Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Transforming Shipping through Ecosystem Business model Innovation (TSEBI)

Alternativ tittel: Økosystem forretnings modell innovasjon i maritime industri

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektnummer:

296351

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Geografi:

Fagområder:

Den underliggende ideen i prosjektet Transformasjon av Shipping gjennom Økosystem Forretningsmodell Innovasjon (TSEBI) er å innovere i industrielle økosystemer gjennom å utvikle bærekraftige innovasjoner i forretningsmodeller. Kongsberg Maritime har store ambisjoner om å ta en ledende rolle i det globale maritime markedet for digitale og autonome kontainer fartøy. Nye innovative forretningsmodeller i dette markedet kan for Kongsberg Maritime representere 1000 MNOK i fremtidig inntektsgenerering. Det er imidlertid betydelige utfordringer knyttet til å utvikle innovasjoner i nye forretningsmodeller. Årsaken ligger først og fremst i umodenhet i industrielle maritime økosystemer og deres kapasitet til å ta i bruk autonome og digitaliserte løsninger. For å lykkes med sine ambisjoner må Kongsberg Maritime styrke sin innovasjonskapasitet gjennom et koordinert bedriftsfellesskap som skal utvikle nye verdiforslag, verdileveranser og verdifangst. Formålet med TSEBI er å utvikle og implementere en stegvis metode for slike bærekraftige forretningsmodeller innovasjoner. Prosjektet er støttet av et forskerteam fra Universitet i Sørøst Norge og forskningsstiftelsen NORCE. Prosjektet skal realisere innovasjonspotensialet i et bedriftskonsortium bestående av Kongsberg Maritime (prosjekteier), Fosstech, Cognite og Cameron Sense. TSEBI inkluderer også klynger og industrinettverk som GCE NODE og Subsea Valley. GCE NODE og Subsea Vally vil være aktive i formidling av funn og resultater gjennom workshops og publikasjoner til aktører utenfor prosjektet. Prosjektet har påbegynt arbeidet med å kartlegge hva som finnes av kunnskap på forskningsområdet gjennom litteraturanalyser og gjennomført de første intervju av aktuelle informanter.

The underlying idea of the Transforming Shipping through Ecosystem Business model Innovation (TSEBI) project is to innovate at the level of entire industrial ecosystems (and not just the firm level) through new sustainable business models. Kongsberg Maritime wants to take a leading role in realizing a reliable and sustainable future transport system by commercializing a fully electrical and autonomous container vessel towards global maritime markets. For Kongsberg Maritime succeeding with implementing digital business models can represent approximate 1000 MNOK in future revenue generation. However, this goal is challenging due to immaturity in the innovation capabilities of Kongsberg Maritime to commercialize sustainable digital business models with national and international ecosystem actors. Thus, TSEBI intends to develop and implement a step-by-step method for sustainable business model innovation that aligns interests and incentives across ecosystem actors to jointly agreeing on value creation, value delivery and value capturing arrangement. Support by a team of researchers from University of South-Eastern Norway and NORCE. The project realizes innovation potential by including companies that are part of Kongsberg ecosystem or are interested in contributing to project result, namely, Fosstech (potential sub-suppliers), Cognite (potential sub-suppliers), and MHWirth (reference company) and testing results toward concrete customer cases of Yara and Asko. TSEBI also includes clusters and industry network actors NODE and Subsea Valley that will be active in dissemination of findings and results through workshops and publications to actors outside the project.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2