Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Spreading BuildERS' findings among Norwegian stakeholders

Tildelt: kr 1,0 mill.

Hovedformålet med SPREAD er å spre kunnskap om hovedfunnene fra H2020 Builders-prosjektet til offentlige myndigheter, beredskapsorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Norge. Vi planlegger å gjøre dette ved å: 1) Oversette BuildERS-funnene til norsk språk og kontekst, og lage anbefalinger som er relevante for norsk sammenheng sammen med norske interessenter. 2) Å gjennomføre 4 workshops der vi presenterer relevante funn og diskuterer hva norske aktører kan lære av disse funnene. 3) Publisere en rapport som oppsummerer diskusjonene i de fire workshopene. 4) Å organisere en åpen sluttkonferanse der vi presenterer hovedfunnene fra BuildERS -prosjektet og lærdommene fra de fire workshopene.

The main purpose of SPREAD is to disseminate knowledge about the main findings from the H2020 BuildERS project that will benefit civil protection agencies, industrial actors, governmental bodies (incl. municipalities), and non-governmental organizations in Norway. We plan to do this by: 1) Establishing a stakeholder forum consisting of actors involved in disaster prevention and management in Norway. 2) Translating the BuildERS findings to Norwegian language and context, co-creating lessons relevant to the Norwegian context together with the national stakeholders. 3) Conducting 4 workshops where we invite members of the stakeholder forum, where we present relevant findings and discuss how Norwegian actors can learn from these findings. 4) Producing a report summarizing the discussions in the four workshops 5) Organizing an open final conference where we present the main findings from BuildERS project and the lessons learned from the four workshops

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Temaer og emner

Digitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUIKT forskningsområdeDigital sikkerhetIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPortefølje Energi, transport og lavutslippDigitalisering og bruk av IKTAndrePolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktInternasjonaliseringVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Politikk- og forvaltningsområderForskningFNs BærekraftsmålUtviklingsarbeidByFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningAnvendt forskningForskning og innovasjonFNs BærekraftsmålMål 1 Utrydde fattigdomLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenSamfunnssikkerhetPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologi