Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium

Alternativ tittel: Brasiliansk-norsk konsortie for undervannsoperasjoner

Tildelt: kr 4,0 mill.

Energi er et av vår tids største utfordringer. Det globale energilandskapet er i utvikling med fornybar energi, bærekraft og lavkarbonutslipp høyt på agendaen. Med en stadig økende verdenspopulasjon og en forventet økning i energibruk med 20% de kommende 25 år, vil olje og gass fortsette å være viktige kilder til energi. Petroleumsnæringen må forberede seg for fremtiden og utvinne ressurser gjennom trygge løsninger som er karbon- og kostnadseffektive. Det var med denne bakgrunnen at det Brasiliansk-norske konsortiet for undervannsoperasjoner (BN-SOC) ble etablert i 2017. Mange av de fremtidige utviklingsområdene innenfor olje og gass avhenger av storstilt undervannsproduksjon og prosessering, og Norge og Brasil er ledende innen offshore og undervannsleting- og produksjon av hydrokarboner. BN-SOC har vært et felles løft for å etablere et verdensledende samarbeid innenfor utdanning forskning og utvikling på undervannsoperasjoner, og mellom sterke universiteter og industriaktører fra begge land. NTNU, Universitetet i São Paulo (USP), og det Føderale Universitetet i Rio de Janeiro (UFRJ), og universitet i Campinas (Unicamp) samt Equinor, Petrobras og GCE Subsea Ocean Technology har vært partnere i konsortiet, støttet av to sentra for forskningsbasert innovasjon: SFI SUBPRO og SFI MOVE. Aktivitetene i BN-SOC har fokusert på mobilitet som en hovedaktivitet, for å legge til rette for tverrfaglig samarbeid. I løpet av prosjektperioden har konsortiet gjort ca. 70 gjensidige besøk mellom Norge og Brasil mulig, samt 22 forskningsopphold, fra Norge til Brasil og vice versa. Forskningsoppholdene har vært sentrale i å få sørget for delt veiledning av masterstudenter og for å tilrettelegge for opphold og utveksling for Phd- og post.doc-kandidater, samt samarbeid for publikasjon av artikler, tekniske rapporter, m.m. Tre masterstudenter som har hatt utveksling gjennom BN-SOC har senere fått stilling som PhD-kandidat ved NTNU (uavhengig av INTPART-programmet), og det samme gjelder en PhD-kandidat ved NTNU som har fått jobb som Post.doc ved Unicamp. BN-SOC samarbeidet har også muliggjort flere kurs som har blitt holdt ved USP, UFRJ og Unicamp. Samarbeidet har så langt ført til publisering av 5 tidsskriftsartikler, med ytterligere artikler under arbeid. Rundt 60 konferansepapers har blitt produsert og presentert. BN-SOC har arrangert årlige workshops siden 2017, i Trondheim og i Rio de Janeiro. Konsortiet har også vært en aktiv deltakergruppe i "November Conference on Brazilian-Norwegian Energy Research" over flere år, med konferansebidrag, ansvar for sesjoner og (gjennom NTNU) som del av konferansens planleggingsgruppe. Gjennom prosjektets gjensidige besøk og jevnlige workshops, har BN-SOCs partnere utviklet flere nye prosjektforslag. Samarbeidet har også ført til brasiliansk partnerinvolvering i det nylig etablerte SFI SWIPA, som er koordinert av SINTEF Industri og med NTNUs Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) som nøkkelpartner. Samarbeid mellom NTNU IGP og Petrobras har også ført til et nytt underprosjekt innenfor NTNU?s ?Research and Innovation Program in Digital and Automation Solutions for the Oil and Gas Industry" (BRU 21). Planlagte aktiviteter for 2020 har måttet blitt redusert pga. Covid-19. Dette inkluderer en planlagt workshop i Sao Paolo (Juni-20) og noe gjenstående mobilitetsaktiviteter. Vår konklusjon er imidlertid at BN-SOC har vært et svært vellykket program og at det har ført til økt, og nært, samarbeid mellom NTNU og våre brasilianske partnere innenfor undervannsoperasjoner. Prosjektet har hatt stor verdi for SFI SUBRO og SFI MOVE. I 2020 ble en søknad om videre finansiering av dette samarbeidet innvilget av NFR.

This has been a very successful program which has led to a close cooperation with Brazilian Universities within this field, and it has brought many excellent students from Brazil to Norway, with whom we still cooperate. Some of them have continued with PhD/postdoc positions, both in Brazil and Norway, and the cooperation continues independently of INTPART

The Brazil-Norway Subsea Operations Consortium (BN-SOC) is a joint effort in establishing a world-leading institutional collaboration between strong universities and industry actors from both countries. The Norwegian University of Science and Technology, the University of São Paulo, the Federal University of Rio de Janeiro, the University of Campinas together with Statoil, Petrobras and GCE Subsea are partners in the consortium; supported by the Norwegian Centers of Research-based Innovation: SFI SUBPRO and SFI MOVE. Energy is one of our times greatest challenges. The global energy landscape is evolving with renewable energy, sustainability and low carbon emissions high on the agenda. With an ever growing population and energy demand increasing by 20% the coming 25 years, oil and gas will continue to be two of the most important sources of energy. The oil and gas industry has to prepare itself for the future, to exploit the resources in a cost-efficient, carbon-efficient and safe manner. Many of the future developments in the oil and gas industry will rely heavily on subsea production and processing, and Norway and Brazil are leading nations within offshore and subsea hydrocarbon exploration and production. Developing field concepts, processes, systems, equipment and vessels, operational concepts and plans, organizational structures and work processes in the most cost-efficient and carbon-efficient way and with low risk of damage to environment or personnel is of great importance. Through collaboration within education, research and innovation, BN-SOC is a joint action from leading actors internationally that aims to become the leading academic-industrial environment globally through developing joint education and research to provide the solutions and professionals for the future.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research