Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deep Purple - H2Subsea - Undervanns infrastruktur for lagring og distribusjon av Hydrogen

Alternativ tittel: Deep Purple - H2Subsea - Subsea infrastructure for storage and distribution of Hydrogen

Tildelt: kr 9,6 mill.

H2Subsea bygger videre på arbeidet som ble gjort i Deep Purple fase 2 hvor konseptet blir utarbeidet til TRL 5. Arbeidet startet med å identifisere kapabiliteter hos forskjellige leverandører, og institutt for materialtest som tilfredsstiller kravene til Deep Purple. Vi er nå i gang med materialtesting på tankmaterialer, og startet testing på metalliske og ikke metalliske materialer for stigerør og undervanns rørledninger. Designkonsept for undervanns hydrogenlager er nå definert og man har funnet gode løsninger på effektiv sammenstilling og installasjon. Designet har nå også blitt analysert med mer realistiske parameter som vekt og størrelse på hydrogen tankene slik at det det er mulig å gjøre nøyaktige strukturelle analyser og verifisere konseptet. Materialene testes nå i relevant miljø over lang tid for å sammenligne svekkelsen sammenliknet med tørre materialprøver. Testene i relevant miljø gjøres ved å sørge for at materialprøvene er mettet med vann under hele testen. Analyser som er blitt gjort har så langt styrket konseptets gyldighet og gjennomførbarhet. For koblingssystemene har preliminære tester blitt uført med helium, og man har funnet tekniske løsninger som ser lovende ut. Løsningene er fleksibel til å dekke de forskjellige Deep Purple-anvendelsene. Kvalifikasjons program startet tidlig 2021 med å definere test metoder som også tar hensyn sikkerhet forbunnet med trykk satt hydrogen. Testingen er planlagt ferdigstilles mot slutten av 2021 hvor testresultatene vil bli vurdert for å vurdere eventuelle forbedringer som vil være nødvendig. For hydrogen infrastruktur og stigerør har de forskjellige Deep Purple-anvendelsene blitt analysert og man har identifisert aktuelle konsept og rørdimensjoner utfra forskjellige Distanser, trykk, masserater og behov for de forskjellige Deep Purple-anvendelsene. Dette arbeidet gir viktig input til å definere en komplett løsningskatalog. Løsningskatalogen omfatter fleksible og faste rørinstallasjoner for bruk offshore og inshore, samt offshore stigerør. Arbeidet med å detaljere kvalifikasjonsprogram for hver enkeltløsning er utført, og omfanget ble klart til slutten av Q1 2021 hvor kvalifikasjonsaktivitetene startet. Kvalifikasjonsaktiviteten startet med å gjøre en del analyser i forhold til dimensjoner, trykk, temperatur, hydrogendiffusjon, samt risiko. Dette arbeidet har nå ført frem til et materialtestprogram som skal gå frem mot slutten av prosjektet i 2022. Den største utfordringen er forutsigbarhet på hvordan materialene vil påvirkes av hydrogen simulert miljø, for noen bruksområder er det derfor flere alternativer som skal testes i parallell for å redusere risiko. I parallell utforskes det konsepter for å håndtere hydrogen diffusjon og løsninger for å redusere sannsynligheten for hydrogenforsprøing av lastbærende materialer.

Deep Purple teknologien kombinerer havvind med hydrogenteknologier for å levere stabil og fornybar energi til forbrukere i havrommet. Teknologien muliggjør selvstendig leveranse av kraft til offshore installsjoner og for leveranse av hydrogen til maritim sektor og andre landbaserte forbrukere. Sentralt i innovasjonen er et storskala sesonglager med hydrogen på havbunnen samt undervanns infrastruktur for transport og lagring av hydrogen. Et undervanns hydrogenlager er også forventet å ha anvendelse for lokal lagring av hydrogen i havneområder som vil muliggjøre lagring av store mengder energi i god avstand fra menneskelig aktivitet, samt bidra til å løse arealutfordinger på land. Deep Purple H2Subsea-prosjektets mål er å etablere og kvalifisere undervanns hydrogenlager, hydrogenrørledning og hydrogenstigerør som grunnlag for å kommersialisere et komplett Deep Purple-anlegg. Kvalifikasjonsarbeidet vil fokusere på materialvalg for trykksatt hydrogen kombinert med miljøpåvirkning fra sjøvann på utsiden. Resultatene fra prosjektet vil danne grunnlag for å pilotere hele Deep Purple løsningen i mellomstor skala.

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum