Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Hydrogen Technology Collaboration Program

Tildelt: kr 0,65 mill.

Flere og flere ser på rent hydrogen som en av bærebjelkene i fremtidens energisystem. Derimot har det vært en bekymring innen «hydrogenmiljøet» om at energisystemmodeller som strekker seg mot og forbi 2050 undervurderer rollen til hydrogen, blant annet fordi man ikke representerer teknologiene riktig i modellene, men også fordi man benytter teknologidata som er utgått på dato. Hovedmålet med dette prosjektet var å etablere et internasjonalt nettverk med fokus på modellering og datainnsamling av ulike verdikjeder knyttet til forskjellige hydrogenteknologier. Nettverket skulle etableres som et nytt «annex» under IEA Hydrogen (Task 41). Et av hovedmålene var å utarbeide en oppdatert database bestående av data for ulike hydrogenteknologier. I tillegg skulle man fokusere på hvordan man best mulig skal modellere ulike hydrogenverdikjeder i ulike energisystemmodeller. Dette vil kunne bidra til en forbedret modellering, forståelse og beslutningstaking rundt hydrogen. Økt internasjonalt samarbeid var også et av hovedelementene i prosjektet, både internt i nettverket, men også med andre nettverk og organisasjoner. Task 41 jobbet derfor tett med både IEA og ETSAP for å se på ulike måter å forbedre måten man modellerer hydrogenverdikjeder på.

Prosjektet har bidratt til økt synlighet og bevissthet rundt utfordringer knyttet til modellering av ulike hydrogenverdikjeder i energisystem-modeller. Som en del av Task 41 har en rekke internasjonale hydrogeneksperter møttes jevnlig for å adressere utfordringer knyttet til modellering av hydrogenteknologier, herunder også hvordan man skal unngå å benytte teknologidata som er utgått på dato. I tillegg til å etablere nettverket, har prosjektet bidratt til følgende: * Utvikling av en database bestående av data for ulike hydrogenteknologier. Arbeidet vil fortsette i 2022 for å videreutvikle databasen. * Det er sendt inn en journalartikkel som fokuserer på hvordan ulike kategorier av modeller behandler hydrogenteknologier. Styrker og svakheter ved ulike tilnærminger er adressert i artikkelen. * Samarbeid med IEA og ETSAP har også vært et hovedfokus i prosjektet. * Bidratt med input til to IEA-publikasjoner: o Critical Minerals Report o Global hydrogen review

The new Hydrogen TCP Task includes the following three subtasks: A. Data collection of parameters describing the Hydrogen technologies, such as investment costs, efficiencies, lifetimes, learning curves etc. B. Develop knowledge of how to model Hydrogen in the value chain and improve current methods. C. Collaboration with analysts in IEA HQ Analytics and the ETSAP community. D. Applications and interactions for providing data for IEA, ETSAP and Hydrogen TCP tasks. IFE is suggested to lead the Task by the IEA Executive Committee Members. There is a general understanding among the IEA Executive Committee that the "data and modeling function" will grow over time and eventually perhaps be institutionalized within the IEA Hydrogen Secretariat. This task and the data collection process is an important step towards the institutionalization. The participation will ensure a continued cooperation with experts which will participate in the task, and that previously participated in Hydrogen TCP Task 18 and 30. Additionally, the Task will aim to establish a collaboration between the ETSAP analysis community and the Hydrogen TCP

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi