Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Konsept for styrket demokratimedvirkning

Alternativ tittel: Consept for strengthening democratic influence

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektnummer:

310122

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fordi det «GirMening» Hva gjør vi når demokratiet ikke føles kompatibelt med tiden vi lever i? Vi utvikler 2.0-versjonen. PostLocal vil via satsningen «GiMening» modernisere dialogen i samfunnet, med mål om å skape mer engasjement og deltagelse ? fra flere. Vi er styrket i troen på at dialogen kan gjøres mer levende og relevant for flere. Vi er også styrket i troen på at avsenderne av dialogen (elevråd, ungdomsråd og «voksenpolitikere», er motiverte for å bidra aktivt til dette. I prosjektet har vi nå gjennomført en 0-punktsmåling, der cirka 30 representanter for våre 15 samarbeidspartnere (5 kommuner, 5 skoler og 5 Ungdomsråd) har uttalt seg. Arbeidet med å analysere og drøfte tilbakemeldingene er godt i gang, og vil avsluttes i løpet av året. Grunnmuren i demokratiet er en god dialog mellom folk og folkevalgte. Aldri før har det vært enklere å ytre seg. På sosiale medier kan alle være sin egen «redaktør». «Influencer» har blitt en yrkesgruppe. Teoretisk burde dette være positivt for demokratiet. Det oppleves ikke slik Hvorfor ikke? Forklaringen er sammensatt. Polariseringen blir større og frontene hardere. Dialogen lider. Folkevalgte opplever utfordringer knyttet til muligheten for å sette dagsorden, og betaler dessuten en høy pris for å være aktive og synlige i den offentlige samtalen. Forandringene har kommet raskt. Mange har ikke lykkes å tilpasse seg nye rammebetingelser i det offentlige ordskiftet - heller ikke politikerne. Vårt utgangspunkt er at «nye tider» krever nye verktøy og metoder. Vi ønsker altså å utforske mulighetene og barrierene i konseptet «GiMening» Vår tilnærming er enkel: Vi tror mennesker som snakker sammen løser flere utfordringer enn de som ikke gjør det. Derfor startet vi jobben med å finne metoder og verktøy som kunne stimulere dialogen i en virkelighet som er annerledes enn den var bare for 8-10 år siden. Dette var utgangspunktet for pilotprosjektet vi gjennomførte 2018/2019 Spørsmålene vi stilte var: 1) Ønsket folk og folkevalgte å snakke mer sammen? 2) Hvordan ønsket de i så fall å gjøre det? 3) Kunne en effektiv, digital dialogplattform bygges? 4) Ville folk og folkevalgte bruke den, og oppleve den som nyttig? Et spørsmål som har blitt aktualisert det siste året er: 5) Har erfaringer knyttet til corona-situasjonen forsterket behovet for en styrket og annerledes dialog? «Fase 1» Etter å ha drøftet utfordringene med et hundretalls folkevalgte og testet metoder og verktøy på 250 innbyggere i 5 kommuner (i 2019), fikk vi svar: 1) Ja, dialogen var ønsket 2) Folk og folkevalgte anbefalte at dialogen skulle foregå på smarttelefonen 3) Ja, en digital dialogplattform kunne bygges 4) Ja, et overveiende flertall ville bruke plattformen og fant den nyttig. 5) Ja, erfaringer knyttet til corona-situasjonen har aktualisert behovet for nye verktøy og metoder i den offentlige samtalen. Vi har nå startet «fase 2» av FoU-prosjektet med to spørsmål: 1) Kan vi gjøre verktøyet og metodene mer effektive? 2) Vil dialogen gjøre folkevalgte og unge mer engasjerte? Svarene kommer i forskningsprosjektet som gjennomføres i 5 kommuner. I prosjektet er vi nå godt i gang med workshoper. Disse gjennomføres i kommunestyrer, ungdomsråd og på skoler (elevråd og skoleledelse) Målet er delvis å diskutere muligheter og barrierer i dialogen, og delvis å konkretisere temaer og spørsmål som vi ønsker å stille unge respondenter. Så langt er erfaringen fra workshopene (kommuner, ungdomsråd og skoler) svært gode. Vi opplever et stort engasjement i jakten på gode spørsmål og ideer for hvordan responsen kan brukes i framtidige debatter, prosesser og politiske beslutninger. Vi opplever også en god oppmerksomhet og forståelse fra politisk ledelse og fra skoleledelsen.

PostLocal skal levere et verifisert konsept bestående av teknologiske verktøy, metode og rammeverk, som skal stimulere til økt demokratideltagelse og styrket medborgerskap blant unge. Demokratisk medvirkning er gjenstand for en rekke utfordringer, og det er mange tegn på at det representative demokratiet er truet. Til tross for at det finnes engasjement i befolkningen, og hos unge i særdeleshet, så er det behov for fornyelse i demokratiske prosesser og innbyggermedvirkning. PostLocal skal utvikle et konsept som kan styrke de unges engasjementet og deltagelse i demokratiet. For å lykkes trenger PostLocal forskning som avklarer hvordan ny teknologi kan utnyttes hensiktsmessig i lokalpolitisk dialog, og hvordan eventuelle barrierer kan overkommes. Konseptet skal også testes i skolen, med mål om styrket elevdemokrati, og en praktisk og effektiv tilnærming til tverrfaglige mål i ny læreplan i grunnskolen og videregående opplæring (Demokrati og medborgerskap). De sentrale FoU-utfordringene prosjektet vil ta tak i er å: - Utforske konseptets demokratiske innovasjonspotensial i teori og praksis, samt kartlegge eventuelle barrierer. - Videreutvikle teknologien vi har fra et gjennomført pilotprosjekt, og ferdigstille en fullverdig teknisk løsning, samt se på ny teknologi (gamification) brukt på nye måter. - Verifisere hvordan og i hvilken grad konseptet bidrar til demokratisk deltagelse og medborgerskap blant unge. Signalene fra markedet (kommuner og nasjonale offentlige aktører) er entydige på behovet for demokratisk innovasjon. Dersom prosjektet kan dokumentere positive virkninger, er problemstillinger og behov så homogene og tydelige blant kommuner at det vil være en betydelig betalingsvilje for konseptet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena