Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Modeller for medborgersamskaping

Alternativ tittel: Models for citizen participation

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektnummer:

295980

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Geografi:

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette er forskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører i ferd med å finne ut av i forskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping. De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning på velferdsutfordringer i de nordiske landene. I Danmark snakker man om "Kommune 3.0", der kommunene skal bli flinkere til å tilrettelegge for aktivt medborgerskap der innbyggerne tar en større rolle i velferdsproduksjonen. Begreper som "den kjærlige kommune" viser at danskene tar dette på alvor. Men hvordan skal man gjøre dette i praksis? Dette undersøker man nå i Arendal, Steinkjer, Levanger, Oslo, Voss, Aarhus og Sønderborg kommune sammen med Friskus og Norges Frivilligsentraler. "Samskaping har blitt et buzzord og en ideologi, men det er viktig å forstå at satsingen byr på både nye muligheter og nye utfordringer for kommunene", sier prosjektleder Eugene Guribye i NORCE. Teamet er derfor opptatt av å finne ut hvordan man kan sikre en demokratisk tilnærming til samskaping, ved å involvere et bredt lag av innbyggerne. Dette kan være et tidkrevende arbeid. "Samskaping utfordrer også tjenestesiloene i kommunen", erfarer Guribye. Hans forskningskollegaer i Høgskolen på Vestlandet, Senter for omsorgsforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, og MarselisborgCentret finner at det fremmer engasjement hos innbyggerne når kommunene invitererer til samskaping, samtidig som at de blir frustrerte når de henvender seg til andre deler av kommunen som viser seg å ikke være like orienterte mot denne måten å arbeide på. En av casestudiene i undersøkelsen har hatt fokus på det store folkelige engasjementet rundt strandrydding. "Engasjementet kommer både nedenfra og opp, og ovenfra og ned, med en risiko for at man inntar et for instrumentelt syn på de frivillige", forteller Guribye. Derfor foreslås det at man lager et tydeligere skille mellom områder som må ryddes av profesjonelle aktører, og et mer selvorganisert system der det legges til rette for frivillig rydding. Dette inkluderer gode løsninger for transport av plastavfallet, utplassering av ryddeutstyr, motivasjonsordninger og digitale løsninger som gjør det mulig å se hvor det er behov for rydding. Forskerne har også undersøkt frivilligsentralenes rolle i samskapingsarbeid, og har blant annet gjennomført en stor spørreundersøkelse blant alle landets frivilligsentraler. Undersøkelsen viser at frivilligsentralene selv ønsker en rolle som knutepunkt mellom kommune, organisasjoner og innbyggere, men har begrenset kapasitet til å ta denne rollen ettersom de fleste sentralene også driver egne aktiviteter. Det at mange sentraler rekrutterer frivillige til kommunene og dermed står i et konkurranseforhold til andre organisasjoner, samt at andre sentraler er eid av store organisasjoner skaper også utfordringer med hensyn til tillitsbygging i lokalsamfunnet. De involverte partene i prosjektet utgjør et stort læringsnettverk, med mye utveksling av erfaringer på kryss og tvers. Covid-19 situasjonen har medført at man har måttet møtes digitalt, men det gir også lavere terskel for deltakelse. "Vi har sannsynligvis undervurdert dette læringsnettverket når vi planla prosjektet", mener Guribye. "Det medfører mye arbeid å fasilitere samskaping mellom aktørene på denne måten, men det gjør oss også i stand til å reflektere over feles utfordringer og muligheter i mye høyere grad. enn forventet".

Den overordnete ideen er å utvikle modeller for samskaping mellom kommuner og innbyggere for å sikre bærekraftige velferdsløsninger i et langsiktig perspektiv. Myndighetene har rettet fokus mot sivilsamfunnets rolle i samskaping med det offentlige, og det har vært kunnskaps- og metodeutvikling relatert til samskaping mellom det offentlige og frivillige organisasjoner. Innovasjonen i dette prosjektet er å ta dette et skritt videre og utvikle medborgerskap gjennom redskap og metodikker for samskaping mellom kommunen og de enkelte innbyggerne. Dette gjelder viktige lokalsamfunnsressurser i form av både den store gruppen av ad-hoc frivillige utenfor organisasjonene, og grupper som tradisjonelt er underrepresentert i frivillighet. Det vil etableres et læringsnettverk bestående av 5 norske og 2 danske kommuner, 6 forskningsmiljøer, Norges Frivilligsentraler og den teknologiske samskapingsinnovatøren Friskus AS. Det vil være arbeidspakker på tvers av kommunene; én med fokus på frivilligsentralene; og én som vil fasilitere samarbeid på tvers av samtlige partnere gjennom kreative workshops, erfaringsutveksling, læringsnettverk, bilaterale møter, diskusjon av forskningsfunn, kompetanseutviklingsprogram og utvikling av overførbare modeller for medborgersamskaping. Sentrale problemstillinger er: 1) Hvordan kan man etablere bredt inkluderende møteplasser og kommunikasjonssystemer som fasiliterer medborgersamskaping? 2) Hvordan kan man skape medvirkningsprosesser der innbyggeres ressurser og kunnskap trekkes inn på et tidligere tidspunkt? 3) Hvordan kan man fremme engasjement og motivasjon til samskaping og aktivt medborgerskap hos et bredt lag av innbyggerne? 4) Hva slags rolle kan frivilligsentralene ha i slike samskapingsprosesser? 5) Hva slags medarbeider- og ledelseskompetanse er det behov for i kommunene for å fasilitere samskaping med innbyggere? Modellene som utvikles skal danne grunnlag for medborgersamskaping som en grunnleggende tilnærming i kommunen(e)s arbeid.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune