Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

NORCICS - Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors

Alternativ tittel: NORCICS - Norsk senter for cybersikkerhet i kritiske sektorer

Tildelt: kr 96,0 mill.

NORCICS's visjon er å bidra til å gjøre Norge til det mest sikre digitaliserte landet i verden, ved å forbedre informasjonssikkerhet og motstandsdyktighet i kritiske sektorer, gjennom å støtte forskningsbasert innovasjon. Formålet med forskningen til NORCICS er å utvikle innovative løsninger for informasjonssikkerhet som kan tilfredsstille behovene i et samfunn i kontinuerlig teknologisk utvikling. På denne måten vil NORCICS bidra til å oppnå strategiske mål for nasjonal strategi for digital sikkerhet. NORCICS følger en systematisk og helhetlig tilnærming som adresserer mennesker, prosesser og teknologi for å beskytte kritiske sektorer gjennom kjernefunksjonene i informasjonssikkerhet (identifisere, beskytte, oppdage, respondere, gjenopprette). Ved NORCICS vil forskning på informasjonssikkerhetsteknologi resultere i nye verktøy og metoder som kan brukes i forskjellige infrastrukturer. Representanter fra flere deler av kritisk sektor bidrar med å teste og validere nye løsninger. NORCICS benytter en Technology Transfer modell for å sørge for at forskning som utføres ved senteret er relevant for behovene hos industripartnerne og for at resultatene av forskningen kommuniseres videre til og brukes av industripartnerne. Sentralt for denne modellen er at industripartnerne identifiserer utfordringer og deretter samarbeider tett med forskningspartnerne for å formulere utfordringene som forskningsproblemstillinger, utvikle løsninger, validere disse og til slutt publisere de. Ved å følge denne modellen, gjennom 1-1 strategimøter med industripartnerne og workshoper, så har NORCICS identifisert fire hovedområder å fokusere forskningen på, nemlig cybersikkerhetsutfordringene ved integreringen av informasjonsteknologi (IT) og operasjonell teknologi (OT); utfordringer ved bruk av 5G; menneskelige og organisatoriske aspekter ved cybersikkerhet; og bruken av dataanalyse, alle i kontekster av industriens digitalisering. NORCICS har etablert og utnytter internasjonalt samarbeid gjennom en rekke aktiviteter, inkludert det eksterne, rådgivende styret (External Advisory Board); samarbeidsavtaler med en rekke anerkjente, internasjonale forskningsinstitusjoner; med-organisering av internasjonale konferanser; og innlevering av forsknings- og innovasjonssøknader for finansiering gjennom den Europeiske Kommisjon. NORCICS er aktive i sitt arbeid for å søke ytterligere finansiering og støtte til sine aktiviteter, inkludert gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og gjennom den Europeiske Kommisjon. En rekke slike søknader har blitt sendt inn. Flere av disse har mottatt positiv tilbakemelding og de gitte prosjektene har allerede startet opp. Slike søknader bidrar også til mobilitet mellom akademia og industrien og økt kompetanse i cybersikkerhet i industrien, gjennom initieringen av NæringsPhD forskningsprosjekter. NORCICS har etablert og benytter samarbeid med en rekke andre forskningssentre, inkludert SFIer og FMEer, nasjonale industriklynger og katapultsentre. NORCICS vil være et attraktivt og kompetent forskningsmiljø innenfor cybersikkerhet i kritiske sektorer, og har som mål å utdanne 18 PhD studenter og mer enn 7 postdoktorale forskere med kompetanse for å sikre samfunnets behov. Flere av disse har allerede blitt ansatt og startet sin forskning ved senteret. I tillegg jobber en rekke tilknyttede doktorgradsstipendiater, finansiert fra andre kilder enn NORCICS, sammen med nærings PhDer og ffentlige PhDer, på doktorgradsprosjekter tett knyttet til pågående aktiviteter i NORCICS.

The National Cybersecurity Strategy for Norway acknowledges the need to “address the (cybersecurity) challenges that will inevitably arise in conjunction with the rapid and far-reaching digitalization of Norwegian society”. Norway is one of the leading digital nations in the world. NORCICS’s vision is to contribute to making Norway the most securely digitalized country in the world, by improving the cyber security and resilience of its critical sectors, through supporting research-based innovation. NORCICS will follow a holistic, comprehensive and systemic approach addressing people, processes and technology to protect critical sectors throughout the cybersecurity core functions (identify, protect, detect, respond, recover). NORCICS adopts the Open Innovation Model, and the Technology Transfer model for joint industry-research groups research-based innovation, thus allowing its user partners to participate in shaping research and innovation roadmaps. Within NORCICS, the research is organized into three workpackages WP2 aims at improving our understanding of the cybersecurity-related issues in critical sectors; WP3 technologies aims at developing solutions for addressing these issues, whilst WP4 aims at validating and demonstrating these solutions in a number of critical sectors. Additionally, WP1 will maintain an innovation roadmap for all of NORCICS, WP2 is devoted to dissemination and knowledge transfer, and WP6 is the management workpackage. The consortium members have complementary expertise that collectively covers most of the areas of fundamental research, the sectorial domains and the technological applications of cybersecurity. The user partners come from both the public and the private sector and cover all the critical sectors addressed in NORCICS. Additionally, a number of internationally highly reputed centers active in the field of cybersecurity have confirmed their collaboration with NORCICS.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

LTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiAnvendt forskningGrunnforskningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetAvanserte produksjonsprosesserIKT forskningsområdeDigital sikkerhetBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeBransjer og næringerAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerFinans og bankBransjer og næringerIKT-næringenBransjer og næringerVareproduserende industriLTP3 Fagmiljøer og talenterDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorDigitalisering og bruk av IKTInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLTP3 IKT og digital transformasjonDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapIKT forskningsområdeLTP3 Innovasjon i stat og kommuneInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderForskningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringSamfunnssikkerhetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Demokrati, styring og fornyelseTjenesterettet FoULTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Industri og tjenestenæringerPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Naturvitenskap og teknologi