Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

Alternativ tittel: SmartSkog

Tildelt: kr 96,0 mill.

SmartForest er et senter for forskningsdrevet innovasjon som tar sikte på å forbedre effektiviteten i den norske skogsektor gjennom økt digitalisering. Den grunnleggende hypotesen er at skogbrukets fremtidige forbedringer i produksjons- og miljømessige leveranser i høy grad vil oppnås gjennom digitalisering og kunnskapsbasert forvaltning. I SmartForest utnyttes mulighetsrommet som skapes gjennom anvendelse av ulike nye teknologier (droner, fjernmåling, sensorer, maskindata, robotikk, blockchain, digital tvilling) med mål om å skape innovasjoner, effektivitetsøkning og nye forretningsmodeller i skogsektoren. SmartForest har seks fokusområder for digitalisering av verdikjedene i skogsektoren: (1) Skogressurs informasjon: hvor ulike typer fjernmålingsdata kombineres for å oppnå forbedret og kontinuerlig oppdatert skoginformasjon. I 2022 har vi blant annet jobbet med forbedret bonitering med fjernmålingsdata. (2) Presisjons skogbehandling: hvor kosteffektive og potensielt semi-automatiserte skogbehandlingsmetoder utvikles med mål om økt tilvekst i norsk skog. I 2022, har vi blant annet jobbet med droner som et verktøy i foryngelsen. (3) Digital driftsteknikk: hvor økt effektivitet og redusert miljø påvirkning oppnås gjennom utvikling av digitale verktøy for bedre planlegging av hogst, forbedring av maskinførers prestasjoner og automatisering av hele eller deler av prosessene i skogen. I 2022, har vi blant annet jobbet med sensor systemer (laser, GNSS, IMU) på hogstmaskiner. (4) Presisjons forsyningskjeder: hvor verdien av virket er optimert gjennom bedre informasjon om virkekvalitet, og forsyningssikkerheten økes gjennom forbedret planlegging og bruk av digitale verktøy. Med det svenske selskapet Logscom har SmartForest testet et tømmernummeringssystem i kombinasjon med en kameraløsning på sagbruket for å spore tømmeret fra skogen til sagbruket og kombinere data langs verdikjede. (5) Sporbarhet og sertifisering: hvor målet er fullstendig sporbarhet fra skog til endelig produkt via utnyttelse av sensorer langs hele verdikjeden samt utnyttelse av denne informasjon i sertifiserings sammenheng. I SmartForest utvikler vi et prototypesystem for automatisert registrering av miljøpåvirkninger under hogst. (6) Den digital verdikjede: hvor nye og eksiterende digitale verktøy og informasjon er koblet sammen og skaper grunnlaget for data- og informasjons deling mellom aktører som grunnlag for optimering langs hele verdikjeden. SmartForest jobber med ulike systemer for effektiv dataflyt og innsikt langs verdikjeden.

The working hypothesis behind SmartForest is that the next leap in efficiency and environmental performance of the forest sector will be enabled by digitalization and knowledge-based management. In SmartForest a series of enabling technologies (drones, remote sensing data, sensors, machine data, robotics, blockchain, and digital twinning) are deployed in the forest sector, leading to innovations, improved efficiency, and new business models. SmartForest operates with six key applications areas, implemented as work packages, for digitalization in the forest-based value chain: (1) Forest resource information: where emerging different sources of data are combined resulting in improved continually updated forest information, (2) Precision silviculture: where cost-efficient and potentially semi-automated treatments such as precision regeneration or fertilization are developed and implemented for increased growth rates, (3) Digitally-enabled forest operations: improve production efficiency and reduce environmental impacts by applying digital tools to better plan forest harvesting, to improve machine operator performance, and ultimately to automate or semi-automate some components of forest harvesting, (4) Precision wood supply: where the value of harvested wood is maximized through optimization of sensor-generated information on wood quality throughout the supply chain, and the supply fluctuations are reduced through improved planning with new digital tools, (5) Traceability and certification: where full traceability of each log from stump to end product is enabled though application of sensors and tracking technologies and the information is utilized to improve certification procedures, and (6) The digital value chain: where new and existing digital tools and systems are connected in forming the foundation for all actors to share and access data and information, and in this way optimize the whole value chain performance.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner