Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Closing the vocabulary gap in kindergarten: The Second Lanugage Learners Plus (SL+) intervention

Alternativ tittel: SL+

Tildelt: kr 20,0 mill.

Flerspråklige barn med minoritetsspråklig bakgrunn har ofte svakere ordforrådsferdigheter på norsk sammenliknet med barn som har norsk som førstespråk. Dette kan påvirke utviklingen av lesing og andre grunnleggende ferdigheter som er viktige for skolefaglig utvikling, sosial fungering og senere arbeidslivsdeltakelse. Til tross for ulike nasjonale språksatsinger i barnehagen, vedvarer ofte forskjellene i ordforråd oppover i skolealder. Målet for SL+-prosjektet er å utvikle et effektivt ordforrådstiltak for flerspråklige barnehagebarn med norsk som andrespråk. Tiltaket utvikles digitalt og har til hensikt å øke størrelsen og kvaliteten på barnas norskspråklig ordforråd, gi innsikt i barnas læringsprosesser samt å øke barnehagepersonalets kompetanse om hvordan de kan støtte barnas ordforrådsutvikling på norsk.. I tillegg til underliggende teoretiske perspektiv, bygger tiltaket på oppsummering av internasjonal tiltaksforskning, norske barnehagelæreres erfaringer med å støtte flerspråklige barns ordforrådsutvikling samt gjentatte utprøvinger av tiltaksmateriellet. I utprøvingene som er gjennomført til nå er grad av tiltakets struktur, opplæringen til barnehagelærerne samt barna og barnehagelærernes oppfatninger av tiltaket vurdert. I tillegg er antall og typer dialogspørsmål studert med utgangspunkt i abstraksjonsnivå og grad av åpenhet. Når tiltaket og datainnsamlings-instrumentene har blitt prøvd ut i ytterligere småskalastudier, revidert og ferdigutviklet vil det gjennomføres en større randomisert kontrollert studie med flerspråklige barn i barnehagealder for å måle effekten av tiltaket på både kort og lang sikt.

Second language (L2) learners are at risk of poor L2 skills which is likely to be one of the reasons why an overrepresentation of L2 learners are entitled to special needs education services compared to their L1 peers and show higher dropout rates in upper secondary school (SSB, 2017). Despite political intention about early prevention and the fact that the number of L2 learners in Norwegian kindergartens have doubled over the last decade research based language interventions are lacking. This has substantial individual and societal consequences as it may influence learning, social functioning, mental health and occupational opportunities. To meet this challenge there is an urgent need for effective language interventions for young L2 learners, delivered in Norwegian kindergartens. The aim of the proposed project is to develop and examine the effect of the Second Languge Learners Plus intervention (SL+) which will be developed through this project as a 30 week digital vocabulary intervention program for L2 learners in Norwegian kindergarten. The objective of SL+ is to increase L2 vocabulary breadth and depth, and to obtain a transfer effect to other linguistic and social skills. A meta-analysis and an empirical randomised control trial will be used to investigate the learning processes, immediate and long-term effect of vocabulary intervention programs for L2 learners in preschool on vocabulary, general language skills and social communication. 4-5 year old L2 learners in Norwegian kindergartens will be invited to participate in the empirical intervention study, and they will be randomly allocated to either SL+ or business as usual. All children will be assessed with language and social communication measures before and after the intervention and at one year follow-up. In addition, online tracking of manual and dialogue activity during the intervention will be conducted in order to reveal knowledge about which aspects that can explain effects or absence of effects

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren