Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kystnær beredskap

Alternativ tittel: Coastal emergency preparedness

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektnummer:

309305

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Organisasjon:

I prosjektet, "Kystnær beredskap", et innovasjonsprosjekt for næringslivet (2020-2023), sitt andre år har man bygget videre på det gode arbeidet lagt ned i det første året. Det har blitt jobbet med interessentanalyser for å se på de viktige målgruppene i prosjektet, og hvilke beredskapsressurser de kan ha behov for. Vi har laget en kravspesifikasjon for hvordan et beredskapsfartøy kan bli, og det er jobbet videre med metoder for algevarsling. I tillegg planlegges en større beredskapsøvelse i regi av partnerne i prosjektet, for å teste ut scenarioene som ble utarbeidet i prosjektets første fase. Dette danner grunnlaget for potensielt nye innovasjoner som kan gjøre at nærmer oss visjonen for prosjektet; økt sikkerhet i kystnære farvann gjennom en styrket operativ beredskap. Havbruksnæringen har behov for beredskap som ivaretar sikkerhet for både ansatte, fisk og miljø. Prosjektet har som mål å løfte fram fire innovasjoner som er relevante for den generelle nasjonale beredskapen for sjøsikkerhet: - Arbeidet med å se på hvordan et beredskapsfartøy skal designes er startet. Dette arbeidet baserer seg på de DFU-ene og beredskapshullene som nå blir avdekt i første fase av prosjektet. - Tidligvarsling og overvåkning av algeforekomster er en annen innovasjon. Her gjøres det prototyper og tester for å se på hvordan miljø- og algeovervåkning kan gjøres fra operative fartøy. - Innovasjonen med tjenester for operativ assistanse ved fare- og ulykkessituasjoner (en "operasjonssentral") skal starte i 2021. - Det er viktig å være beredt på det som kan komme. Derfor har vi arbeidet med å se på hvilke simulatorbasert opplæring og beredskapsøvelser som er viktig å ha basert på DFU-ene. Geografisk er prosjektet forankret i Nærøysund kommune og hos lokale industriaktører. NTS ASA er prosjekteier. Videre består konsortiet av Sikkerhetssenteret i Rørvik, Moen Marin, Marin Design og forskningspartner SINTEF.

-

Prosjekt "Kystnær beredskap" styrker operativ beredskap i kystnære farvann ved å utvikle fire nye tjenester: 1. Nytt beredskapsfartøy, 2. Miljø- og algeovervåkning fra fartøy, 3. Operativ assistanse og 4. Simulatorbasert opplæring. Havbruksnæringen er en viktig målgruppe, med behov for beredskap knyttet til ansatte, fiskevelferd og miljø. NTS ASA er prosjekteier, og det legges stor vekt på involvering av aktører som vil bli brukere av nye tjenester, og de som allerede er en del av beredskapsapparatet. Styrket beredskap kommer samfunnet til gode gjennom økt sikkerhet for alle som har sitt virke i kystnære områder. Prosjektet gir kunnskap om risikobildet, hvilke type operasjoner et beredskapsfartøy kan bistå med, hvordan operativ assistanse kan styrkes og hvordan simulatorbasert opplæring best kan gjennomføres. En annen prosjektoppgave er å implementere sensorikk som kan detektere skadelige alger eller andre miljøutfordringer (også fra fartøy i regulær drift i havbruk). Teknologien skal også levere data til modellering og forecasting av miljøforhold. Informasjonen bringes ut i næringen gjennom et varslingsprogram. Prosjektet skal utvikle et spesialtilpasset beredskapsfartøy med kompetent personell som bistår ved ulykkeshendelser, verktøy for miljø- og algeovervåkning, samt muliggjøring av simulatorbaserte beredskapsøvelser og operativ assistanse. Viktige milepæler for FoU i prosjektet inkluderer Fare- og ulykkessituasjoner (DFUer) og hendelsesscenarier, Kravspesifikasjon sensor-oppsett, forretningsmodell for salg av data/datatjenester og Scenariobasert beskrivelse av operasjonalisering av SSRs rolle og tjenester for ulike beredskapsbehov. Prosjektgruppen består av Sikkerhetssenteret i Rørvik, Marin Design, Moen Marin, Bjørøya og FoU-partner SINTEF. Andre bidragsytere er aktører som har ansvar og kunnskap om ulike deler av kystnær beredskap, som Nærøysund kommune, Fylkesberedskapssjefen i Trøndelag, Redningsselskapet og Kystverket.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2