Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Konsept for styrket demokratimedvirkning

Alternativ tittel: Consept for strengthening democratic influence

Tildelt: kr 2,7 mill.

Demokratiet er truet. Et viktig varslingssignal er det synkende nivået av demokratisk deltakelse. Det kan være flere årsaker til dette, inkludert manglende tillit til politikerne og utilfredshet med eksisterende muligheter for medvirkning. Yascha Mounk beskriver i boken «The People vs. Democracy» hvordan troen på demokratiske institusjoner er svekket i USA og i Europa, og at den synker mest blant unge. Mange erfarer at politikerne er utilgjengelige, og at de snakker om saker som ikke opptar innbyggerne. Dette skaper en følelse av avmakt og frustrasjon. Selv om det finnes et stort engasjement i befolkningen, og særlig blant unge, så tyder mye på at demokratiet trenger fornyelse for å nyttiggjøre seg engasjementet konstruktivt. Demokratiet må i likhet med andre samfunns-institusjoner tilpasses endrede omgivelser og betingelser – og kan derfor være gjenstand for innovasjon i seg selv. Når man ser tydelige tegn på at demokratiet er svekket eller i krise, er tiden inne for å finne nye måter å involvere innbyggerne på. PostLocals prosjekt handler om å utvikle og implementere et nytt konsept som skal styrke de unges engasjement og deltakelse – dialogkonseptet “Gi mening”. PostLocals prosjekt startet 1. mai 2020, samtidig med korona-utbruddet i Norge. Grunnet korona-pandemien hadde PostLocal og våre FoU-aktører (som også var utenlandske) ikke tillatelse til å reise til samarbeidende kommuner, og gjennomføre fysiske møter. I prosessen var det avgjørende viktig med minst en fysisk workshop pr aktør (elev-/ungdomsråd og politisk ledelse, totalt 15 aktører). Disse workshopene var det i liten grad anledning til å gjennomføre, hvilket medførte et vesentlig lavere ressursforbruk 1. halvår 2021 enn budsjettert. Teknologi var godt tilpasset forskningsformålet, og noen møter/workshops ble gjennomført. Samarbeidende aktører var fortsatt positive til deltakelse i prosjektet. Gjenåpningen etter Korona tilsa at prosjektet kunne gå over i full progresjon høsten 2021. Så kom Omikron-varianten av Korona som igjen medførte forsinkelser i prosjektet. Den 7. januar 2022 døde administrativt ansvarlig i PostLocal etter kort tids sykeleie. Grunnet korona-pandemiens innvirkning på prosjektet og daglig leders bortgang har dessverre PostLocal, i samråd med styringsgruppe og FoU-aktørene, besluttet at prosjektet må termineres pr 30. juni 2022. Til tross for at prosjektet må termineres omtrent halvveis har PostLocal hatt nytte av prosjektet. Interessante erfaringer, analyser og videre problemstillinger er identifisert. Dette gir viktig innsikt i hvilke forutsetninger som må hensyntas for bruk av konseptet og hvordan en vellykket implementering bør foretas. PostLocal vil nå følge opp aktører med gode erfaringer og positive forventninger til måloppnåelse innen medvirkningsprosesser, og snarest mulig komme over i markedsintroduksjon.

Prosjektet har til tross for korona-begrensninger gitt PostLocal en betydelig kunnskapstilførsel om barrierer og forutsetninger for at behovet knyttet til medvirkningsprosesser kan forstås i en større kontekst, og hvordan innovasjonen må ta høyde for dette. Samtidig har PostLocal fått verdifulle erfaringer om viktigheten av samspillet mellom menneskelig kontakt og teknologi. Til tross for at prosjektet må termineres omtrent halvveis har PostLocal hatt nytte av prosjektet. Interessante erfaringer, analyser og videre problemstillinger er identifisert. Dette gir viktig innsikt i hvilke forutsetninger som må hensyntas for bruk av konseptet og hvordan en vellykket implementering bør foretas. Prosjektet har «åpnet dører» til kommuner og aktører som har en sammenfallende målsetting om styrking av medvirkningsprosesser og demokratisk fornyelse. Prosjektet har også bidratt til å skape interesse blant aktører i øvrige markedsområder utenfor kommunesektoren. Blant annet innen utbyggingsaktører, der det i henhold til plan- og bygningsloven stilles krav om medvirkningsprosesser med innbyggere. Flere forskningsartikler er under utarbeidelse. Resultatene kommer også til å ha nytteverdi i forhold til videre forskning på tematikken. PostLocal vil nå følge opp aktører med gode erfaringer og positive forventninger til måloppnåelse innen medvirkningsprosesser, og snarest mulig komme over i markedsintroduksjon.

PostLocal skal levere et verifisert konsept bestående av teknologiske verktøy, metode og rammeverk, som skal stimulere til økt demokratideltagelse og styrket medborgerskap blant unge. Demokratisk medvirkning er gjenstand for en rekke utfordringer, og det er mange tegn på at det representative demokratiet er truet. Til tross for at det finnes engasjement i befolkningen, og hos unge i særdeleshet, så er det behov for fornyelse i demokratiske prosesser og innbyggermedvirkning. PostLocal skal utvikle et konsept som kan styrke de unges engasjementet og deltagelse i demokratiet. For å lykkes trenger PostLocal forskning som avklarer hvordan ny teknologi kan utnyttes hensiktsmessig i lokalpolitisk dialog, og hvordan eventuelle barrierer kan overkommes. Konseptet skal også testes i skolen, med mål om styrket elevdemokrati, og en praktisk og effektiv tilnærming til tverrfaglige mål i ny læreplan i grunnskolen og videregående opplæring (Demokrati og medborgerskap). De sentrale FoU-utfordringene prosjektet vil ta tak i er å: - Utforske konseptets demokratiske innovasjonspotensial i teori og praksis, samt kartlegge eventuelle barrierer. - Videreutvikle teknologien vi har fra et gjennomført pilotprosjekt, og ferdigstille en fullverdig teknisk løsning, samt se på ny teknologi (gamification) brukt på nye måter. - Verifisere hvordan og i hvilken grad konseptet bidrar til demokratisk deltagelse og medborgerskap blant unge. Signalene fra markedet (kommuner og nasjonale offentlige aktører) er entydige på behovet for demokratisk innovasjon. Dersom prosjektet kan dokumentere positive virkninger, er problemstillinger og behov så homogene og tydelige blant kommuner at det vil være en betydelig betalingsvilje for konseptet.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena