Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Industriell forskning på fartøysbaserte operasjoner for eksponert havbruk

Alternativ tittel: Industrial research on vessel-based operations for exposed aquaculture

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektnummer:

282340

Prosjektperiode:

2018 - 2020

Organisasjon:

SuperCarrier prosjektet fokuserer på å øke automatisering og autonomi i operasjoner for eksisterende og fremtidige eksponerte oppdrettsanlegg, med fokus på kontaktløse operasjoner. Prosjektet identifiserer relevante standarder for fremtidige autonome og kontaktløse operasjoner ved havbruksanlegg, inkludert standarder for DP-fartøyoperasjoner, luftoperasjoner med droner, sikkerhetsinstrumenterte systemer og sikkerhetsrelaterte programvarekomponenter for automatiske, autonome og fjernstyrte enheter. Deretter brukes det HAZID-metoden på kontaktløse DP-operasjoner og autonome operasjoner ved havbruksanlegg for å identifisere risikomatriser, tilpasset oppdrettsnæringen. Et hangarskip-konsept skal utvikles for samtidig drift av ROV-er, AUV-er, UAV-er og andre type verktøy med målet å utføre kontaktløse og autonome oppgaver på offshore havbruksanlegg. Dette skal øke automatisering, autonomi og fjernstyringsmuligheter, samt definere nye forretningsmodeller for tjenesteleverandører i havbruk. Med tanke på undervannsoperasjoner utvikler prosjektet maskinsyn algoritmer, kontrollsystemer og kunstig intelligens teknikker for ROV-er / AUV-er som opererer i den bølgepåvirkede sonen på oppdrettsanlegg med målet å øke automatisering, autonomi og fjernkontrollfunksjonene, inkludert lett intervensjonsoppgaver. Algoritmene testes mot standard nylonnett og i alternative konsepter som messingnett. De siste aktivitetene i prosjektet har fokusert på å kartlegge teknologiske krav for å oppnå prosjektet sine mål. Dette har hjulpet med å identifisere teknologiske behov der videreutvikling kreves, med tanke på robot teknologi, reguleringsteknikker og maskinsyn algoritmer.

Lerow AS ble etablert i 2006 og har base på Hitra. Selskapet driver med inspeksjon og vedlikeholdstjenester på oppdrettsmerder for selskaper som Lerøy, SalMar og Marine Harvest. Selskapet har 6 servicefartøy og 6 ROV. Selskapet arbeider kontinuerlig med FoU-prosjekter. I forskningsprosjektet skal vi utvikle og teste fartøysbaserte operasjoner tilpasset eksponert havbruk. Løsningen skal sikre oppdretter høy grad av oppe-tid med sikkerhetsaspektene ivaretatt innenfor de nivå av vær eksponering som det dimensjoneres for Størrelse på anleggene som brukes innenfor merdbasert oppdrett har utviklet seg betydelig sammen med ønsket økt produksjon, og trenden er stadig større merder og lokaliteter som plasseres i mer eksponerte områder. Systemer knyttet til instrumentering og automatisering har ikke utviklet seg i samme hastighet. Det er derfor et stort behov for nyskapninger og løsninger som muliggjør høy oppe-tid også på mer eksponerte lokaliteter ved å utvikle å teste nye metoder og prosedyrer. Forskningen i prosjektet skal bidra til å løse utfordringer knyttet til: 1 kvalifikasjonstester for å dekke krav til dokumentasjon iht bruk av ROV, autonome systemer, robotikk og arbeidsplattformer på eksponerte lokaliteter 2 krav til design av maritime autonome systemer, baneberegning, navigasjon og bevegelsesstyring 3 analysere mulighetsrom og begrensinger i operasjonene for autonome og semi-autonome undervannsfarkoster 4 kravene til kontroll av robot manipulatorer for akvakulturvirksomhet 5 metoder for semi-autonom traversering av oppdrettsnøter 6 metoder for forbedret sporbarhet i forbindelse med logging, datafangst og dokumentasjon i forbindelse med farkostens 7 krav til robuste farkoster og arbeidsplattform med integrerte løsninger knyttet til landing av ROV i merd over/under vann 8 planlegge, gjennomføring, analysere og dokumentere uttesting på skjermede og eksponerte lokaliteter med produksjonsovervåking og biomasse/fiskevelferdsdata

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2