Tilbake til søkeresultatene

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

PIVOTAL: Plattform for innovasjon i offentlig sektor gjennom offentlige anskaffelser

Tildelt: kr 0,25 mill.

I Norge gjennomføres det offentlige anskaffelser for 300 milliarder kroner årlig, og utgjør 15 pst. av BNP for Fastlands-Norge (NOU 2015:1, s. 298). Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) er en stor innkjøper av varer og tjenester. STFK anser anskaffelser som en viktig kilde til å utnytte kompetanse i privat sektor til innovasjon og effektivisering i offentlig sektor innenfor viktige samfunnsområder som klima, helse og digitalisering. STFK har et utstakt samarbeid med kommunene om innkjøp. STFK har også i sin FoU strategi definert det som strategisk viktig å initiere FoU prosjekter på innovative offentlige anskaffelser. PIVOTAL vil bygge under STFKs og nasjonale strategier og bidra til å utvikle en åpen tjenesteplattform, med formål om å utvikle og forbedre anskaffelsesprosessene slik at de realiserer innovasjonspotensialet som ligger i anskaffelser. Innovasjonsprosjektet er tenkt gjennomført som et 3-årig prosjekt, med oppstart i 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune (som også representerer kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Frosta, og Meråker i Værnesregionen ) og Trondheim kommune. Leverandør-utviklingsprogrammet ved NHO deltar i prosjektet som partner. Det er aktuelt å invitere inn flere kommuner og leverandører med samsvarende interesser. De forskningsmessige problemstillingene som legges til grunn for innovasjonsprosjektet er: 1. Hvordan kommer ambisjonen om å bidra til innovative endringer i tjenestepraksis til uttrykk i innovative anskaffelsesprosjekter og i kommuners og fylkeskommunale anskaffelser generelt? 2. Hvordan kan anskaffelsesprosessene bidra til økt deltakelse og innflytelse for ansatte i tjenestene og innbyggerne? Hvordan kan denne deltakelsen bidra til økt kompetanse på tvers av organisasjoner? 3. Hvilke egenskaper i digitale verktøy fremmer dialog og samskaping? Hvordan kan disse egenskapene forbedres, og hva er kravene til nye forbedrede digitale verktøy i disse prosessene? Hva kan automatiseres?

Budsjettformål:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren