Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Early-life eco-evolutionary dynamics of variable seasonal migration

Alternativ tittel: Øko-evolusjonær dynamikk i variabel sesongmigrasjon tidlig i livet

Tildelt: kr 12,0 mill.

Menneskeskapte klimaendringer og habitatendringer fører til enorme forandringer i de naturlige miljøene som ville populasjoner nå er tilpasset. Derfor er det et kritisk mål innen økologi og evolusjonsbiologi å forstå hvordan ville populasjoner kommer til å reagere på slike endringer ved å endre deres atferd og områdebruk. En viktig atferd som dyr bruker for å unngå periodevis dårlige miljøforhold er sesongmigrasjon, noe som betyr reversible forflytninger mellom forskjellige steder når sesongene endres. Prosjektet vårt har som mål å forstå hvor raskt slik migrasjon, og den resulterende populasjonsdynamikken i tid og rom, kan endres etter hvert som miljøet endres. Migrasjon kan endres gjennom en kombinasjon av individuell fleksibilitet (betegnet 'plastisitet'), ulik dødelighet for individer som migrerer og ikke (genererer 'naturlig seleksjon') og genetisk arv. Disse prosessene har forskjellige konsekvenser for populasjonsstruktur og overlevelse, men har enda ikke blitt kvantifisert i ville populasjoner. Vi skal kombinere tolv års feltdata med avanserte statistiske og kvantitative genetiske analyser for å undersøke endringer i sesongmigrasjon i en bestand av sjøfuglen toppskarv (Phalacrocorax aristotelis), i Skottland. Vi skal fokusere på plastisitet, seleksjon og arv gjennom de tre leveårene før individene blir voksne, og dermed finne ut hvordan endringer i migrasjon tidlig i livet kan gi opphav til ulike utfall for individer og populasjoner. Ved å integrere resultatene fra feltstudiene med nye teoretiske modeller, skal vi gi ny innsikt i hvordan økologiske og evolusjonære prosesser kan virke sammen for å endre fordelingene av bestander og påvirke mulighetene for bestandsoverlevelse gitt de pågående raske endringene i sesongmessige miljøforhold.

Human impacts are radically altering the seasonal environments to which wild populations are currently adapted. Critical research aims are therefore to understand how individuals and populations will respond to such changes, and to predict resulting population persistence and spatial redistributions. Population responses will depend on complex interacting forms of i) genetic variation, ii) phenotypic plasticity (flexibility) and iii) natural selection in key traits that allow ‘escape’ from harsh seasonal environments. But, evolutionary ecologists have not yet considered key evolutionary properties of an ecologically critical trait that directly allows ‘spatial escape’: reversible seasonal migration. Hence, we do not yet understand how changing seasonality could rapidly alter the degree of seasonal movement and thereby profoundly reshape seasonal population dynamics and distributions. We will advance these current limits in population and evolutionary ecology by providing: 1) first empirical tests of key hypotheses explaining how interacting forms of early-life genetic variation, plasticity and selection can shape phenotypic variation in seasonal migration vs residence, and thereby alter spatio-seasonal population dynamics. We will achieve these ambitious aims by extending and applying cutting-edge statistical and quantitative genetic analyses to an exceptional large-scale multi-year field dataset on a partially migratory bird. 2) new general theory that examines how complex interacting forms of early-life genetic variation, plasticity and selection in seasonal migration can potentially ‘rescue’ declining populations experiencing changing forms of environmental seasonality, or else cause population collapse. We will thereby provide major new empirical and theoretical understanding of interacting ecological and evolutionary processes that could rapidly reshape spatio-seasonal population dynamics and distributions in the face of changing seasonal environments.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder