Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COM-FLEX: Competetive Flexibility

Alternativ tittel: COM-FLEX: Fleksibilitet som konkurransefortrinn

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektnummer:

309810

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Basert på det store kartleggingsarbeidet som ble utført i 2020 har det blitt satt i gang et større organisasjonsarbeid inn mot fornybarprosjektene / mindre prosjekter i AKSO på Stord sin prosjektportefølje. Fundamentert på kartleggingen og konklusjonene der ble det besluttet at den tidligere fabrikasjonsenheten skulle få en friere stilling og ikke minst ansvaret for den totale prosjektgjennomføringen av slike prosjekter. Dette medfører betydelig endringer i arbeidsomfanget til "Fabrikken" i og med inkludering av systemfag i sammenstillingsfasen og ferdigstilling. I løpet av året har det pågått et arbeid for å hente inn detaljert kunnskap hos de ulike internleverandørene til "Fabrikken" der målet er å utvikle en gjennomføringsmodell som skal testes ut mot pågående prosjekter og deretter kontinuerlig justeres for å optimalisere dette. I AKSO er det flere digitaliseringsinititiv pågående, både drevet fram av basis og av enkeltprosjekter der kunde (oljeselskap) og vår egen organisasjon er pådriver. Ambisjonen I COM-FLEX prosjektet om å utvikle en medvirkningsbasert utvikling og implementeringsmetodikk er etterspurt og vil bli ferdigstilt og testet ut i løpet av vinteren 2022. Utrullling av nye digitale verktøy aktualiserer en rekonfigurasjonen av arbeidsorganisasjonen for å effektivt utnytte de digitale verktøyene. Dette blir det tatt høyde for i "Fabrikken" og i "sammenstillingsorganisasjonen". Samtidig har COM-FLEX prosjektet gjennomført kartlegging hos partnerbedriftene Sunnhordland Mek. Verksted (SMV) og Vågen. Gjennom egne samlinger hos disse bedriftene har det blitt identifisert flere forbedringsområder. Her er nå forskere og bedriftsrepresentanter i dialog for å prioritere hvilke områder som gjennom utvikling vil gi størst konkurransefortrinn. Hos AKSO har en i prosjektetetablert en egen intern styringsgruppe bestående av ledelse og fagforeningsrepresentanter og interne partssammensatte arbeidsgrupper satt opp etter de definerte arbeidspakkene. Disse gruppene er nå i fullt arbeid på sine respektive arbeidspakker. I samarbeidsbedriftene forholder forskerteamet seg til lederne i bedriftene, men dette kan raskt endre seg når forbedringsområdene har blitt prioritert. Nye AKSO er hovedbedrift. Øvrige partnere i prosjektet er SMV, Vågen, klyngenettverket Atheno og FoU-partnere er SINTEF, Nord Universitet, Radboud University og ETHZ. Prosjektet er utviklet i samarbeid mellom partnerne og Norges forskningsråd som finansierer 44,7% av prosjektets budsjett. COM-FLEX starter i 2020 og varer i fire år.

Prosjektets hovedmål er å skape konkurransekraft og vekst for bedriftspartnerne gjennom økt organisatorisk fleksibilitet i vekslingen mellom nye, grønne vekstsegmenter og tradisjonelle produktområder. Innovasjonen COM-FLEX søker å utvikle finnes ikke på markedet i dag. Det er mange grunner til det; først og fremst skyldes det kompleksiteten i oppgaven. State-of-the-art innen arbeidsorganisering i engineer-to-order-verdikjeder viser at kompleksiteten i denne type industri fører til sub-optimale løsninger mellom enkeltpartnere i verdikjeden istedenfor sømløs koordinering mellom alle involverte partnere. Praksis viser det samme: dagens modell krever mye koordinering og består av en rekke grensesnitt som bidrar til å utfordre lønnsomhet. I COM-FLEX skal bedrifter og FoU-partnere utvikle bedriftenes organisasjon til å håndtere og beherske et mangfold av prosjekttyper i en digitalisert arbeidshverdag. Dette ved å bruke digitalisering til å understøtte en ny organisatorisk fleksibilitet. Mer spesifikt omhandler dette seks typer fleksibilitet (ansvars-, oppgave-, team-, informasjons-, prosjekt-setup- og prosessfleksibilitet) som alle bidrar til å skape en markedsmessig fleksibilitet ved å levere nye produkter og løsninger. De viktigste FoU-utfordringene som forskningen tar sikte på å løse inkluderer: 1)Design av dynamiske og fleksible organisasjonsstrukturer, som håndterer stor variasjon i prosjekttyper, markedssegmenter og varighet. 2)Utvikling av et system for kompetanseutvikling, både på individnivå og kollektivt, som tar i bruk nye muligheter skapt av pågående digitaliseringsprogram og industri 4.0-teknologi. 3)Effektiv og skalerbar styring og logistikk, på tvers av grensesnitt mellom fag og prosjektfaser. 4)Strukturer for et utviklings- og innovasjonsrettet partssamarbeid, da utvikling i arbeidslivet utfordrer dagens etablerte norske modell. Løser en disse utfordringene vil en kunne få til en fleksibel arbeidsorganisering som vil komme bedriftene og samfunnet til gode.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena