Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The last Ice Age: The trade in natural ice as an agent of modernisation and economic integration in 19th and early 20th century

Alternativ tittel: Den siste istid: Handelen med naturis som et bidrag til moderniseringen og den økonomiske integreringen i det 19. og tidlige 20. århundret

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektnummer:

275188

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

«Den siste istid» tar utgangspunkt i den internasjonale handelen med naturis på 1800- og tidlig på 1900-tallet. Norge var en stor aktør i dette markedet. Produksjonen og utskipingen sysselsatte i toppårene tusenvis av mennesker langs norskekysten, mest østafjells, og flere hundre skip. Formålet med prosjektet er å sette denne næringen inn i en større geografisk, økonomisk, teknologisk og kulturell sammenheng. Det skal belyse de langsiktige virkningene handelen med naturis hadde i tiårene før kjemisk og elektrisk kjøleteknologi tok over på 1900-tallet. Både etablerte forskere og doktorgrads- og mastergradsstudenter i Norge, Storbritannia og USA skal delta. Forskningen skal foregå langs fire hovedakser: Akse 1: Organiseringen av produksjonen av naturis. Med naturishandelen som eksempel skal det også undersøkes hvilken rolle klima, miljø og teknologi hadde i formingen av menneskelig økonomisk, politisk, sosial og kulturell aktivitet. Akse 2: Utviklingen i logistikkjeden fra produksjonsstedene til med markeder innen- og utenlands som vokste både i volum og geografisk utstrekning i et vekselspill mellom byvekst og transportteknologisk utvikling til sjøs og til lands. Akse 3: Forbedringer naturisen ga med hensyn til distribusjon av ferske matvarer, helsekår og levestandard i de områdene den ble utbredt. Akse 4: Påvirkningen på kulturelle preferanser, smak, mote og estetikk. Hvilken rolle kan naturisen sies å ha hatt i de kulturelle og teknologiske utviklingene som har formet vår tids urbane livsform og globale handel med ferske matvarer? Prosjektet knytter på denne måten den lokale norske isproduksjonen til verdensomspennende fenomener og utviklingstrekk. Resultatene skal formidles både i vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner, utstillinger, sosiale medier og andre medier. Formidling underveis til forsker- og museumskolleger, lokalhistorikere og andre interesserte er en integrert del av forskningsstrategi. Derfor har vi vel midtveis i prosjektet allerede publisert flere vitenskapelige artikler i norske tidsskrifter som henvender seg både til fagfolk og et mer allment publikum, og mindre artikler i rent populærvitenskapelige kanaler i inn- og utland. Vi driver en offentlig FB-gruppe (https://www.facebook.com/groups/lasticeag) med et stadig økende antall følgere (over 300 pr. 1.10.20), legger løpende ut stoff både der og på prosjektets nettsted (https://marmuseum.no/den-siste-istid) og holder en rekke populærvitenskapelige foredrag i historielag og andre foreninger, på biblioteker o.l. På den måten får vi stadig kontakt med folk som har minner, fotomateriale og arkivopplysninger å dele med oss. Samtidig har vi ved å dele resultater og kilder gjennom prosjektperioden inspirert andre til forskning på samme felt parallelt med og i forlengelsen av prosjektet vårt. Av de foreløpige resultatene forskningen vår har gitt så langt, kan særlig tre fremheves: 1) Forretningsmodellene og operasjonsmåtene i den norske iseksporten har vært mer komplekse og varierte enn vi var klar over på forhånd. 2) De norske fiskeriene var med noen unntak svært trege med å utnytte de markedsmulighetene naturisbruken gav, sammenlignet med Storbritannia og andre store fiskerinasjoner som kjøpte is fra Norge, til tross for offentlige tiltak for å øke isbruken og gjøre den tilgjengelig for flere. 3) Forurensing i urbane områder, og både begrunnet og ubegrunnet frykt for smittespredning gjennom bruk av naturis til kjøling, har hatt større betydning i kampen om ismarkedene og fremveksten av kunstisproduksjonen enn vi så for oss i starten. Slik kom løsningen på ett miljøproblem til å skape et nytt: Storstilt kuldeproduksjon direkte eller indirekte basert på kull erstattet en mer bærekraftig og uuttømmelig kuldekilde - naturisen.

The investigation of the trade in natural ice will be divided into four discrete, yet closely related, strands, executed by four partly overlapping teams. The findings of the four teams will mesh together to provide a holistic analysis of an extractive and commercial activity that had wide-ranging ramifications for the growth of an array of industries, and the evolution of broad consumption patterns, in Europe and North America. Strand 1: Production will focus on the role of climate and environmental factors in shaping human economic, social and cultural activity, as well as on technological developments, manpower and property relations involved in the production process. The research will mainly be conducted by a team led by Professor Ingo Heidbrink, at Old Dominion University, Norfolk VA, USA, and by a PhD student in the Norwegian Maritime Museum; Strand 2: Transport and Marketing will investigate the 'supply chain' that linked centres of ice production with markets that tended to grow in scale and scope in line with improvements in sea and land transportation. It will be largely undertaken by a post-doc research fellow at the University college of Southeast Norway and the project manager; Strand 3: Consumption Patterns. A PhD student at the University of Hull, supervised by Professor David J. Starkey and Dr Martin Wilcox, will analyse the contribution made by natural ice in the improvement of food supplies, health conditions and standards of living in regions that imported the natural ice, with Britain as case study; Strand 4: Ice and Modernization. The impact of natural ice on societal taste, fashion and aesthetics, and the role of this commodity in driving cultural and technological developments, form the basis of a second PhD project based at Hull and supervised by Professor Starkey and Dr Wilcox. By connecting local history with international history, the outcomes of this research will lend themselves easily to dissemination to the public.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam