Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hydraulisk effekt av gjentetting og traktformede innløp for sirkulære stikkrenner og kulverter

Alternativ tittel: Hydraulic effects of partial blockage and tapered inlets for circular culverts

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

312001

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Gjentetting av kulverter fører til redusert kapasitet, oversvømmelse, avledning av vann og erosjon i området rundt kulverten. Dagens dimensjoneringsmetoder mangler metoder for å ta hensyn til mange typer gjentetting. Siden 1950-tallet har det vært kjent at man under passende strømningsforhold kan øke kapasiteten til gjennomløp med traktformede innløp. Dagens dimensjoneringsmetoder har begrensninger for utformingen til slike innløp. Forskningsprosjektet har som mål å videreutvikle dagens dimensjoneringsmetoder slik at de omfatter effekten av gjentetting og nye, traktformede innløp. Forskningen vil fokusere på fysiske skalamodeller og 3D-simulering med programvare. Resultatene skal analyseres og tilpasses dagens faglige metoder, slik at de kan implementeres direkte både i regelverk, veiledningsstoff og faglig praksis. For de beste traktformede innløpene skal en standardisert geometri beskrives, slik at de kan produseres av leverandører på markedet. Dette forskningsprosjektet vil gjøre det mulig å vurdere effekten av delvis gjentetting mer presist, som gir mer presise risikovurderinger av potensielle flomskader. Utvikling av nye standardiserte, traktformede innløp som er beskrevet i det faglige rammeverket vil gjøre det mulig å øke kapasiteten til gjennomløp på en kostnadseffektiv måte, som øker sikkerheten mot flomskader. Målet er å redusere både de direkte og samfunnsøkonomiske kostnadene forbundet med utbygging, vedlikehold og utbedring av gjennomløp.

I et klima i endring er sikring av infrastruktur mot flomskader viktig, og et av de viktigste tiltakene mot flomskader i veisammenheng er stikkrenner og kulverter. Erfaringer fra flommer i senere år viser at overbelastning og gjentetting av stikkrenner og kulverter under flom fører til omfattende skader på infrastruktur og bebyggelse. Prosjektets hensikt er å videreutvikle dagens metoder og tekniske løsninger for å redusere slike skader. Dagens metoder for å beregne kapasiteten til stikkrenner og kulverter dekker ikke effekten av gjentetting av sedimenter og drivgods. Det er derfor behov for å utvide det faglige rammeverket, slik at risiko for flomskader kan vurderes mer presist. I tillegg er det behov for løsninger med økt kapasitet i et klima i endring. Det er kjent at traktformede innløp kan øke kapasiteten, men disse løsningene er basert på produksjonsteknikker fra 50- og 60-tallet, og er ikke tilgjengelig som standardløsninger på det norske markedet. Det er derfor behov for å finne frem til forbedrede, standardiserte løsninger som øker kapasitet og kan produseres på en kostnadseffektiv måte. Forskningen vil fokusere på fysiske og digitale modellforsøk, der effekten av gjentetting og traktformede innløp på strømning måles. Målinger og simuleringer vil gi nødvendige data som kan analyseres, generaliseres og beskrives med samme typer ligninger som brukes i dagens faglige rammeverk. Bruk av digitale modeller som kan kalibreres mot de fysiske forsøkene vil også gjøre det mulig å simulere problemstillinger knyttet til stikkrenner og kulverter på en mer presis måte i fremtiden. Sentrale utfordringer vil omfatte: - Bygging av kompliserte inntakstyper i de fysiske modellene - Håndtering av skalaeffekter i de fysiske skalamodellene - Kalibrering av komplekse simuleringsmodeller mot målte, fysiske resultater Dette prosjektet vil forbedre dagens metoder for å håndtere relevante problemstillinger forbundet med flomskader, og gjøre det enklere å sikre mot disse.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune