is created by immigration, thus immigrants can locally create more than one job, which might dampen a potential negative effect of immigration on wages. In 2.3.6 we analyze international/national firms' entry, exit and recruitment decisions sensitivity to local conditions, and the importance of local supply of finance by lenders for location and job creation in UK and Norway. In 2.3.7 we examine the relationship between cultural diversity and productivity and the regional level, improving on the cultural distance augmenting part of Alesina et al's index, using World Values Survey data. We exploit population-wide Norwegian register data comprising the period 1995-2016 for all enterprises, firms, workplaces, workers and jobs, on a wide range of dimensions, and add UK annual micro survey data on business location, job, performance, ownership, and wages, and US linked employer-employee population-wide data

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning