Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

Alternativ tittel: SmartSkog

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

309671

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

SmartForest er et senter for forskningsdrevet innovasjon som tar sikte på å forbedre effektiviteten i den norske skogsektor gjennom økt digitalisering. Den grunnleggende hypotesen er at skogbrukets fremtidige forbedringer i produksjons- og miljømessige leveranser i høy grad vil oppnås gjennom digitalisering og kunnskapsbasert forvaltning. I SmartForest utnyttes mulighetsrommet som skapes gjennom anvendelse av ulike nye teknologier (droner, fjernmåling, sensorer, maskindata, robotikk, blockchain, digital tvilling) med mål om å skape innovasjoner, effektivitetsøkning og nye forretningsmodeller i skogsektoren. SmartForest har seks fokusområder for digitalisering av verdikjedene i skogsektoren: (1) Skogressurs informasjon: hvor ulike typer fjernmålingsdata kombineres for å oppnå forbedret og kontinuerlig oppdatert skoginformasjon, (2) Presisjons skogbehandling: hvor kosteffektive og potensielt semi-automatiserte skogbehandlingsmetoder utvikles med mål om økt tilvekst i norsk skog, (3) Digital driftsteknikk: hvor økt effektivitet og redusert miljø påvirkning oppnås gjennom utvikling av digitale verktøy for bedre planlegging av hogst, forbedre maskinførers prestasjoner og automatisering av hele eller deler av prosessene i skogen, (4) Presisjons forsyningskjeder: hvor verdien av virket er optimert gjennom bedre informasjon om virkekvalitet ,og forsyningssikkerheten økes gjennom forbedret planlegging og og bruk av digitale verktøy, (5) Sporbarhet og sertifisering: hvor målet er fullstendig sporbarhet fra skog til endelig produkt via utnyttelse av sensorer langs hele verdikjeden samt utnyttelse av denne informasjon i sertifiserings sammenheng og (6) Den digital verdikjede: hvor nye og eksiterende digital verktøy og informasjon er koblet sammen og skaper grunnlaget for data- og informasjons deling mellom aktører som grunnlag for optimering langs hele verdikjeden.

The working hypothesis behind SmartForest is that the next leap in efficiency and environmental performance of the forest sector will be enabled by digitalization and knowledge-based management. In SmartForest a series of enabling technologies (drones, remote sensing data, sensors, machine data, robotics, blockchain, and digital twinning) are deployed in the forest sector, leading to innovations, improved efficiency, and new business models. SmartForest operates with six key applications areas, implemented as work packages, for digitalization in the forest-based value chain: (1) Forest resource information: where emerging different sources of data are combined resulting in improved continually updated forest information, (2) Precision silviculture: where cost-efficient and potentially semi-automated treatments such as precision regeneration or fertilization are developed and implemented for increased growth rates, (3) Digitally-enabled forest operations: improve production efficiency and reduce environmental impacts by applying digital tools to better plan forest harvesting, to improve machine operator performance, and ultimately to automate or semi-automate some components of forest harvesting, (4) Precision wood supply: where the value of harvested wood is maximized through optimization of sensor-generated information on wood quality throughout the supply chain, and the supply fluctuations are reduced through improved planning with new digital tools, (5) Traceability and certification: where full traceability of each log from stump to end product is enabled though application of sensors and tracking technologies and the information is utilized to improve certification procedures, and (6) The digital value chain: where new and existing digital tools and systems are connected in forming the foundation for all actors to share and access data and information, and in this way optimize the whole value chain performance.

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

LandbrukPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Naturvitenskap og teknologiLandbrukSkogIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerAnnen tjenesteytingAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje LivsvitenskapLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBioøkonomiInternasjonaliseringBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMiljø og naturmangfoldLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerMiljø og naturmangfoldTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerTransport og samferdselIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerIKT-næringenBransjer og næringerSkog og trebrukGrunnforskningLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområde