Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Smart Ocean - Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive ocean

Alternativ tittel: SFI Smart Ocean - Fleksibel og kost-effektiv monitorering for forvaltning av et bærekraftig og produktivt hav

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

309612

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Bærekraftig forvaltning av norske farvann, sikker og optimal drift av undervannsinstallasjoner, samt god sameksistens mellom havnæringene, krever bedre data- og kunnskapsbasert beslutningsunderlag. I dag gjøres en mengde målinger i havet, kystnære områder og fjorder, fra skip, drivbøyer, og i noen grad undervanns-bøyer og fjernstyrte farkoster. Det er imidlertid stor mangel på sanntids- og langtidsmålinger, som kan muliggjøre mer systematisk overvåking av viktige parametre på kritiske lokasjoner under vann over tid, med stedfaste og smartere sensorer. SFI Smart Ocean utvikler et trådløst observasjonssystem som vil kunne gi varselsignal når en hendelse inntreffer som er kritisk for miljøet; samt kunne gjøre overvåking på og rundt undervannsinstallasjoner, som underlag for behovsbasert vedlikehold og sikker drift av disse. Systemet vil være basert på et nettverk av autonome, energieffektive og smarte undervanns-sensorer som vil muliggjøre innsamling og analyse av store mengder informasjon om havmiljøet og offshore installasjoner. Smart funksjonalitet i sensorer og nettverk vil bidra til en vesentlig bedre utnyttelse av dataoverføringskapasitet enn i dagens løsninger for direkte en-til-en kommunikasjon. Data og informasjon vil bli tilgjengelig på et aggregert nivå for myndigheter, havnæringer og forskning. Langtidshistorikk fra stedfaste sensorer i sjø og på installasjoner, i fjorder, kystområder, havne- og industriområder, sammen med avansert dataanalyse, vil gi varselsignal om hendelser og anomalier i drifts- og havmiljø, som beslutningsunderlag for tiltak og intervensjon. Samtidig blir tilrettelegging for fremtidig implementering av droner viktig for også å understøtte autonome operasjoner. Resultatene fra forskningssenteret vil ha stor nytteverdi på tvers av havnæringene petroleum, havvind, fiskeri og havbruk, og ha betydning for økt bærekraft, sikkerhet og kostnadseffektivitet innenfor marine operasjoner. Senteret jobber svært tverrfaglig med fokus på samspill mellom teknologier og partnere til felles nytte for havindustriene. For å sikre best mulig innovasjonsgrad og verdiskaping både for partnerne i senteret og havnæringene generelt, så har hovedfokus i oppstartsfasen vært på kartlegging av spesifikasjoner, behov og begrensninger, samt studier av tidligere vitenskapelige og industrielle resultater. Funnene vil bli videre prosessert og legger grunnlaget for viktige teknologi-beslutninger som skal gjøres i løpet av 2022. Videre har senteret rekruttert 3 nye Ph.d.-stipendiater i år og kandidater til 2 andre Ph.d.-stillinger er til vurdering. Flere masterstudenter har også blitt koblet på aktivitetene i senteret, og Scientific Advisory Committee er oppnevnt. SFI Smart Ocean har også drevet en stor utadrettet virksomhet i 2021 for å presentere senteret på konferanser og i ulike fora, og det er startet initiativ og søknader til flere spin-off prosjekter.» I senteret deltar så langt 18 partnere fra universitets-, høyskole- og instituttsektoren, industribedrifter, nasjonale myndigheter og industriklynger. Vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen, og senteret er tilknyttet Institutt for fysikk og teknologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

SFI Smart Ocean aims to create a wireless observation system for multi-parameter monitoring of underwater environments and installations. The system, based on autonomous smart sensors, will serve as an enabling fundament to realize flexible, distributed, robust, energy efficient, cost-effective, and safe marine measurements and big-data handling, to solve societal and industrial challenges. The Centre will address selected novel measurement technologies; a smart sensor platform commencing data pre-processing and compression; two-way underwater acoustic communication through the smart network architecture; and software technology covering the chain from data aquisition to interfacing relevant open data platforms. R&D challenges include; standardized, low energy and low cost underwater wireless communication; software and systems to enable Internet of Underwater Things; in addition to enabling sensors and technologies for measurement of integrity and environment over larger areas. Anti-biofouling nano-coating, and methods for optimizing the monitoring system for cost efficiency and measurement quality, are also key to ensure reliable data over long time-periods. The Centre will develop a vendor neutral and flexible network technology, and enable real-time high quality data. Sensors and equipment from vendors not participating in the Centre can be readily implemented in the network structure, allowing for further value creation also outside the Centre. Non-proprietary data collected by the system shall be made available through open data platforms for further use by industry, authorities, and scientists. Participating vendor companies will get access to the smart sensor platform and implement this in their sensors, increasing market shares through new innovations. The technology will enable increased autonomy for sustainable and profitable ocean industry operations, and fact-based ocean resource management; important to both ocean industries and authorities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

LTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje PetroleumPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Petroleum og mineralerMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterBransjer og næringerOlje, gassLTP2 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMarinHavbrukBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTMiljø og naturmangfoldMarin forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPortefølje Naturvitenskap og teknologiMiljø og naturmangfoldHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierInternasjonaliseringPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje HavLTP2 HavIKT forskningsområdeSmarte komponenterDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMaritimMarinMaritimDigitalisering av maritim næringHavbrukAnvendt forskningPetroleumIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidGrunnforskningIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiBransjer og næringerFiskeri og havbrukDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektor