Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

LiCoSi - Lignin Compatibility with Silicon Furnaces

Alternativ tittel: LiCoSi - Lignin kompabilitet med Silisium smelteovner

Tildelt: kr 1,4 mill.

Elkem ønsker å bidra til nullutslippssamfunnet og har som målsetning å være verdens mest bærekraftig produsent av silisiumlegeringer Som et ledd i dette har Elkem en målsetning om å nå 40% fornybart biokarbonreduksjonsmateriale i blandingen av reduksjonsmaterialer som brukes til produksjon av silisium- og ferrosilisiumlegeringer innen 2030. LiCoSi prosjektet har demonstrert at produksjon av en ny type agglomerert biokarbon basert på ulike typer biobaserte restråstoff er en lovende teknologi for å oppnå kostnadseffektiv produksjon av et fornybart reduksjonsmiddel med god funksjonalitet i forhold til Si produksjon. LiCoSi prosjektet er gjennomført i samarbeid med energiselskapet St1 og industriparken Treklyngen. RISE PFI har vært FoU partner i prosjektet.

For prosjekteier Elkem så var forventet effekt at LiCoSi prosjektet skulle muliggjøre kostnadseffektiv produksjon av en ny type biokarbonreduksjonsmiddel som er godt egnet til produksjon av silisiumlegeringer. Denne effekten er i stor grad oppnådd siden prosjektet har demonstrert at produksjon av en ny type agglomerert biokarbon basert på ulike typer biobaserte restråstoff er en lovende teknologi for å oppnå kostnadseffektiv produksjon av et fornybart reduksjonsmiddel med god funksjonalitet i forhold til Si produksjon. For St1 og Treklyngen så var forventet effekt at LiCoSi prosjektet skulle legge grunnlaget for å etablere produksjon av bioetanol transportdrivstoff og biokarbon i Treklyngen industripark. St1 har imidlertid utfordringer som må løses knyttet til Cellulonix forbehandlingsprosess for produksjon av bioetanol fra trevirke slik at etablering av prosessanlegg hos Treklyngen er blitt mer usikkert.

Elkem ønsker å bidra til nullutslippssamfunnet og har som målsetning å være verdens mest bærekraftig produsent av silisiumlegeringer Som et ledd i dette har Elkem en målsetning om å nå 40% fornybart biokarbonreduksjonsmateriale i blandingen av reduksjonsmaterialer som brukes til produksjon av silisium- og ferrosilisiumlegeringer innen 2030. LiCoSi prosjekt skal undersøke om en ny type biokarbonreduksjonsmiddel fremstilt fra et ligninrikt restråstoff vil være egnet til produksjon av silisiumlegeringer. Lignin restråstoffet er et biprodukt fra produksjon av avansert bioetanoldrivstoff fra trevirke med St1’s Cellunolix® prosess. St1 har signert en intensjonsavtale med Treklyngen og Viken Skog om å bygge et Cellunolix® anlegg for produksjon av 50 millioner liter avansert etanol biodrivstoff basert på hogstavfall ved Follum. Forskningsaktivitetene i LiCoSi ledes av RISE PFI.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi