Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-IPM Integrated control of root-feeding fly larvae infesting vegetable crops

Alternativ tittel: Integrert bekjempelse av rotfluer i grønnsaker

Tildelt: kr 3,1 mill.

I dette prosjektet har vi utviklet og forbedret metoder for å redusere avlingstap forårsaket av fluelarver som lever på røttene. Hver metode kan ses på som et av flere verktøy i en «verktøykasse», som ved samtidig bruk (integrert bekjempelse) kan gi en bedre beskyttelse mot angrep enn enkeltstående tiltak. Forskere fra ni forskningsinstitusjoner i Storbritannia, Frankrike, Danmark, Tyskland, Sveits, Irland, Norge og Slovenia har samarbeidet for å styrke håndteringen av insekter som forårsaker rotskader i grønnsaker. Strategien kalles for integrert plantevern, der flere tiltak virker sammen. De viktigste artene er liten og stor kålflue, som uten effektive tiltak kan føre til sterk reduksjon av avlinger og kvalitet. I andre land i Europa er fortsatt flere kjemiske insektmidler i vanlig bruk, mens det i Norge er ingen godkjente kjemiske midler tilgjengelig. Alternative metoder, undersøkt gjennom tidligere forskning, er bl.a. bruk av resistente planter, utslipp av sterile insekter, samplanting og biologisk bekjempelse. Det er også etablert overvåkingssystemer, varsling og rådgiving for flere viktige arter i noen av de deltakende land. I prosjektet har vi videreutviklet overvåkings- og beslutnings-støttesystemer som er enkle, rimelige og som brukerne kan stole på. Samtidig har vi utviklet flere alternative tiltak med den hensikt å minimalisere skade på nytteorganismer og miljø. Prosjektet hadde en helhetlig tilnærming til en forbedring av kontrollen av insekter som angriper røttene gjennom følgende tiltak: Utvikle, samle og koordinere kunnskap om skadedyrenes livssyklus og om overvåkings- og varslingsmodeller Høsten 2017 og 2018, ble det samlet inn kålfluepupper fra 5 av de deltakende land i prosjektet. Puppene ble oppbevart ved kontrollerte temperaturer i fytotronen ved NIBIO Holt i Tromsø, og seinere satt til klekking av voksne fluer ved 18 grader. Resultatene tyder på at fluene fra alle landene hadde omtrent samme temperaturkrav for utvikling og klekking. Disse resultatene vil benyttes i temperaturmodeller i Norge og partnerlandene for å forutse når fluene vil sverme og legge egg på plantene. Utvikle og forbedre biologisk kontroll av skadedyrene ved bruk av sopp og nematoder Undersøkelser av effektiviteten til en insektdrepende sopp mot kålfluelarver ble gjort ved NMBU og i Danmark. Soppen ble tilført i jorda ved planting i felt, og i tillegg ved såing i et veksthusforsøk. Fluelarvene som utviklet seg undersøkes i laboratorium for å se om de er infisert med soppen. Utvikle metoder for å redusere sannsynligheten for at voksne fluer finner og angriper mottakelige planter Et eksperiment ble gjennomført i laboratorium ved NIBIO Ås (i en vindtunnel). Gravide fluer ble sluppet i tunnellen, og de kunne velge mellom planter med eller uten den insektdrepende soppen. Et lovende resultat var at fluene foretrakk plantene med sopp, som betyr at de var tiltrukket til de plantene som kan bli beskyttet av soppen mot larveangrep. Sette sammen eksisterende og nylig utviklede metoder i integrert plantevern (IPV) Et stort eksperiment er gjennomført over to sesonger i forsøksfelt ved NMBU Ås. Flere metoder fra «verktøykassen» ble utprøvd alene eller i kombinasjon for å teste om den beskyttende virkningen kunne økes. Vi sammenlignet 1) blomkål dyrket alene uten noen behandlinger, 2) blomkål dyrket med kinakål (foretrukket av fluene) som fangstplanter for trekke fluene bort fra blomkålen, 3) blomkål tilsatt et antatt frastøtende stoff (repellent) for å skyve fluene fra blomkålen og til kinakålen, 4) blomkål omgitt av et nettinggjerde for å holde fluene utenfor, 5) blomkål med både nettinggjerde og fangstplanter. Det var klare forskjeller i egglegging på de forskjellige områdene. Flest egg ble funnet på blomkålplanter dyrket alene, noen færre ved bruk av fangstplanter (med eller uten repellent), og færrest innenfor nettinggjerde (med eller uten fangstplanter). Formidling av informasjon til dyrkere, rådgivere og andre interessegrupper Aktivitetene og resultater fra prosjektet er formidlet gjennom «markdager» i forsøksområdene, der både studenter ved NMBU og rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving har deltatt. I tillegg er det skrevet fagartikler i tidsskrifter for dyrkere bade i Norge og i de internasjonale partneres land. Prosjektet og resultatene er presentert i undervisningen ved NMBU og for rådgivingstjenesten i Normandie i Frankrike, og i tillegg på to vitenskapelige møter i Storbritannia.

The project improved collaboration between the partner countries including understanding of the research fields, information to stakeholders in each country and routes to disseminate that information. The partners increased their expertise in the different experimental approaches used and how their own research will fit into an IPM programme in the future and has led to the formation of new partnerships. More time/development will be required before the information can be used by growers, for example the novel push-pull system and the approaches using a combination of IPM tools. As a result of a visit from Norway to the advisors in Normandy, the IPM tool of exclusion fences is being investigated for practical use in France. Information transfer to the research/development community has been effective and it has been an excellent project to raise the profile of IPM strategies amongst that community.

The aim of the proposed project is to improve the management of root-feeding fly larvae infesting outdoor vegetable crops using an integrated approach (IPM). The key pest insects are Delia radicum, D. floralis, D. antiqua, D. platura and Psila rosae and all considerably reduce crop yield and quality if not managed effectively. We will improve the management of these pests by 1) assimilating and synthesising information on pest life-cycles and on monitoring and forecasting approaches to improve integration of control methods; 2) developing methods to reduce the likelihood of adult insects finding and/or infesting susceptible crop plants; 3) developing and refining methods for biological control of larval and adult insects with entomopathogenic fungi (EPF) and nematodes; 4) integrating existing and newly-developed methods of control into IPM strategies and 5) disseminating information to a community of stakeholders to improve pest management at field and farm level. This will reduce the need for, and improve the performance of, insecticidal methods of control, increase the quality of produce, minimise waste both pre- and post-farmgate and reduce insecticide use and the resulting adverse effects on the environment and human health. The main outcomes of the project will be 1) improved understanding of pest and natural enemy phenology, together with refinement of existing monitoring and forecasting approaches; 2) scientific progress from research on methods of manipulating pest insect behaviour which may lead to novel methods of control; 3) scientific progress in pest control with entomopathogens and on plant-EPF-insect interactions which may lead to new and more efficacious approaches to their application and 4) integration of control methods under field conditions leading to improved control; 5) information and techniques will become more freely available within Europe.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram