Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Spreading BuildERS' findings among Norwegian stakeholders

Tildelt: kr 1,0 mill.

Hovedformålet med SPREAD er å spre kunnskap om hovedfunnene fra H2020 Builders-prosjektet til offentlige myndigheter, beredskapsorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Norge. Vi planlegger å gjøre dette ved å: 1) Oversette BuildERS-funnene til norsk språk og kontekst, og lage anbefalinger som er relevante for norsk sammenheng sammen med norske interessenter. 2) Å gjennomføre 4 workshops der vi presenterer relevante funn og diskuterer hva norske aktører kan lære av disse funnene. 3) Publisere en rapport som oppsummerer diskusjonene i de fire workshopene. 4) Å organisere en åpen sluttkonferanse der vi presenterer hovedfunnene fra BuildERS -prosjektet og lærdommene fra de fire workshopene.

The main purpose of SPREAD is to disseminate knowledge about the main findings from the H2020 BuildERS project that will benefit civil protection agencies, industrial actors, governmental bodies (incl. municipalities), and non-governmental organizations in Norway. We plan to do this by: 1) Establishing a stakeholder forum consisting of actors involved in disaster prevention and management in Norway. 2) Translating the BuildERS findings to Norwegian language and context, co-creating lessons relevant to the Norwegian context together with the national stakeholders. 3) Conducting 4 workshops where we invite members of the stakeholder forum, where we present relevant findings and discuss how Norwegian actors can learn from these findings. 4) Producing a report summarizing the discussions in the four workshops 5) Organizing an open final conference where we present the main findings from BuildERS project and the lessons learned from the four workshops

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Temaer og emner

IKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiIKT forskningsområdeDigital sikkerhetDigitalisering og bruk av IKTAndrePortefølje Energi, transport og lavutslippPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringByPortefølje Industri og tjenestenæringerFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneForskning og innovasjonFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningDelportefølje Samfunnssikkerhet, sårbarhet og risikoLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerAnvendt forskningFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologierFNs BærekraftsmålMål 1 Utrydde fattigdomDigitalisering og bruk av IKTPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetBransjer og næringerIKT-næringenVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)SamfunnssikkerhetLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetUtviklingsarbeidIKT forskningsområdePolitikk- og forvaltningsområderForskningBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningInternasjonaliseringFornyelse og innovasjon i offentlig sektor