Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-IPM: IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals

Alternativ tittel: IT-løsninger for brukervennlige IPV-verktøy ved bekjempelse av bladflekksjukdommer i korn

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektet SpotIT har som målsetning å gi kornprodusenter i Nordisk-Baltiske land bedre og mer brukervennlige modeller for varsling av bladflekksjukdommer i hvete og bygg. Aktuelle modeller skal testes og forbedres før de formidles til sluttbrukerne gjennom lokalt tilpassede beslutningsstøtte-verktøy. SpotIT koordineres av NIBIO, med partnere fra Norge, Sverige, Litauen, Danmark og Finland. Hvete og bygg er blant de største jordbrukskulturene i den Nordisk-Baltiske regionen og er en viktig næringskilde for både dyr og mennesker. Avlingen kan imidlertid reduseres betydelig ved angrep av bladflekksjukdommer. Varslingsmodeller som kan bidra til å finne riktig sprøytetid inngår som en viktig del av integrert plantevern (IPV), hvor en ønsker å oppnå best mulig effekt ved sprøyting, og samtidig redusere antall behandlinger. Dette bidrar til økt matproduksjon, bedre økonomi for produsenten og redusert miljøpåvirkning. Vi har brukt intervjuer og spørreundersøkelser i arbeidet med å identifisere motivasjon og barrierer for bruk av beslutningsstøttesystemer innen integrert plantevern blant rådgivere og produsenter. Det viser seg å være stor forskjell på hvor stor andel av kornprodusentene i de Nordisk-Baltiske land som bruker beslutningsstøttesystemer som f.eks. VIPS. I Norge bruker 40 % av kornprodusentene slike tjenester, mens det er 26 % i Finland, 24 % i Sverige og 14 % i Litauen. Produsenter og rådgivere har gjennom intervjuer og fokusgrupper bidratt med informasjon og forslag til implementering, formidling og utvikling av funksjonalitet i beslutningsstøttesystemer. Tilbakemeldingene fra brukergruppene er lagt til grunn for videre arbeid med evaluering av modeller og utvikling av tekniske løsninger. Validering og tilpasning av modeller baseres på værdata og feltdata som samles fra de ulike land som deltar i prosjektet. Dataene koordineres for felles analyser og validering av utvalgte modeller. Generelt, og basert på analyser av historiske data, viser modellene en tendens til å beregne flere behandlinger enn nødvendig. To modeller for hvete og to for bygg ble valgt for testing i feltforsøk i alle deltakerland, og er prøvd gjennom to vekstsesonger (2018 og 2019). Hvetemodellene er en dansk fuktighets-drevet modell, og en modell som per i dag brukes av Crop Protection Online (CPO) i Danmark. Bygg-modellene er en Finsk modell for byggbrunflekk og en modell fra CPO som brukes i Danmark. To av modellene er satt opp i VIPS-plattformen, og to kjøres via CPO i Danmark. Ingen modell fungerte bra i alle hveteforsøk, men det var tydelig at fuktmodellen fungerte best i hvete. CPO og den finske modellen fungerte bra i alle bygg-forsøkene. Dagens modell i VIPS ble også sammenlignet i de norske feltforsøkene. VIPS fungerte ok i hvete, men ikke godt nok i bygg. Modellene er så langt testet i to sesonger med relativt svake angrep i felt. Det vil være behov for flere feltforsøk i år med kraftige angrep for å få svar på hvordan modellene passer under ulikt vær og smittepress. Fuktmodellen og den finske byggbrunflekkmodellen er implementert i VIPS, og automatisk innsamling av data fra værstasjoner i hvert deltakerland er etablert for bruk i VIPS. En testside i EuroWheat er satt opp som en demo for å visualisere potensialet for implementering av VIPS-modeller på eksterne nettsted. Her er det også laget eksempler på hvordan en kan sette opp regionale risikokart som dekker Norden og Baltikum. Det er mulig å velge visning av risikoverdier basert på ulike værdatabaserte modeller, avlingstap og observert sjukdom. Notater for hvordan systemet kan tas i bruk etter at prosjektet avsluttes er utviklet for hvert enkelt deltakerland. VIPS-baserte modeller tilbys for bruk også utenfor Norge, enten gjennom en tilpasning av VIPS for brukerlandet, eller ved at det kobles inn som del av eksisterende nasjonale beslutningsstøttesystem.

We have achieved increased and new awareness of the potential of DSS in IPM within the partner countries in the Nordic-Baltic region. The involvement of advisory services in each country did allow for interactions and direct contact with existing and potentially new users of the models tested, and systems developed as part of the SpotIT project. We have experienced increased interest in DSS from stakeholders throughout the project period. We have gained increased understanding of model performance under varying conditions (other countries, environments). An infrastructure (VIPS-platform) for future development and collaboration is in place.

SpotIT is a Nordic-Baltic initiative to provide farmers with better models for predicting leaf spot diseases in wheat and barley, aiming for user-friendly, locally adapted IPM-tools. Leaf diseases are a major threat in cereal crops in the Nordic-Baltic area and fungicides are used for reducing yield losses. Improved management strategies, will contribute to increased food production, better economy for the growers and minimize negative impact on the environment. SpotIT aims to provide locally adopted disease forecasting models via a trans-national platform allowing cost efficient development of locally adapted DSS in native language, to facilitate the use of IPM. The main objectives will be to: 1) Characterize end-user groups and their preferences for models and DSS, 2) Understand the motives behind farmer decision-making in relation to IPM-tools, 3) Improve and validate disease models in cereals and control thresholds, 4) Develop IPM-tools that accommodate local user needs. End-user preferences will be investigated to encourage broad use of local DSS and implementation of IPM tools. National DSSs usually implement a few locally developed or individually selected models, though, a common approach is a natural consequence of the similar conditions. IPM-tools will be developed with VIPS to utilize both existing DSS and facilitate joint use of a trans-national system. While this project will focus on leaf spot pathogens, the resulting platform can be used for other systems.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram