Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digitalt økosystem for smarte og autonome skip.

Tildelt: kr 1,0 mill.

Maritim næring gjennomgår en hurtig og omfattende digitalisering, men næringen er – selv internasjonalt sett – svært liten, med rundt 100 000 skip i internasjonale trafikk og rundt 8000 større internasjonale havner. Allikevel er det vanskelig å få etablert reelle internasjonale standarder for digital samhandling, og det hindrer en nødvendig digital transformasjon drevet av nye innovasjoner. EU-prosjketet "EGNSS Hull-to-Hull" (H2H) utviklet noen svært innovative løsninger for å unngå skipskollisjoner, men mangel på etablerte standarder gjrode det åpenbart at det ville bli vanskelig å kommersialisere resultatene. Forsterningsprosjektet "Digitalt økosystem for smarte og autonome skip" ble derfor etablert for å se på hvordan man kan øke fokus på felles maritime standarder. Det ble tidlig klart i prosjektet at et hovedproblem innen harmonisering av maritim digitalisering er en utstrakt "silo-tenking" mellom forskjellige internasjonale aktører og aktørgrupper. Fokus ble derfor satt på å bruke norske organisasjoner til å endre dette bildet. Videre var det fra starten klart at harmoniserte digitale standarder måtte adresseres på internasjonalt nivå og at det ville kreve innsats mot de viktigste internasjonale organisasjonene. Med bakgrunn i SINTEF Oceans langsiktige involvering i arbeid i IMO, ISO og IEC var dette en mulighet som ble utnyttet til fulle i prosjektet. De viktigste resultatene fra prosjektet er som følger: - Bidrag til etablering av IMOs informasjons-referansemodell ("IMO Compendium"). Dette var basert på et formelt samarbeide mellom IMO, UNECE, WCO og ISO. SINTEF Ocean representerte ISO i denne prosessen. - Bidrag til utvikling av ISO 28005-2 Ships and marine technology — Electronic port clearance (EPC) — Part 2: Core data elements. Selve arbeidet ble utført gjennom EU-prosjektet AEGIS, men var koordinert med aktiviteter i dette prosjektet. - Arbeid i IMO for å sørge for at IMO Compendium blir et fokuspunkt for maritim digitalisering. Dette har vært svært vellykket med støttespillere fra mange store internasjonale organisasjoner (BIMCO, IAPH, DCSA, GS1 etc.). SINTEF Ocean har i stor grad vært medvirkende til dette samarbeidet gjennom flere internasjonale seminarer og workshops. - Mer formalisert samarbeide mellom IHO, IALA og IMO: Referansemodellen til IMO har gjort det mulig å redusere silo-tenkingen i maritim sektor blant viktige aktører. SINTEF Ocean har bidratt med viktige innspill i denne prosessen. - Sikring av kritisk informasjonsoverføring ("Cyber-security"). SINTEF Digital har bidratt med innspill til IMO og ISO om hvordan vi kan sikre integritet og autentisitet av dataoverføringer. Dette er kritisk for å realisere løsninger fra, for eksempel H2H-prosjektet. - Etablering av konseptet Maritim ITS (Intelligent Transport Systems). I samarbeide med norsk industri og ITS Norway har vi nå kommet langt i å etablere maritim ITS som et internasjonalt konsept. Dette kan på lengre sikt bli et overbygg over IMO referansemodellen som kan gi disse ideene enda større effekt. Det er SINTEF Ocean i samarbeide med Kystverket og ITS Norway som har stått for dette arbeidet. Nettoresultatet er at vi internasjonalt har etablert et fokuspunkt i IMO Compendium og at de fleste organisasjoner inneninternasjonal maritim digitalisering nå er interessert i å harmonisere sitt arbeide med denne modellen, der dette er nødvendig. Dette har gitt en helt ny retning til internasjonal maritim standardisering og selv om mye arbeid gjenstår, så er utsiktene til etableringen av et reelt digital økosystem nå mye større enn før prosjektet.

1. Prosjektet har bidratt til en betydelig harmonisering i maritim digitalisering gjennom arbeidet med IMO Referenase-Modellen. Verft har i liten grad blitt berørt av dette, men norske utstyrsleverandører vil få store fordeler både i forenkling av datasystemer og enklere tilgang til marked. Redere vil vanligvis se fordelene gjennom innkjøpt utstyr, men verdens største rederorganisasjon, BIMCO, har vært en meget aktiv støttespiller til aktivitene som er utført. Vi anser at effektene er langt større enn forventet. 2. Gjennom vanlige kanaler og i form av innspill fra SINTEF Ocean har vi gjentatt påstanden om at internasjonal standardisering må få mer oppmerksomhet. Tildelingen av midler til prosjektet "Intelligente Skips-Transport Systemer" (ISTS) indikerer at disse innspillene har blitt tatt hensyn til. Dette er svært viktig og bør følges opp i fremtidige prosjekter. 3. Dette er dekket i søknad og i resultatrapport. Effektene er litt tidlig å måle, men arbeidet med harmonisering av internasjonale maritim-IT standarder er i alle fall i full gang og utviklingen er meget lovende. 4. Maritim bransje er liten og vi kan ikke basere oss på "naturlig evolusjon" av felles standarder. Dette prosjektet har vist at det er mulig å etablere samarbeide på tvers av bedrifter og nasjoner for å ta frem felles standarder. Her er også resulater bedre enn forventet. 5. Dette er definitivt tilfelle, spesielt med hensyn på standarder inne cyber security og meldingssikring. Her har prosjektet bidratt i IMO-arbeidet og resultater forventes å bli inkorporert i ISO 28005-1 som forventes publisert i 2023.

Forsterkningsprosjektet har som mål å etablere et nasjonalt nettverk for økt digital samhandling mellom ulike aktører (digitalt økosystem). Det skal gjennomføres et seminar og oppfølgende workshop innenfor temaet som vil danne basis for etablering av nettverket. Det inkluderer opprettelse og drift av en egen hjemmeside, samt utarbeidelse av vedtekter, håndtering av medlemskap som skal administreres av SINTEF. Nettverket har paralleller til Forum for Autonome Skip (NFAS), men skal sette søkelys på utfordringer rundt digital samhandling og standardisering. Prosjektet skal gjennomføres med hjelp fra SINTEF Digital som har kompetanse på maritim kommunikasjon og IKT-løsninger. Resultater fra H2020 prosjektet "EGNSS Hull-to-Hull" vil være utgangspunkt for å etablere åpne standarder og protokoller som skal kunne brukes av ulike nasjonale utstyrsleverandører, verft, rederi, klasseselskap og andre offentlige aktører.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler