Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A management tool for coastal aquaculture based on knowledge on nearshore ocean circulation dynamics

Alternativ tittel: Et forvaltningsverktøy for lakseoppdrett basert på simuleringer av kystnær havsirkulasjon

Tildelt: kr 12,0 mill.

Lakselus er et stort problem for oppdrettsindustrien, med konsekvenser for dyrevelferd, lønnsomhet og mulighet for vekst. Målsettingen med MATNOC prosjektet har vært å bidra med kunnskap og verktøy som oppdrettsnæringen kan anvende for å redusere spredningen av lakselus. For å oppnå dette har prosjektet hatt fokus på: 1) å forbedre forståelsen av sirkulasjon- og transportprosesser nær kysten og representasjonen av disse i numeriske modeller, og 2) å bygge et digitalt risikoanalyse-verktøy, basert på forbedrede modeller. Lakselus befinner seg som oftest nær havoverflaten, og spredningen bestemmes derfor i stor grad av sirkulasjons- og transportprosesser i de øvre vannlag. Mer kunnskap om dette kan brukes til å forstå hvordan smitte kan spres mellom ulike oppdrettslokaliteter, og til å forbedre dagens modeller. Med gode sirkulasjonsmodeller som utgangspunkt, kan oppdrettere planlegge for en lokalitetsstruktur som begrenser spredningen av lakselus. I MATNOC har vi utviklet et modell-system som er spesielt utviklet for å simulere kystnære transportprosesser i sjøvann. Modellen er utstyrt med et ustrukturert beregningsgitter som muliggjør bruken av høy oppløsning i trange sund og fjorder, og samtidig grovere oppløsning i områder hvor behovet for finskala ikke er like stort. Det har blitt gjennomført dedikerte felt-eksperimenter for å støtte opp om utviklingen av modellsystemet. En stor del av forskningen i prosjektets hoveddel 1 har fokusert på transport gjennom trange sund med sterke tidevannsstrømmer, og på hvordan bølger og strøm vekselvirker og påvirker drift av partikler nær havoverflaten. En del av prosjektet studerte hvordan partikler nær overflaten (som lakselus) påvirkes av strøm og bølger i et fokusområde av kysten (Vestfjorden). Fra dette fremkom det at bølger trolig har stor påvirkning på både hvor nært kysten lakselusa oppholder seg, og i hvilke konsentrasjoner den finnes nært land. Bølgeeffekter ser med andre ord ut til å være svært viktige for spredningen av lakselus mellom oppdrettslokaliteter, som jo oftest befinner seg i kystnære farvann. I prosjektets hoveddel 2 er det utviklet et digitalt risikovurderingsverktøy for oppdrettsnæringen. I dette kartverktøyet kan man både gi en statistisk beskrivelse av spredning og 5-dagers varsel fremover i tid av lakselus fra alle oppdrettslokaliteter i Norge. Mens den statistiske spredningen er basert på høyoppløste modeller for mindre regioner av Norge, er 5-dagers varselet basert på den operasjonelle havmodellen til Meteorologisk Institutt (Norkyst800). Norkyst800 dekker hele Norskekysten med 800 meters oppløsning. Lakselus varselet kjøres nå daglig og er åpent tilgjengelig via en egen app: https://lus.akvaplan.app/. Den statistiske modellering er et godt verktøy i planlegging innen oppdrett med tanke på drift som gir lavest mulig risiko for smitteoverføring. 5-dagers varselet er tenkt som et mer operasjonelt verktøy, som kan være nyttig når man har et utbrudd av lakselus ved en lokalitet eller dersom oppdrettere planlegger en snarlig avlusning og vil vurdere risiko for re-smitte eller påvirkning på nærliggende lokaliteter.

Forskningen i prosjektet har ført til en bedre forståelse av fysiske prosesser i havet som påvirker sirkulasjon og transport av partikler, som lus, plastikk og forurensning. Resultatene, som er publisert i fagfelle vurderte journaler, øker kunnskapen i forskningsmiljøet og setter fokus på prosesser som det er behov for å forstå bedre for å forbedre dagens modeller. I tre vitenskapelige artikler er interaksjoner mellom bølger og strøm studert, og resultatene legger et grunnlag for bedre operasjonell varsling av bølger og strøm langs Norskekysten. Gjennom et doktorgradsarbeid er sirkulasjon og transportmønster i fjordsystemer, der tidevannet spiller en særlig stor rolle, undersøkt ved hjelp av både målinger og en numerisk havmodell. Resultatene fra doktorgradsavhandlingen viser blant annet hvordan modelloppløsning kan være viktig for å få modellen til å gi en realistisk representasjon av sirkulasjon i fjorder med sterk tidevannsstrøm. Forskningen har også vist at transport som følge av bølger kan være svært viktig for distribusjon av partikler nær overflaten, som lakselus og plastikk, og særlig hvor nært kysten disse oppholder seg. Gjennom prosjektet er det utviklet et interaktivt kartverktøy som blant annet benyttes til å lage 5-dagers varsel for spredning av lakselus. Varselet oppdateres inntil videre daglig og er åpent tilgjengelig på https://lus.akvaplan.app. Dette verktøyet brukes av ulike oppdretts-aktører til blant annet planlegging av operasjoner som avlusning.

MATNOC’s main aim is to aid the aquaculture industry in reducing the spreading of sea lice, a main problem for the industry with large economic consequences. To achieve this, MATNOC has two distinct foci: 1) to improve the understanding and numerical model representation of near-coast upper-ocean transport processes, and 2) to build an improved digital risk assessment tool based on enhanced model capabilities to be used by the aquaculture industry. The project partners will assemble a numerical model system especially designed for near-shore drift prediction along the complex Norwegian coastline. For this purpose, the model will use unstructured computational grids that allow unprecedented resolution in narrow straits and fjords. It will also account for lice drift by both currents and waves, and major scientific component of the project will be to better understand interactions between currents and waves---and their consequences for net drift. A dedicated field experiment will back up the development of the model system. Finally, the state-of-the art model system and the gained knowledge on current-wave interactions will be fed into a digital decision-making tool to be used by the aquaculture industry. The core novelty of this tool is that ensemble predictions made by the model system will be used to form uncertainty estimates that should improve the knowledge base for decision making.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2