Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

XMAS - Excitation method for continuous non-invasive monitoring of CO2 well integrity

Alternativ tittel: XMAS - Metoder for kontinuerlig fjernovervåking av integriteten til CO2 brønner

Tildelt: kr 3,0 mill.

Fangst og lagring av CO2 er et bidrag til å redusere den globale oppvarming som menneskeskapte CO2-utslipp har forårsaket. Lagring foregår ved å injisere CO2 via brønner i egnede geologiske formasjoner i undergrunnen. En forutsetning for metoden er at lagringen er sikker, det vil si at den injiserte gassen forblir i bakken. Den norske kontinentalsokkelen er et potensielt område for storskala CO2 lagring. Her finnes det imidlertid mange brønner som er pluggede og forlatte, siden de ikke lenger brukes til produksjon av olje og gass. Disse brønnene er potensielle lekkasjepunkt og deres tilstand er derfor vesentlig for lagringssikkerheten. På grunn av mangel på rimelige og effektive metoder for å vurdere brønnenes tilstand, behandles alle slike brønner som "høy risiko" ved vurdering av mulige lagringssteder. Dette fører til at operatører forkaster områder med mange brønner som ellers er egnede for CO2-lagring - til tross for at verdifull geologisk informasjon er tilgjengelig. For optimal utnyttelse av ledig lagringskapasitet på norsk kontinentalsokkel er det derfor nødvendig å finne en kostnadseffektiv og pålitelig metode for vurdering av brønnenes tilstand uten å måtte åpne opp brønnene. En metode for fjernovervåking vurderes derfor som en "game changer" for CO2-lagring. Dette ville øke lagringsalternativene ved å tillate lekkasjevurdering av pluggede brønner, samtidig som det vil muliggjøre kontinuerlig overvåking av brønnenes tilstand under operasjoner. Et første skritt mot prosjektets mål blir å studere overføring av ulike signaler langs brønnkonstruksjonen (foringsrør og sement), det vil si hvordan disse signalene kan sendes ut, måles og tolkes for å skape en tilstandsrapport for brønnen. Dette prosjektet kombinerer numeriske studier, laboratorieforsøk og ingeniørarbeid for å bestemme hvilke signaler som er mest lovende for fjernovervåking av brønnens tilstand. Prosjektet vil også studere hvordan fremtidige brønner kan konstrueres for å muliggjøre fjernovervåkning. Arbeid i løpet av 2020: Evalueringen av forskjellige instrumenteringsscenarier har fortsatt I løpet av første kvartal 2020 ved bruk av seismisk og elektromagnetisk modellering. Med de forbedrede modelleringsstrategiene fra H1, har betydelig mer realistiske scenarier enn tidligere blitt studert ved hjelp av en kommersiell modelleringsprogramvare.

-

Wells are the "gate keepers" of stored CO2, and their integrity dictate to a large degree the overall storage safety. Some wells penetrating prospective CO2 storage sites are plugged and abandoned, and their wellhead and upper casing pipes are severed several meters below seafloor. Due to a lack of methods for assessing their integrity, such wells are all treated as "high risk" when evaluating possible storage locations. This leads operators to discard heavily drilled regions from CO2 storage - despite the wealth of information available on the subsurface here. To optimally exploit available storage capacity on the Norwegian Continental Shelf, it is therefore necessary to find a way of reliably assessing the integrity of wells without having to enter them with logging tools. Such a remote (non-invasive) monitoring option would be a game changer for CO2 storage, as it would not only increase storage options by allowing leakage risk assessment of plugged wells, it would also allow continuous well integrity monitoring during operations - and thereby ensure targeted remediation and condition-based well intervention schemes. A first step for reaching this goal is to study the transmission of various signals along well construction materials (casing and cement), and how they can be imposed, detected and interpreted to draw up a well integrity report. This is the goal in the current project, which combines numerical studies, experiments and engineering work. It will determine which excitation methods and signals are most promising for remote well integrity assessment, and it will study ways future wells can be constructed (with different materials) to optimize remote monitoring possibilities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering