Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

BESLUTT: Beslutningsstøtte for realisering av økt omsorgskapasitet i helse og omsorgstjenestene basert på sanntidsinformasjon

Alternativ tittel: BESLUTT: Realizing increased care capacity in health and care services based on real-time information

Tildelt: kr 7,0 mill.

Regjeringen har en visjon om å skape "Pasientens helsetjeneste" der pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. I dag mangler kommunene gode nok verktøy til å oppnå dette. Man bruker store ressurser på å manuelt aggregere informasjon og mangel på rask tilgang til gode styringsdata vanskeliggjør planlegging på kort og lang sikt. I prosjektet BESLUTT jobber vi med å utvikle beslutningsstøtte for ledere på ulike nivå i helse- og omsorgstjenestene gjennom digitale flater som gir sanntids innsikt i driftssituasjon, kvalitetsindikatorer og forventet ressursbehov både innad i den enkelte virksomhet (f.eks. hjemmetjeneste, sykehjem, utredningskontor) og ved overføringer mellom virksomhetene. Partnere i prosjektet er kommunene Lørenskog, Horten og Skien, bedriften Imatis AS og forskningspartnerne SINTEF og Universitetet i Oslo. De tre kommunene har erfaring med bruk av informasjonstavler der strukturert informasjon brukes av ansatte for støtte til daglige arbeidsprosesser, overfor den enkelte tjeneste-bruker og for samhandling mellom ansatte og ulike enheter. Med BESLUTT skal vi etablere nye digitale flater som gir ledere på ulike nivåer bedre innsikt i her- og nå-situasjonen, og bedre mulighet til å planlegge ressursbehov og tiltak. For å få til dette trenger vi en strukturert og forskningsbasert tilnærming som gir økt kunnskap om samhandling, koordinering, ledelse og brukeropplevelser. Vi må få en omforent forståelse av hvilken informasjon ledere på ulike nivåer har behov for, hvilken informasjon som kan gjøres tilgjengelig ved å organisere arbeid og samhandling på nye måter, og hvilken informasjon som kan aggregeres til å gi styringsdata. Videre må vi utvikle måle-indikatorer for god drift. Prosjektet jobber tett på praksis i den enkelte kommune. I første perioden ble det jobbet med innsiktsarbeid for å forstå hva slags informasjon som benyttes i ulike deler av et pasientforløp og hvilken informasjon som har potensiale for å bli gjenbrukt i tavler. Arbeidet i kommunene er tatt videre ved at planleggingsprosesser er igangsatt. Gjennom 2020 og 2021 har en jobbet med utforming av tjenesteløsninger og applikasjoner. Noen løsninger omhandler beslutningsstøtte for oppfølging av Covid-19. Lørenskog kommune har i 2021 jobbet med å utforme styringsdata og informasjonsflyt i Imatis-tavlene. Mye innsats har gått med til å beskrive arbeids- og samhandlingsrutiner og lage grunnlaget for dashbord og måleindikatorer. Skien kommune har jobbet fram system for pasientflyt mellom sykehus og helseenhetene i kommunen for bedre utnyttelse av fagkompetanse, oversikt i sann tid over pasienters behov, kapasitetsutnyttelse samt system for oversikt og samhandling mellom helsepersonell. Horten kommune har jobbet med standardiserte tjenesteforløp med et sett av tiltak og vurderinger anpasset de ulike forløpene. Imatis har videreført applikasjoner som nå inngår som del av IMATIS v6.2 levert til flere kommuner. Det er lagt vekt på intern opplæring av ansatte i alle kommunene. Kommunene har presentert foreløpige resultater fra prosjektet i egen workshop i regi prosjektet høsten 2021. Det er videre utført brukerrettet formidling til andre kommuner. SINTEF har innhentet data og deltatt i møter og workshops med de tre kommunene. Universitetet i Oslo har deltatt på enkelte møter og Imatis har jobbet med kommunene i utforming av applikasjoner og bruk av tavlene.

-

Regjeringen har en visjon om å skape "Pasientens helsetjeneste" der pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. I dag mangler vi gode nok verktøy til å oppnå dette. I prosjektet BESLUTT skal vi utvikle beslutningsstøtte for ledere på ulike nivå i helse- og omsorgstjenestene gjennom digitale flater som gir sanntids innsikt i driftssituasjon, kvalitetsindikatorer og forventet ressursbehov både innad i den enkelte virksomhet (f.eks. hjemmetjeneste, sykehjem, utredningskontor) og ved overføringer mellom virksomhetene. Med BESLUTT skal vi ta utgangspunkt i informasjon som blir tilgjengeliggjort gjennom bruk av samhandlingsverktøy som kan formes etter våre behov og etablere nye digitale flater for bedre ledelse og bedre oversikt for den enkelte ansatte. For å få til dette trenger vi en strukturert og forskningsbasert tilnærming som gir økt kunnskap om samhandling, ledelse og brukeropplevelser. Innovasjonen i BESLUTT innebærer at informasjon brukt til oversikt og samhandling ikke lenger bare lagres, men blir tatt aktivt i bruk for å forstå nåsituasjon og trender og kunne forutsi fremtidige behov og gi bedre ledelse, ikke bare innad i en enhet, men i hele helse- og omsorgsorganisasjonen. Informasjonen i arbeidsflatene skal aggregeres fra informasjon som de brukernære ansatte kontinuerlig innhenter og benytter til egen oversikt over sine respektive brukere, og skal gi forenklet oversikt, rapportering og samhandling. Vi må forstå hvilken informasjon som er tilgjengelig, eller kan gjøres tilgjengelig ved å organisere arbeid og samhandling nye måter, og hvilken informasjon som kan aggregeres til å gi relevante styringsdata. Videre må vi finne ut hva som er relevante måleindikatorer for god drift. Det er nødvendig med forskning innen to hovedområder; a) informasjonsinnhenting, -deling og kommunikasjon, og b) informasjonsbruk for utøvelse av ledelse.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester